W czym tkwi problem i jak można go rozwiązać?

Nowe budynki na Powiślu spowodowały przerwanie ciągłości ścieżki rowerowej omijającej tyłem zabudowę przy ulicy Topiel. Ruch rowerowy został poprowadzony wzdłuż ulicy i wyjść z budynków - chodnikiem przekształconym w ciąg pieszo-rowerowy. Na początku miesiąca przedstawiliśmy ZDM propozycję rozwiązania konfliktów i problemów wynikających z takiego rozwiązania: droga dla rowerów może zostać wydzielona z bardzo szerokiej jezdni znajdującej się obok. Byłoby to rozwiązanie wygodniejsze zarówno od poprzedniego (wymagającego wjeżdżania częściowo na skarpę, by po chwili z powrotem z niej zjechać) jak i od obecnego (generującego konflikty między pieszymi i rowerzystami). Przy okazji zaproponowaliśmy korekty na dalszym odcinku trasy podskarpowej.

ZDM bardzo szybko (w ciągu tygodnia) pozytywnie odniósł się do naszej propozycji, deklarując gotowość wdrożenia zmian w ciągu kilku miesięcy. Teraz decyzja, czy problem zostanie rozwiązany, należy do Inżyniera Ruchu.

Korespondencja

ZM do ZDM - 5 XI

Do Zarządu Dróg Miejskich (pismo MDL-15-0302-01-MS).

W związku z udostępnieniem ulicy Oboźnej jako dwukierunkowej dla rowerów oraz informacjami w prasie o wysoce kolizyjnym przebiegu ciągu rowerowego wzdłuż ulicy Topiel na odcinku Oboźna-Zajęcza, wnosimy o zmianę organizacji ruchu na tym odcinku.

Od czasu zamknięcia drogi dla rowerów prowadzącej górą, za budynkami, ruch rowerowy prowadzony jest chodnikiem wzdłuż licznych wyjść z budynków usługowych i handlowych. Tymczasem trasa ta, prowadząca do budynków uniwersyteckich, cechuje się wysokim natężeniem ruchu, co generuje konflikty i kolizje z pieszymi.

Tymczasem obok znajduje się dziesięciometrowa jezdnia, na której z powodzeniem zmieściłaby się dwukierunkowa droga dla rowerów.

Wprowadzenie ruchu rowerowego na jezdnię nie wiążę się przy tym z koniecznością ingerencji w sygnalizację, o ile droga dla rowerów zostanie wyprowadzona z powrotem poza jezdnię przed skrzyżowaniem z ulicą Dynasy (na wysokości Skweru Fijewskich, gdzie zapewniona jest dobra widoczność oraz nie ma drzwi prowadzących bezpośrednio na ciąg pieszo-rowerowy).

W związku z powyższym, wnosimy o wydzielenie drogi dla rowerów z jezdni ulicy Topiel na odc. Oboźna - Zajęcza oraz zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu Topiel / Oboźna, tak by przejazd przez ulicę Oboźną prowadził na nową drogę dla rowerów. Miejsca parkingowe powinny zostać oddzielone wyniesionym separatorem. Azyl na przejściu dla pieszych na wysokości ul. Drewnianej wymagać będzie zwężenia do wysokości 2m i przesunięcia. Miejsca parkingowe wydzielone kosztem trawnika przed budynkiem Topiel 11 powinny zostać przeniesione na jezdnię. W przypadku dążenia do nieingerowania w ogóle w sygnalizację na skrzyżowaniu z ulicą Zajęczą, droga dla rowerów może zostać wyprowadzona z powrotem poza jezdnię już na wysokości początku wydzielenia drugiego pasa do jazdy na wprost. Wskazane byłoby jednak skrócenie do minimum długości ciągu pieszo-rowerowego. Docelowo takie rozwiązanie powinno zostać wprowadzone na całej długości ulicy Browarnej, co wymagałoby jednak ingerencji w wysepkę i sygnalizację na skrzyżowaniu z Lipową (np. zastąpienie świateł wyniesioną tarczą skrzyżowania).

Do wiadomości: Zarząd Terenów Publicznych.

ZDM do IR - 12 XI

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy (pismo ZDM-DIP.0565.2.2015.MPI).

W nawiązaniu do pisma stowarzyszenia Zielonego Mazowsza (znak MDL-15-0302-01- MS) z dn. 5 października w sprawie trasy rowerowej na ul. Topiel, informujemy że ze względu na wskazane w piśmie niedogodności oraz liczne skargi mieszkańców podjęliśmy się analizy możliwości zmiany organizacji ruchu rowerowego na ul. Topiel. Analizie podlegały 2 warianty: poprowadzenie trasy rowerowej po jej starym przebiegu u podnóża skarpy (zgodnie z postulatem Wspólnoty Mieszkaniowej Topiel 27) oraz wydzielenie drogi dla rowerów z jezdni (zgadnie z propozycją Zielonego Mazowsza). Wariant 3, zakładający likwidację Podskarpowej Drogi Rowerowej i prowadzenie ruchu rowerowego po jezdni wspólnie z innymi pojazdami został odrzucony ze względu na charakter tego korytarza i duży udział ruchu rekreacyjnego.

Przeprowadzona analiza wykazała, że wariant 1 wiązałby się z licznymi trudnościami technicznymi (konieczność niwelacji skarpy, przestawienia latarni, wycinki drzew i krzewów, przebudowy placu zabaw) oraz formalnymi (naruszenie zapisów „Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego'', m.in. w zakresie promieni łuków i współczynnika wydłużenia), ponadto nie zapewniałby bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom (m. in. nowe kolizje w rejonie zabudowy wzdłuż ul. Oboźnej) i generował znaczne koszty (ponad 250 tys. zł). W związku z tym realizację tego wariantu uznano za niemożliwą i niecelową. Wstępna analiza wariantu 2 wskazała, że może on zapewnić poprawę warunków ruchu rowerowego i pieszego bez pogorszenia warunków dla ruchu kołowego. Wydzielenie drogi dla rowerów z jezdni poprzez zwężenie pasów ruchu pozwala zachować niezmienioną liczbę miejsc postojowych (przy wyznaczeniu dodatkowych miejsc na ul. Oboźnej).

W załączeniu przekazujemy koncepcję przebiegu drogi dla rowerów na tym odcinku z prośbą o stanowisko organu zarządzającego ruchem względem zaproponowanych rozwiązań. W przypadku pozytywnej opinii, przygotowany zostanie stosowny projekt organizacji ruchu, wariantowo obejmujący również analogiczne zmiany na odcinku ul. Drewniana – ul. Zajęcza. Jego wdrożenie jest możliwe po uzyskaniu niezbędnych opinii i uzgodnień, prawdopodobnie w terminie kilku miesięcy.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
Łukasz Puchalski

Do wiadomości: Zielone Mazowsze, Zarząd Terenów Publicznych.