Kadetów

Obiekt: Budowa ul. Kadetów, odc. ul. wał Miedzeszyński-ul. Poprawna

Uwagi BDiK

1. Niedopuszczalne jest przerwanie ciągłości drogi rowerowej;

2. Na zakrętach zastosować wyłukowanie o promieniu min. 6m na skrzyżowaniach, 20m poza skrzyżowaniami;

3. Ślepy odcinek starego przebiegu Kadetów (okolice ulicy Sęczkowej) połączyć wjazdem dla rowerów z drogą rowerową;

4. Ciągłość ścieżki można uzyskać zwężając pas jezdni ulicy Kadetów w stronę wschodnią.

Uwagi ZM

W zakresie ruchu rowerowego:

1. Przejazdy drogi rowerowej przez wjazdy do posesji wykonać z zachowaniem ciągłości nawierzchni drogi rowerowej.

2. Obiekty takie jak wygrodzenia, wiaty przystankowe, znaki umieszczać z zachowaniem skrajni drogi rowerowej min. 0,5m.

3. Po obu stronach wiaty przystankowej przy ul. Nowo-Zabielskiej zastosować wygrodzenia uniemożliwiające wchodzenie na drogę rowerową bezpośrednio zza wiaty.

4. Jednocześnie przypominamy, że minimalna szerokość dwukierunkowej drogi rowerowej to 2,0m.

5. Nawierzchnia drogi rowerowej powinna być nawierzchnią bitumiczną.

W zakresie ruchu pieszego i autobusowego:

1. Rozważyć budowę małego ronda o średnicy 25m za skrzyżowaniem z ul. Nowo-Zabielską.

2. Rozważyć likwidację zatok autobusowych ze względu na brak miejsca na wiaty i akumulację pieszych.

plac Unii Lubelskiej

Projekt stałej organizacji ruchu w otoczeniu budynku wielofunkcyjnego przy ul. Puławskiej 2 (pl. Unii Lubelskiej)

Uwagi BDiK-KR

Prosimy o:

-Wariant 1 - przesunięcie kiosku ruchu - wyprostowanie ścieżki rowerowej + nawierzchnia bitumiczna;

-Wariant 2 - nawierzchnia bitumiczna, wyłukowania min. 20m.

Uwagi ZM

Opiniuję projekt pozytywnie pod następującymi warunkami:

-wyprostować przebieg drogi rowerowej w okolicach istniejącego kiosku;

-zastosować wyłukowania zakrętów o r min 20m;

-zastosować nawierzchnię bitumiczną.

Fieldorfa

Projekt stałej organizacji ruchu w ulicy Fieldorfa, ul. Nowaka Jeziorańskiego, ul. Perkuna w Warszawie.

Uwagi BDiK-KR

1. Wyprostować przebieg ścieżki przez wjazd na istniejącą stację benzynową.

2. Przy skrzyżowaniach zastosować wyłukowania zakrętu drogi rowerowej o promieniu min. 6m a poza skrzyżowaniami min. 20m.

3. Nawierzchnia drogi rowerowej bitumiczna.

Uwagi ZM

1. W ramach drogi rowerowej zastosować wyłukowania r= min. 20m lub 6m w obrębie skrzyżowań;

2. Rozbieżność oznakowania poziomego z pionowym na skrzyżowaniu Perkuna na przejściu po płn stronie;

3. Wjazd na na drogę rowerową z ulicy Fieldorfa umożliwiający wjazd bez zmniejszania prędkości. Wjazd ten powinien znajdować się po stronie skrzyżowania z ul. Perkuna i wprowadzać na ścieżkę ruch z Fieldorfa w stronę Wału Miedzeszyńskiego.

4. Ad. pkt 3. Doprojektować przejazd rowerowy przez ul. Perkuna po płn stronie ul. Fieldorfa.

5. Tam, gdzie to możliwe, odseparować drogę rowerową od chodnika pasem zieleni.

Marymoncka

Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Marymonckiej, na odcinku Podleśna - Żeromskiego.

Uwagi BDiK

Wydział transportu rowerowego negatywnie opiniuję likwidację ciągu pieszo-rowerowego.

Uwagi ZM

Likwidację ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ul. Marymonckiej opiniuję negatywnie. Ciąg ten pełni ważne relacje transportowe, np. w relacji z/do AWF i powinien pozostać, z dostosowaniem jego szerokości do obowiązującego prawa.

Od redakcji

Przypominamy, że w listopadzie ub.r. wiceprezydent Jacek Wojciechowicz pisemnie obiecał uwzględnić potrzebę ruchu rowerowego po wschodniej stronie ul. Marymonckiej [zobacz >>>]. Bylibyśmy niepocieszeni, gdyby Zarząd Dróg Miejskich zlekceważył te zapewnienia.