Opinia ws. projektu Trasy Mostu Północnego firmy Schüßler-Plan przedstawionego na spotkaniu w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy 26 marca 2008.

Arkusze 1 i 2

1. Należy określić rolę jaką ma pełnić ciąg ulic Zgrupowania AK Kampinos - Prozy, a także natężenie i strukturę ruchu samochodowego jaki ma prowadzić. Jeśli ma to być faktycznie ulica lokalna, to lepiej zrezygnować z wydzielonej drogi rowerowej i wprowadzić elementy uspokojenia ruchu na jezdni. Jeśli natomiast przewidywany jest większy ruch samochodowy i dopuszczenie ruchu ciężkiego, to należy zapewnić ciągłość drogi rowerowej i doprowadzić ja do skrzyżowania z ul. Encyklopedyczną. Narysowane rozwiązanie - urwanie drogi rowerowej w połowie drogi między Marymoncką a Encyklopedyczną - jest nieakceptowalne.

2. Zaprojektowany przebieg głównej trasy rowerowej z mostu w kierunku węzła Młociny ulicami Farysa i Prozy oznacza wysoki współczynnik wydłużenia. Optymalny byłby przebieg drogi rowerowej na odcinku od mostu do ul. Zgrupowania AK Kampinos na wprost wzdłuż linii tramwajowej, z przejazdem lub włączeniem w ul. Zgrupowania AK Kampinosa pomiędzy Wisłostradą a ul. Marymoncką.

3. Droga dla rowerów po wschodniej stronie ul. Marymonckiej powinna zostać doprowadzona z wykorzystaniem istniejącego tunelu pieszego do jezdni serwisowej przy ul. Pułkowej. Wskazane poprawienie wyłukowań i odległości widoczności u wschodniego wylotu tunelu.

4. Wskazane byłoby przewidzenie możliwości budowy trasy tramwajowej do Łomianek wzdłuż ul. Pułkowej. Taka trasa zapisana jest w Strategii Rozwoju Warszawy do 2020 r., a postulat jej uwzględnienia w projekcie węzła był zgłaszany podczas konsultacji społecznych.

5. Na obszarze całego węzła TMP / Marymoncka brak jakichkolwiek przystanków tramwajowych. Tymczasem potencjalnie jest to istotny węzeł przesiadkowy, gdyż relacje z Tarchomina, Zielonej Białołęki czy Łomianek do celów zlokalizowanych wzdłuż ul. Marymonckiej (np. UKSW i AWF) niekoniecznie będą obsługiwane liniami bezpośrednimi.

Arkusz 1

6. Na skrzyżowaniu Marymoncka / Trasa Mostu Północnego trzeba zapewnić możliwość akumulacji rowerzystów przed przejazdami bez blokowania ciągów pieszych.

7. Drogi rowerowe powinny zostać odsunięte od przystanków autobusowych. Wzdłuż ul. Marymonckiej możliwe jest rozdzielenie dróg dla pieszych i rowerów.

8. Należy zwrócić uwagę na skrajnię dróg rowerowych w rejonie skrzyżowania Marymoncka / Trasa Mostu Północnego, w szczególności zachowanie odstępu od takich obiektów jak sygnalizatory, latarnie, wiaty przystankowe, barierki na wiaduktach, ekrany przeciwhałasowe.

9. Droga rowerowa po zachodniej stronie ul. Pułkowej powinna zostać powiązana z trasą rowerową w ul. Zgrupowania AK Kampinos (np. łącznikiem wzdłuż zaprojektowanego chodnika).

Arkusz 2

10. Przejazd ul. Farysa pod Trasą Mostu Północnego proponujemy zagrodzić składanymi pachołkami, tak by umożliwić przejazd nad Wisłę jedynie rowerom i uprawnionym służbom. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego teren na wschód od skrzyżowania z Wisłostradą są terenami zieleni wiślanej, wyłączonymi z zabudowy. Zapewnienie ogólnodostępnego wjazdu samochodem sprzyjać będzie wjazdom dalej nad Wisłę i np. nielegalnemu wysypywaniu śmieci, jak to ma miejsce obecnie.

11. Na skrzyżowaniu ul. Prozy i Farysa postulujemy zastosowanie podniesionej tarczy skrzyżowania w celu uspokojenia ruchu przy wjeździe pomiędzy zabudowania.

12. W ul. Farysa ruch rowerowy może być prowadzony na zasadach ogólnych jezdnią.

13. Korekty wymaga przebiegi drogi dla rowerów w rejonie zjazdu z mostu i przejazdu przez ul. Farysa.

14. Projekt nie przewiduje jakichkolwiek przystanków autobusowych na Wisłostradzie. O ile obecnie nie prowadzi tędy żadna linia autobusowa, to wg deklaracji ZTM po zakończeniu remontu estakad zostanie na Wisłostradę skierowana linia łącząca kampusy UKSW przy ul. Dewajtis i na Młocinach. W takim przypadku wskazane byłoby zapewnienie możliwości przesiadki z/na Trasę Mostu Północnego.

Arkusze 2 i 4

15. Droga dla rowerów i chodnik powinny łączyć bezpośrednio rejon kładki nad Wisłostradą ze ślepym zakończeniem ul. Farysa. Przebieg wzdłuż łącznicy Ł5 S-E stanowi niepotrzebne nadkładanie drogi i wymusza dojazd do ul. Farysa pod bardzo niekorzystnym kątem, z silnym ograniczeniem widoczności. Wskazane jest ponadto rozdzielenie ciągów pieszych i rowerowych, a także poszerzenie drogi rowerowej do 3,0 m.

Arkusz 3

16. Zakończenie chodnika i drogi dla rowerów wzdłuż ul. