Ścieżka przy Górczewskiej

W związku z projektem ulicy Górczewskiej przygotowywanym przez firmę Wegarten, Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi:

1. Planowana inwestycja powinna zostać rozszerzona o korekty substandardowych rozwiązań odcinków dróg rowerowych już istniejących (substandardowa nawierzchnia, brak wyłukowań oraz brak widoczności w obrębie stacji benzynowej przy trasie Prymasa 1000-lecia. Pozwoli to oszczędzić na kolejnym przetargu, projekcie i wykonawstwie.

2. Od września 2009r. w Warszawie obowiązują Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie wprowadzone zarządzeniem Prezydenta nr. 3618/2009. Projekt należy dostosować do zgodności ze standardami w zakresie wyłukowań, nawierzchni, skrajni i innych elementów.

3. Na wjazdach do posesji należy zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi rowerowej.

4. Należy zaprojektować przejazdy przez wszystkie ramiona skrzyżowania z ul. Elekcyjną.

Ścieżka przy Grójeckiej

W związku z projektem ulicy Grójeckiej przygotowywanym przez firmę Wegarten, Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi:

1. Planowana inwestycja powinna zostać rozszerzona o korekty substandardowych rozwiązań odcinków dróg rowerowych już istniejących (substandardowa nawierzchnia, brak wyłukowań itp). Pozwoli to oszczędzić na kolejnym przetargu, projekcie i wykonawstwie.

2. Zwracamy uwagę, że na tak szerokiej, dwujezdniowej arterii jak Grójecka, drogi rowerowe powinny być sytuowane po obu stronach ulicy.

3. Od września 2009r. w Warszawie obowiązują Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie, wprowadzone zarządzeniem Prezydenta nr. 3618/2009. Projekt należy dostosować do zgodności ze standardami w zakresie wyłukowań, nawierzchni, skrajni i innych elementów.

4. Tam gdzie to możliwe, chodnik i drogę rowerową należy prowadzić oddzielnie, separując je trawnikiem.

5. W miejscach, w których separacja trawnikiem jest niemożliwa, należy separować drogę rowerową różnicując jej wysokość (droga rowerowa poniżej chodnika) z wykorzystaniem elementów pośredniczących pomiędzy chodnikiem a drogą rowerową umożliwiających najazd rowerem pod niewielkim kątem bez powodowania wywrotki rowerzysty.

6. Na wjazdach do posesji należy zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi rowerowej.

7. Projekt skrzyżowań z Korotyńskiego i 1 Sierpnia należy uzupełnić o komplet przejazdów rowerowych przez wszystkie ramiona skrzyżowania.

8. Należy wyeliminować zbędne przeplatanie się ruchu rowerowego z pieszym (punkty potencjalnych kolizji).

9. Usytuowanie latarni w skrajni ciągu pieszo-rowerowego na wiadukcie nad torami jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia w sprawie warunków jakim powinny powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Latarnie należy przenieść poza skrajnie ciągu pieszo-rowerowego.

10. Należy zadbać, aby droga rowerowa pomiędzy ul. Instalatorów a uliczka lokalną nie mogła być wykorzystywana jako skrót dla samochodów. W tym celu należy przewidzieć przegrodzenie drogi rowerowej słupkami. Słupki należy rozmieścić zgodnie ze Standardami...

Ścieżka przy Kasprzaka

W związku z projektem ulicy Kasprzaka przygotowywanym przez firmę Wegarten, Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi:

1. Na tak szerokiej, dwujezdniowej arterii jak Kasprzaka, drogi rowerowe powinny być sytuowane po obu stronach ulicy. Jest to tym bardziej istotne, że w ciągu ulicy Prostej droga rowerowa projektowana była po obu stronach ulicy. Jej brak na dalszej części trasy jest karygodnym zaniedbaniem.

