W ostatni weekend, 20-21 października 2012 r. dokonaliśmy społecznego odbioru infrastruktury pieszej i rowerowej wzdłuż Trasy Mostu Północnego. Na dobry (?) początek – jedna pilna interwencja. Wkrótce w obszerniejszych artykułach postaramy się opisać, co udało się nam poprawić w ramach audytu kolejnych fragmentów i etapów projektu [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>], a co niestety zostało wykonane zgodnie z polską myślą techniczną.

2012.10.24: Pismo ws. tajemniczego zniknięcia zaprojektowanego progu

Warszawa, 24 października 2012 r.

Do: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych;

Do wiadomości: Zarząd Dróg Miejskich;

Do wiadomości: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Prosimy o informację na temat przyjętych rozwiązań projektowych na przejeździe dla rowerzystów przez ul. Świderską po północnej stronie Trasy Mostu Północnego.

Zgodnie z ustaleniami spotkania w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy 26 marca 2008 r. przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych przez ul. Świderską po północnej stronie Trasy Mostu Północnego miały zostać poprowadzone grzbietem szerokiego progu spowalniającego ruch samochodowy. Takie rozwiązanie pojawiło się w późniejszych wersjach projektu (patrz rys. 1 – fragment projektu wykonawczego datowanego na 06.11.2008). Niestety, z wizji lokalnej w terenie wynika, że o ile zrealizowane zostały wzorcowe wyniesione tarcze skrzyżowania na skrzyżowaniach ul. Projektowanej 2 z ul. Leliwitów, Projektowaną 22 i Obrazkową, to pominięto wyniesienie przejścia i przejazdu przez ul. Świderską po północnej stronie Trasy Mostu Północnego oraz wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Świderskiej i Projektowanej 19.

W efekcie stworzona została niebezpieczna sytuacja drogowa: wzajemna widoczność rowerzystów i nadjeżdżających z południa kierowców jest ograniczona nasypami Trasy Mostu Północnego, a kierowcy mając do dyspozycji długi prosty odcinek rozwijają znaczne prędkości. Dodatkowe zagrożenie stwarza:

- Przesunięcie przejazdu w stronę południową w stosunku do osi drogi dla rowerów, co wymusza cofnięcie linii zatrzymania na jezdni w cień nasypu Trasy. Zwracamy uwagę, że lokalizacja linii zatrzymania po południowej stronie przejazdu nie zapewnia warunków widoczności wymaganych w pkt 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430).

- Oznakowanie, w którym na jednej sztycy połączone zostały znaki D-1 i D-6b, co może sprawiać wrażenie, że kierowca ma tutaj pierwszeństwo przejazdu. Jednocześnie podobne wrażenie odnosi rowerzysta poruszający się wzdłuż trasy głównej, zwłaszcza na zjeździe z mostu.

Zgodnie z literaturą przedmiotu (patrz np. Postaw na rower, CROW/PKE 1999, rozdział 4.6.1. Wzniesienia i spadki) na drodze dla rowerów u podstawy wzniesienia nie powinno być sygnalizacji świetlnej ani żadnych skrzyżowań bez pierwszeństwa przejazdu dla rowerzystów, wykluczone są również ostre łuki poziome. Konieczne jest zatem czytelne nadanie pierwszeństwa przejazdu drodze dla rowerów wzdłuż Trasy Mostu Północnego i zapewnienie dostosowania do tego zachowań kierowców.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie informacji:

1. Czy dobudowany zostanie brakujący próg spowalniający na przejeździe przez ul. Świderską?

2. Jeśli nie, to:

a) W jakim gronie i w jakim trybie podjęta została decyzja o rezygnacji z progu spowalniającego na przejeździe przez ul. Świderską?

b) Jakie kroki zostaną podjęte w celu ograniczenia zagrożenia wynikającego z braku wyniesienia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów?

2008.11.06: Tak miało być

Fragment projektu wykonawczego Trasy Mostu Północnego datowanego na 06.11.2008. Przejazd poprowadzony grzbietem progu zwalniającego.

2012.10.20: Tak jest

Widok z drogi dla rowerów. Przejazd cofnięty pod wiadukt, linia zatrzymania zasłonięta przez skarpę nasypu, tym bardziej wszystko co za nią.

Widok z perspektywy kierowcy. Brak widoczności nadjeżdżających rowerzystów, a geometria jezdni i znak D-1 zachęcają do „dodania gazu”.