(niniejsza koncepcja przyjęta została do realizacji uchwałą Nr 127/CXLIV/97 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie koncepcji ogólnomiejskiego systemu dróg rowerowych w Warszawie [zobacz >>>])

Studencka sieć dróg dla rowerów (SSDR), to system zapewniający szybkie, bezpieczne i zgodne z prawem przemieszczanie się na rowerach między domami studenckimi i wydziałami warszawskich uczelni: PW, SGH i SGGW (oraz pojedyńcze obiekty UW i AM).

Cel tworzenia SSDR

SSDR ma być systemem doświadczalnym i jako taki ma określone cele, m.in.:

1. weryfikacja zastosowanych rozwiązań komunikacyjnych, w tym weryfikacja dotychczasowych norm dotyczących ruchu rowerowego,

2. zbadanie wpływu wprowadzenia SSDR na stopień wykorzystania roweru jako środka transportu w Warszawie,

3. zbadanie zmian zachowań grup: pieszych, rowerzystów, kierowców oraz wzajemnych relacji między nimi przed i po wprowadzeniu SSDR na tym samym obszarze,

4. zbadanie zachowań badanych grup w obszarze objętym SSDR i poza nim,

5. zbadanie relacji społecznych kosztów i korzyści wynikających z wprowadzenia SSDR.

6. określenie rzeczywistej wysokości nakładów inwestycyjnych.

Wyniki badań przeprowadzonych na SSDR będą wykorzystywane przy wprowadzaniu Ogólnomiejskiego Systemu Dróg dla Rowerów (OSDR) oraz Lokalnych Systemów Dróg dla Rowerów (LSDR) w poszczególnych gminach.

Zasięg terytorialny SSDR

SSDR obejmuje fragment Gminy Centrum charakteryzujący się korzystnym układem urbanistycznym (dużo wolnych przestrzeni, duże przekroje ulic), oraz wysoką koncentracją celów (domy studenckie, większość wydziałów PW, SGH, SGGW).

SSDR łączy:

1. domy studenckie PW przy ul. Kopińskiej i Pl. Narutowicza z wydziałami w rejonie Pl. Politechniki, ul. Koszykowej i Narbutta;

2. dom studencki SGGW przy ul. Kazimierzowskiej i Madalińskiego z wydziałami przy. ul. Rakowieckiej i Nowoursynowskiej;

W obszarze SSDR znajduje się także SGH, gmach Biblioteki Narodowej, wydziały AM i UW oraz domy studenckie przy Al. Żwirki i Wigury.

Długość wszystkich dróg SSDR nie przekracza 30 km, w tym 20 km w Gminie Centrum, licząc sumaryczną długość wszystkich ścieżek dla rowerów, ulic o ruchu uspokojonym i ciągów pieszo-rowerowych.

Sposób realizacji SSDR

Trasa I: Kopińska - Wawelska - Armii Ludowej

Chodnik po północnej stronie ul. Kopińskiej, Wawelskiej i Armii Ludowej do skrzyżowania z ul. Waryńskiego oznakować jako "Droga dla pieszych i rowerzystów"; ustawić znaki: C-13 + C-16 oraz B-1 p ("Zakaz wjazdu motorowerów").

Chodnik po południowej stronie ul. Wawelskiej i Armii Ludowej do skrzyżowania z ul. Waryńskiego oznakować jako "Droga dla pieszych i rowerzystów"; ustawić znaki: C-13 + C-16 oraz B-10 ("Zakaz wjazdu motorowerów").

Na skrzyżowaniach zastosować oznakowanie wg załączonego rysunku. Sposób ominięcia przystanków wg zał. rys.

Przebudować przejście podziemne w rejonie skrzyżowania z AI. Niepodległości: wykonać pochylnie obok schodów wg zał. ilustracji.

Trasa II: Al. Niepodległości

Na odcinku od ul. Koszykowej do ul. Puławskiej po wschodniej stronie wydzielić na poboczu pas ścieżki dla rowerów szerokości 2 m i oznakować znakami C-13 i B-10.