2. W projekcie należy przewidzieć możliwość przejazdu rowerem przez ulicę Kasprzaka. Minimum to przejazdy przy wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

3. Projektowaną drogę rowerową po stronie południowej połączyć z istniejącym odcinkiem wzdłuż muru gazowni. Zaczynanie drogi rowerowej w środku chodnika, bez możliwości wjazdu z jezdni jest niezgodne ze Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie wprowadzonymi zarządzeniem Prezydenta nr. 3618/2009 z dnia 4 września 2009 roku.

4. Zgodnie z ww. dokumentem drogi rowerowe muszą być wykonane z nawierzchni bitumicznej, posiadać stosowne wyłukowania (R min. 20m poza obrębem skrzyżowań i min 4m w ich obrębie). Projektant powinien doprowadzić do zgodności projektu z ww dokumentem.

5. Na wjazdach do posesji należy zachowac ciągłość nawierzchni i niwelety drogi rowerowej.

6. Zastosowane słupki przeciwko nielegalnemu parkowaniu pomiędzy Brylowską,a wjazdem do Instytutu Matki i Dziecka należy przenieść w stronę jezdni, tak by chroniły przed nielegalnym parkowaniem także chodnik.

7. Tam gdzie to możliwe, chodnik i drogę rowerową należy prowadzić oddzielnie, separując je trawnikiem.

8. W miejscach, w których separacja trawnikiem jest niemożliwa, należy separować drogę rowerową różnicując jej wysokość (droga rowerowa poniżej chodnika) z wykorzystaniem elementów pośredniczących pomiędzy chodnikiem a drogą rowerową umożliwiających najazd rowerem pod niewielkim kątem bez powodowania wywrotki rowerzysty.

9. Przy ulicy Karolkowej projektowane drogi rowerowe po obu stronach ulicy powiązać z projektowanymi drogami rowerowymi w ciągu ulicy Prostej.

Ścieżka przy Szaserów

W związku z projektem ulicy Szaserów przygotowywanym przez firmę Wegarten, Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi:

1. Obecny projekt zmuszający do dwukrotnego, niczym nieuzasadnionego przekraczania jezdni ulicy Szaserów (dodatkowe punkty potencjalnej kolizji) opiniujemy negatywnie. Drogę rowerową należy prowadzić konsekwentnie po jednej (wschodniej) stronie ulicy, gdyż po tej stronie prowadzona ona jest na dalszych odcinkach ulicy.

2. Na całej długości należy zaprojektować drogę rowerową. Ciągi wspólne z pieszymi wskazane są w terenach niezurbanizowanych, z praktycznie zerowym ruchem pieszym i nie sprawdzają się w mieście.

3. Tam gdzie to możliwe, chodnik i drogę rowerową należy prowadzić oddzielnie, separując je trawnikiem.

4. W miejscach, w których separacja trawnikiem jest niemożliwa, należy separować drogę rowerową różnicując jej wysokość (droga rowerowa poniżej chodnika) z wykorzystaniem elementów pośredniczących pomiędzy chodnikiem, a drogą rowerową umożliwiających najazd rowerem pod niewielkim kątem bez powodowania wywrotki rowerzysty.

5. Od września 2009r. w Warszawie obowiązują Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie wprowadzone zarządzeniem Prezydenta nr. 3618/2009. Projekt należy dostosować do zgodności ze standardami w zakresie wyłukowań, nawierzchni, skrajni i innych elementów.

6.Przerywanie ciągłości drogi rowerowej przejściami dla pieszych jest niezgodne z wymogiem spójności zawartym w ww. Standardach...

7. Drogę rowerową należy zaprojektować tak, by na obu jej końcach istniała możliwość wjazdu na nią z jezdni i zjazdu z niej na jezdnię.

8. Na zjazdach do posesji należy zachować ciągłość nawierzchni i niwelety drogi rowerowej.

Ul. Wierna

W związku z projektem ulicy Wiernej przygotowywanym przez firmę K-D, postulujemy rezygnację z budowy wydzielonej drogi rowerowej na ww. ulicy. Przy ruchu uspokojonym segregacja ruchu rowerowego przynosi więcej szkody niż korzyści.

Zobacz także

Z opiniowanymi projektami można się zapoznać pod adresem:

bzaborow2.no-ip.org/galer/pg/show/1361