Opinie przesłane 2013.10.21.

Centrum Handlowe przy Szyszkowej

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu m.st. Warszawy.

W nawiązaniu do spotkania 17 października br. w siedzibie BDiK i przedstawionego projektu przebudowy ulicy Szyszkowej na odcinku od ulicy Działkowej do Al. Krakowskiej (plan obsługi komunikacyjnej Centrum Handlowego przy Al. Krakowskiej 61 i ul. Szyszkowej), opracowanego przez firmę EMA, przedstawiamy stanowisko w sprawie tego projektu.

1. Projekt nie zapewnia warunków dla ruchu rowerowego w ul. Szyszkowej. Rozbudowa centrum handlowego zwiększy natężenie ruchu na ulicy Szyszkowej i powinna się wiązać z zapewnieniem na niej bezpiecznych warunków dla ruchu rowerów. Możliwe rozwiązania to:

a. budowa dwukierunkowej drogi dla rowerów wzdłuż ul. Szyszkowej na odcinku al. Krakowska - Działkowa;

b. budowa obustronnych jednokierunkowych dróg dla rowerów wzdłuż ul. Szyszkowej na odcinku al. Krakowska - Działkowa;

c. wyznaczenie obustronnych pasów ruchu dla rowerów w jezdni ul. Szyszkowej od al. Krakowskiej do projektowanego ronda w połączeniu ze zwężeniem jezdni obu rond do jednego pasa ruchu.

Niezależnie od przyjętego wariantu:

2. Zjazdy z rond powinny być zwężone do jednego pasa ruchu.

3. Inwestycja powinna się także wiązać z budową rezerwy pod drogę dla rowerów po zachodniej stronie al. Krakowskiej na całym odcinku wzdłuż centrum handlowego, włącznie z wyznaczeniem przejazdu przez Szyszkową i zjazd do centrum na wysokości Media Markt. Rezerwa powinna polegać na wykonaniu nawierzchni asfaltowej o szerokości min. 2,0 m, jednak nie znakowaniu jej znakami C-13 do czasu połączenia z infrastrukturą rowerową w rejonie węzła al. Krakowska / S2 POW.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Kompleks przy skrzyżowaniu 1 Sierpnia / Żwirki i Wigury

Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu m.st. Warszawy.

W nawiązaniu do spotkania 17 października br. w siedzibie BDiK i przedstawionego projektu kompleksu biurowo-mieszkalno-usługowego w rejonie skrzyżowania ulic 1 Sierpnia i Żwirki i Wigury, opracowanego przez firmę EMA, przedstawiamy stanowisko w sprawie tego projektu. Zwracamy uwagę, że inwestycja zlokalizowana jest w zasadzie w samym węźle przesiadkowym komunikacji publicznej (kolej - autobus). Projekt jej obsługi komunikacyjnej powinien się wiązać bardziej z poprawą dostępności węzła (skrócenie i uproszczenie dróg dojścia do przystanków, obecnie bardzo okrężnych - patrz uwagi 1 i 5) niż rozbudową infrastruktury samochodowej.

Skrzyżowanie Żwirki i Wigury / 1 Sierpnia

Ingerencja w sygnalizację na skrzyżowaniu 1 Sierpnia oraz Żwirki i Wigury powinna się wiązać przynajmniej z:

1. wyznaczeniem naziemnego przejścia dla pieszych przez północny wlot Żwirki i Wigury;

2. wyznaczeniem przejazdów dla rowerów przez oba wloty 1 Sierpnia (po obu stronach Żwirki i Wigury).

Uzasadnienie:

Ad. 1 - obecny układ przejść dla pieszych jest kompletnie niefunkcjonalny. Przesiadka np. z autobusu w kierunku północnym na pociąg wymaga wejścia na kładkę, zejścia z kładki, pokonania sygnalizacji na wlocie zachodnim, wejścia na wiadukt i zejścia na peron.

Ad. 2 - ze względu na klasę ulicy Żwirki i Wigury powinny wzdłuż niej powstać obustronne dwukierunkowe drogi dla rowerów. Zwracamy uwagę, że projekt budowlany tych dróg dla rowerów był gotowy już w 1998 r.

Można ponadto rozważyć:

3. Zmianę przeznaczenia pasów ruchu na południowym wlocie Żwirki i Wigury, tak by ograniczyć liczbę pasów na wprost do dwóch (przeznaczenie skrajnego prawego pasa do skrętu w prawo, drugiego pasa od lewej do skrętu w lewo lub stworzenie śluzy dla autobusów). Na odcinku 1 Sierpnia - Racławicka Żwirki i Wigury poszerza się do 3 pasów ruchu, co powoduje kumulację samochodów na kolejnych skrzyżowaniach. Ujednolicenie przekroju do dwóch pasów w kierunku centrum nie wpłynie istotnie na przepustowość całego ciągu (a nawet jeśli, to ograniczenie dopływu samochodów do centrum jest pożądane), a pozwoli na wygospodarowanie przestrzeni na drogę dla rowerów na wiadukcie nad torami kolejowymi.

1 Sierpnia

4. Zamiast budowy drogi dla rowerów można rozważyć wyznaczenie w jezdni ul. 1 Sierpnia obustronnych jednokierunkowych pasów ruchu dla rowerów. Jeśli wybrany zostanie wariant z drogą dla rowerów po stronie północnej, to przejazdy dla rowerów i przejścia dla pieszych przez oba zjazdy objęte projektem powinny zostać wykonane z zachowaniem ciągłości nawierzchni i poziomu niwelety drogi dla rowerów i chodnika (tak by to samochód przejeżdżał przez chodnik i drogę dla rowerów, a nie pieszy przechodził przez jezdnię).

Inne uwagi

5. Budowa kompleksu powinna się wiązać z poprawą dostępności przystanku kolejowego Żwirki i Wigury, np. poprzez wykonanie zejść z kompleksu na perony na ich zachodnim krańcu.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Projekt Rowerowe Biuro Aktywności Obywatelskiej jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.