Pismo KŁPOŚiGK z 23.03.2009 r.

Komisja Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy zwraca się do Zarządu Dzielnicy Śródmieście o podjecie właściwych kroków w celu przygotowania planu przebiegu i budowy ścieżek rowerowych w Śródmieściu oraz koniecznej infrastruktury towarzyszącej. Przygotowanie ww. opracowania winno nastąpić w ramach Urzędu Dzielnicy, bądź zostać zlecone wyspecjalizowanej organizacji zewnętrznej.

Plan przebiegu infrastruktury rowerowej w Śródmieściu winien skonsumować wszelkie opracowania, jakie dotychczas powstały w tym zakresie m. in. w ramach Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w ZTP, ZDM a także w ZMID. Opracowanie takie winno zawierać etapy wprowadzania kolejnych elementów infrastruktury rowerowej, ich szacunkowy koszt, uwzględniać zarządców terenów, po których miałyby przebiegać ścieżki, tak aby w miarę możliwości skoordynować współpracę pomiędzy nimi. Ze względu na specyfikę Śródmieścia, musi ono zawierać alternatywne rozwiązania techniczne przeprowadzenia najbardziej newralgicznych połączeń miedzy ścieżkami głównymi, tak aby gwarantowały bezpieczeństwo i komfort zarówno przechodniom, jak i rowerzystom, oraz wiązały się z możliwie jak najmniejszą utrata miejsc postojowych dla samochodów. Etapem tworzenia ww. opracowania winny być konsultacje z mieszkańcami, oraz zainteresowanymi instytucjami.

Prosimy o poinformowanie Komisji o podjętych staraniach w tym zakresie.

Pismo ZM z 5.05.2009 r.

Do: Sz. P. Wojciech Bartelski, Burmistrz Dzielnicy Śródmieście.

Z uwagą zapoznaliśmy się ze stanowiskiem Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Śródmieście z 23.03.2009 r., dotyczącym przygotowania planu przebiegu i budowy ścieżek rowerowych w Śródmieściu (...). W ostatnich latach nasze stowarzyszenie dokonało podobnych opracowań na zlecenie różnych jednostek samorządowych:

2005 - dla Dzielnicy Ursus

2006 - dla Dzielnicy Ursynów

2007 - dla Powiatu hajnowskiego oraz Miasta i Gminy Wołomin

2008 - dla Dzielnicy Białołęka oraz Miasta Kobyłka

2009 - dla Miasta Olsztyn (w przygotowaniu)

W toku naszej wieloletniej praktyki przyświecało nam zawsze tworzenie bezpiecznej infrastruktury rowerowej opartej na najlepszej praktyce polskiej i europejskiej (m.in. Gdański Rowerowy Projekt Inwestycyjno-Promocyjny, Standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, standardy holenderskie C.R.O.W., wytyczne EuroVelo), tworzącej korzystne warunki dla rozwoju ruchu rowerowego i minimalizującej konflikty pomiędzy różnymi użytkownikami dróg.

Na terenie Dzielnicy Śródmieście od wielu lat występują ogromne problemy komunikacyjne związane z brakiem odpowiedniej infrastruktury i błędami w organizacji ruchu rowerowego. Wielokrotnie zwracaliśmy się do urzędów, gestorów terenów na terenie naszej dzielnicy z propozycjami usprawnienia ruchu rowerowego (patrz np. nasze pismo „O udostępnienie Śródmieścia dla rowerów" [zobacz >>>], z dnia 22.01.2008 r.). Niestety, w zasadzie żadna z naszych propozycji nie została uwzględniona. Podobny los spotkał projekty opracowane przez innych specjalistów, m.in. zespół Transeko. Stawia to pod znakiem zapytania sens dalszych prac koncepcyjnych na rzecz poprawy istniejącej dysfunkcjonalnej infrastruktury.

Katalog środków organizacji ruchu rowerowego możliwych do zastosowania w ścisłym śródmieściu jest znany od lat i obejmuje raczej pasy i kontrapasy rowerowe na jezdni, kształtowanie jezdni sprzyjające uspokojeniu ruchu oraz strefy piesze z dopuszczonym ruchem rowerowym niż wydzielone ścieżki rowerowe. W sytuacji, w której wszelkie propozycje z tego katalogu spotykają się ze zdecydowanym sprzeciwem zarządcy terenu, tworzenie kolejnych koncepcji dla Dzielnicy Śródmieście mija się z celem. Nie ma w Europie dużego miasta, które zapewniałoby dobre warunki dla ruchu rowerowego w centrum bez np. kontrapasów rowerowych, i nie sądzimy, by Warszawa miałaby być tym pierwszym.

Jesteśmy gotowi do dalszego dialogu i konstruktywnego wspierania działań władz Dzielnicy Śródmieście. Ponieważ jednak jak dotąd nie byliśmy w stanie pogodzić oczekiwań instytucji odpowiedzialnych za infrastrukturę w Dzielnicy Śródmieście z zasadami poprawnej, bezpiecznej organizacji ruchu rowerowego, zwracamy się do Urzędu Dzielnicy Śródmieście o poprzedzenie opracowania kompleksowej koncepcji wdrożeniem kilku inwestycji pilotażowych, np. zgodnie z przedstawionym załącznikiem. Pozwoli to przetestować w praktyce budzące obecnie takie kontrowersje rozwiązania. Naszym zdaniem, przełamanie nieufności wobec dobrych wzorców europejskich stanowi conditio sine qua non sensowności szerzej zakrojonych prac koncepcyjnych.

Do wiadomości:

1. P. G. Walkiewicz, Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Śródmieście.

2. P. A. Gierzyńska-Zalewska, Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście.

3. P. R. Kaznowska, Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych.

4. P. K. Malczyk, Doradca Prezydenta Warszawy ds. Społecznych.

5. P. B. Dominiak, Radny m.st. Warszawy.

6. P. J. Galas, Inżynier Ruchu - Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Propozycje działań na rzecz poprawy warunków dla ruchu rowerowego do realizacji w najbliższym czasie przez UD Śródmieście

1. Dojazd do ścieżki rowerowej na Moście Gdańskim.

(ZTP - gestor terenu między ul. Wenedów a skarpą mostu)

Od 11 lat brak skomunikowania ścieżki na dolnym poziomie Mostu Gdańskiego z Nadwiślańskim Szlakiem Rowerowym. Postulujemy opracowanie i realizację projektu budowlanego w oparciu o istniejące opracowanie Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego wykonane przez firmę Faber Maunsell na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji (koncepcja została dostarczona do Urzędu Dzielnicy Śródmieście i Zarządu Terenów Publicznych zimą 2009 r.)

2. Stojaki rowerowe przed Kinem Muranów.

Od 2007 roku zdecydowany sprzeciw Zarządu Terenów Publicznych dla tej lokalizacji mimo wielu głosów oddanych przez mieszkańców Dzielnicy Śródmieście w ramach akcji Bezpieczne parkingi rowerowe. [zobacz >>>]

3. Zmiana stałej organizacji ruchu na ul. Kapitulnej oraz ul. Chmielnej (odcinek ul. Nowy Świat – Marszałkowska).

Zainstalowanie tabliczek T-22 „nie dotyczy rowerów” pod znakami B-1 i B-2.

4. Wydłużenie istniejącego kontrapasa na ul. Oboźnej - na odcinku ul. Karasia – Sewerynów.

Przedłużenie pasa dla ruchu rowerów pod prąd o ok. 100 m, co zdecydowanie uprości dojazd do pasa od strony ul. Świętokrzyskiej.