Na odcinku od ul. Wawelskiej do Narbutta po zachodniej stronie wydzielić na poboczu pas ścieżki dla rowerów szerokości 2 m i oznakować znakami C-13 i B-10. Na skrzyżowaniach zastosować oznakowanie wg załączonego rysunku.

Sposób ominięcia przystanków wg zał. rys.

Trasa III: Al. Żwirki i Wigury

Na odcinku od ul. Ks. Trojdena do Wawelskiej po zachodniej stronie wydzielić na poboczu pas ścieżki dla rowerów szerokości 2 m i oznakować znakami C-13 i B-10.

Na odcinku od ul. Rostafńskich do Wawelskiej po wschodniej stronie wydzielić na poboczu pas ścieżki dla rowerów szerokości 2 m i oznakować znakami C-13 i B-10.

Trasa IV: ul. Rokitnicka - Pole Mokotowskie

Na ul. Rokitnickiej wprowadzić ograniczenie ruchu i urządzenia spowalniające prędkość samochodów do maks. 20 km/godz. oraz ustawić znaki A-30 z tabliczką: "Rowerzyści".

Od ul. Rokitnickiej do Al Niepodległości wykonać niezależną ścieżkę dla rowerów szer. 2 m wzdłuż ogrodzenia terenu Biblioteki Narodowej, oznakować znakami C-13 i B-10 oraz zabezpieczyć słupkami przeciwsamochodowymi.

Trasa V: ul. Rostafińskich - Narbutta

Na ul. Rostafińskich wprowadzić ograniczenie ruchu i urządzenia spowalniające prędkość samochodów do maks. 20 km/godz. oraz ustawić znaki A-30 z tabliczką: "Rowerzyści".

Po zachodniej stronie ul. Chodkiewicza, od ul. Rostafińskich do Narbutta wydzielić na poboczu pas ścieżki dla rowerów szerokości 2 m i oznakować znakami C-13 i B-10.

Na skrzyżowaniu z ul. Narbutta wykonać przejazd dla rowerów przez jezdnię ul. Chodkiewicza do chodnika po północnej stronie ul. Narbutta.

Chodnik po północnej str. ul. Narbutta na odcinku od. Chodkiewicza do Al. Niepodległości oznakować jako "Droga dla pieszych i rowerzystów"; ustawić znaki: C-13 + C-16 oraz B-10 ("Zakaz wjazdu motorowerów").

Na ul. Narbutta od Al. Niepodległości do Kazimierzowskiej wprowadzić ograniczenie ruchu i urządzenia spowalniające prędkość samochodów do maks. 20 km/godz. oraz ustawić znaki A-30 z tabliczką: "Rowerzyści".

Trasa VI: ul. Waryńskiego - Batorego

Wzdłuż zachodniej strony ul. Waryńskiego na odcinku od Armii Ludowej do Batorego wydzielić na poboczu pas ścieżki dla rowerów szerokości 2 m i oznakować znakami C- 13 i B-10.

Chodnik po wschodniej stronie ul. Waryńskiego na odcinku od Armii Ludowej do Boya żeleńskiego oznakować jako "Droga dla pieszych i rowerzystów"; ustawić znaki: C-13 + C-16 oraz B-10 ("Zakaz wjazdu motorowerów").

Wzdłuż północnej strony ul. Batorego wydzielić na poboczu pas ścieżki dla rowerów szerokości 2 m i oznakować znakami C-13 i B-10.

Trasa VII: ul. Noakowskiego - Lwowska

Na jezdni ul. Noakowskiego oraz Lwowskiej od PI. Politechniki do Koszykowej wybudować urządzenia spowalniające prędkość samochodów do maks. 20 km/godz. oraz ustawić znaki A-30 z tabliczką: "Rowerzyści".

Rysunek

Mapa studenckiego systemu dróg dla rowerów (SSDR).