Opinia do projektu przebudowy ul. Trakt Lubelski na odcinku Płowiecka - Wał Miedzeszyński w dzielnicy Wawer, wykonanego przez firmę Arcadis Profil, wersji z września 2007.

Uwagi do zaprojektowanego przebiegu drogi dla rowerów

1. Niedopuszczalne jest zawężanie szerokości chodnika do 1 m, zwłaszcza w rejonie przystanków autobusowych, gdzie oprócz normalnego ruchu pieszego, potrzebne jest miejsce oczekiwania na autobus. Zaprojektowane rozwiązanie powoduje, że piesi musieliby poruszać się po ścieżce rowerowej, by ominąć elementy wyposażenia przystanku (słupek przystankowy, ławka). Również pasażerowie wysiadający z autobusu trafialiby prosto na ścieżkę rowerową. Rozwiązanie to jest sprzeczne z zapisanym w opisie technicznym założeniem projektowym chodnik dwustronny z dostosowaniem wymagań dla osób niepełnosprawnych.

2. W razie braku miejsca zamiast zawężać chodnik, można zrezygnować z budowy wydzielonych zatok autobusowych. Natężenie ruchu autobusowego na Trakcie Lubelskim jest nieduże (3-4 autobusy/godz.), a czasy wymiany pasażerów niedługie. Całkowity czas postoju mieści się w granicach kilkunastu sekund. Część przystanków dostępna jest jedynie "na żądanie". Niewielkie utrudnienia ruchu dla samochodów, jakie spowodowałby brak zatok, nie uzasadnia tak radykalnego ograniczania przestrzeni dostępnej dla pieszych i rowerzystów. Co więcej, przy niewielkim ruchu autobusowym i braku miejsc parkingowych istnieje ryzyko, że zatoki wykorzystywane będą do nielegalnego parkowania.

3. Wiaty przystankowe powinny być ulokowane w odległości min. 0,5 m od drogi dla rowerów.

4. Opiniujemy negatywnie przerwanie ciągłości drogi dla rowerów na odcinku Wędkarska - Wał Miedzeszyński. Jest to rozwiązanie niezgodne ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, które przewiduje drogę rowerową na całej długości ulicy Trakt Lubelski. Droga dla rowerów powinna zostać doprowadzona konsekwentnie po tej samej stronie ulicy do skrzyżowania z Wałem Miedzeszyńskim, nawet jeśli wymaga to poszerzenia pasa drogowego lub przesunięcia osi jezdni.

5. Niedopuszczalne jest załamywanie przebiegu drogi dla rowerów "pod kątem", konieczne jest wprowadzenie wyłukowań. Promienie łuków nie powinny być mniejsze niż 12 m, w miarę możliwości wskazane jest stosowanie łuków 20 m.

6. Przejazdy przez wyjazdy z posesji muszą zostać poprowadzone z zachowaniem ciągłości nawierzchni drogi rowerowej (z krawężnikami wzdłuż, nie w poprzek drogi dla rowerów). Konieczne jest też utrzymanie stałego poziomu niwelety drogi dla rowerów, bez zjazdów i podjazdów przy każdej posesji. Jest to niezmiernie istotne, ze względu na dużą liczbę tych wjazdów na projektowanej drodze.

7. Warto rozważyć zmniejszenie średnic przewidzianych w projekcie małych rond do 26 m. Ronda o średnicy 30 m w niewystarczającym stopniu uspokajają ruch zmotoryzowany, a w efekcie nie zapewniają wystarczającego bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów wokół ronda. Jednocześnie charakter okolicy nie wskazuje na konieczność obsługi ul. Trakt Lubelski wielkopojemnym taborem autobusowym, który uzasadniałby taką średnicę ronda.

8. Projekt powinien przewidywać przeprowadzenie przez ul. Trakt Lubelski przejazdów poprzecznych dróg dla rowerów przewidzianych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, w tym przy ul. Płowieckiej i Lucerny.

9. Dodatkowo powinny zostać wykonane przejazdy dla rowerów w miejscu szlaków turystycznych i tras rekreacyjnych, takich jak przy ul. Rabatowej (łączący ul. Rabatową i Spadową) oraz wzdłuż Kanału Wawerskiego.

10. Na odcinku Fiołków - Wędkarska możliwe jest odsunięcie drogi dla rowerów i chodnika dalej od jezdni.

11. Projektanci powinni dokonać inwentaryzacji funkcjonujących obecnie "dzikich" miejsc parkingowych na całej długości ulicy i przewidzieć wygrodzenia chodnika i drogi dla rowerów w miejscach obecnie wykorzystywanych na parkowanie (w tym odsunięcie drogi dla rowerów od jezdni na odległość umożliwiającą zachowanie skrajni), z ewentualną kompensacją poprzez stworzenie zatoczek parkingowych po drugiej stronie ulicy. W szczególności wygrodzenia są niezbędne na odcinku Płowiecka - Spadowa, w rejonie przystanku ZTM Klimontowska oraz w okolicach składów budowlanych.

Rozwiązanie alternatywne

Proponujemy rozważyć także alternatywne rozwiązanie ruchu rowerowego, polegające na jednokierunkowych drogach dla rowerów po obu stronach ulicy, miejscami - w zależności od warunków terenowych i ryzyka nielegalnego parkowania - przechodzących w pasy rowerowe na jezdni.

Spotkanie robocze

Po opracowaniu przez projektantów kolejnej wersji projektu, wnosimy o zorganizowanie spotkania roboczego z udziałem Pełnomocnika Prezydenta Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego, projektantów i naszego Stowarzyszenia, na którym bezpośrednio dopracujemy szczegóły.