Pismo do ZDM

Do: Sz. Pan Andrzej Marecki, Naczelnik Wydziału Mostów Zarządu Dróg Miejskich.

Dotyczy: infrastruktury rowerowej na Trasie Mostu Północnego (dalej Trasie).

Szanowny Panie Naczelniku!

Dziękujemy za wyrazy przychylności i gotowości do współpracy, jakie usłyszeli od Pana przedstawiciele Stowarzyszenia Zielone Mazowsze podczas spotkania konsultacyjnego Trasy Mostu Północnego 9.10.br. na Bielanach.

Ponieważ na przekazanej nam po spotkaniu płycie CD znajdowała się tylko prezentacja pokazywana przez projektanta (bez czytelnych rysunków i opisów) zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie pełniejszej dokumentacji, która pozwoliłaby poznać szczegóły planowanego na obecnym etapie przebiegu dróg rowerowych Trasy i ich parametrów (niweleta, promienie łuków, szerokości itp.), a także założeń projektowych dotyczących ruchu pieszego, rowerowego i transportu zbiorowego na Trasie.

Liczymy, że po udostępnieniu w/w dokumentacji uda się zorganizować spotkanie robocze z udziałem ZDM, Pełnomocnika Prezydenta Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego, projektantów i naszego Stowarzyszenia, na którym bezpośrednio omówimy zagadnienia ruchu pieszego i rowerowego na Trasie Mostu Północnego.

Wstępne uwagi, przygotowane na podstawie pobieżnego oglądu rysunków dostępnych na spotkaniu, a nie zamieszczonych na płycie, przedstawiamy w załączniku nr 1.

Przykład Trasy Siekierkowskiej, wyposażonej w ciągi rowerowe znane z uciążliwości i zagrożeń bezpieczeństwa, pokazuje, że samo wybudowanie dróg dla rowerów nie gwarantuje ich zgodności z potrzebami użytkowników. Mamy nadzieję, że w kolejnej inwestycji tego rodzaju uda się uniknąć podobnych błędów i tym samym wydać środki publiczne o wiele trafniej, niż to miało miejsce w przeszłości.

Do wiadomości

Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

Załącznik 1. Wstępne uwagi do rozwiązań rowerowych na Trasie Mostu Północnego

Wstępne uwagi w zakresie rozwiązań rowerowych na projektowanej Trasie Mostu Północnego, opracowane na podstawie prezentacji koncepcji na spotkaniu konsultacyjnym w dn. 2007.10.09.

1. Z rysunków przekrojów przedstawionych na spotkaniu wynikało, że poza samym mostem, zasadą prowadzenia ruchu rowerowego są wspólne ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 3 m. Uważamy to za błąd - już obecnie w sezonie występują duże natężenia ruchu rowerowego na Szlaku Wisły (nawet 200 rowerów/godzinę), również na Trasie Mostu Północnego można się spodziewać podobnej popularności drogi rowerowej, a w miarę rozwoju i poprawy spójności systemu rowerowego – nawet większej. Przy takich natężeniach ruchu wspólne ciągi skutkować będą licznymi konfliktami pomiędzy pieszymi a rowerzystami. Dlatego wnioskujemy o przyjęcie poza samym mostem wymogu prowadzenia ruchu rowerowego wydzielonymi drogami rowerowymi, oddzielonymi od ciągów pieszych pasem zieleni.

2. Drogi rowerowe wzdłuż Trasy Mostu Północnego, Wisłostrady, Marymonckiej, Modlińskiej oraz połączenia pomiędzy nimi powinny zostać uznane za główne trasy rowerowe, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy, i spełniać wymogi stawiane tego typu trasom (w tym np. minimalne promienie łuków 20 m, szerokość 2,5 m, poszerzenia na odcinkach nachylonych i zakrętach).

3. Szczególne obawy co do jakości powiązań rowerowych budzi widoczne na wizualizacji rozwiązanie węzła TMP z ul. Modlińską. Węzeł musi zapewniać możliwość przeprowadzenia tras rowerowych po obu stronach TMP i po obu stronach ulicy Modlińskiej z zachowaniem parametrów głównych tras rowerowych. Niedopuszczalne jest przerywanie ciągłości tras, prowadzenie ruchu rowerowego po schodach, zakręty pod kątem prostym czy inne substandardowe rozwiązania.

4. Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną szerokości przejazdów rowerowych muszą być dostosowane do szczytowych natężeń ruchu rowerowego notowanych na drogach rowerowych o podobnym znaczeniu (co najmniej 200-250 rowerów/godz.) i przewidywanego czasu oczekiwania na zielone światło. Konieczne jest także zapewnienie wystarczającej przestrzeni akumulacji, tak by rowerzyści oczekujący na zielone światło nie blokowali ruchu pieszych lub rowerzystów poruszających się w innych kierunkach.

5. Dopuszczalne jest mieszanie ruchu rowerowego i samochodowego (rezygnacja z drogi rowerowej na rzecz ruchu rowerów jezdnią na zasadach ogólnych) na ulicach klas D i L (np. ul. Prozy, ul. Farysa, ul. Projektowana), pod warunkiem wyposażenia ich w urządzenia uspokojenia ruchu (np. płytowe progi spowalniające lub szykany).

6. Nawierzchnie dróg rowerowych i ewentualnych ciągów pieszo-rowerowych powinny spełniać wymogi wynikające z § 3 zarządzenia Nr 380/2007 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej.

7. Ze względu na lokalizację ciągu pieszo-rowerowego po północnej, eksponowanej stronie mostu, projekt powinien przewidywać osłonięcie ciągu przed silnym wiatrem.

8. Po stronie praskiej projekt powinien przewidywać bezpośredni zjazd z drogi dla rowerów na moście na ciąg pieszo-rowerowy na wale przeciwpowodziowym.

9. Ze względu na skomplikowane i rozległe terenowo węzły Trasy, projekt organizacji ruchu powinien przewidywać oznakowanie drogowskazowe dla rowerzystów, np. w formie znaków R-3 lub zmodyfikowanych drogowskazów MSI.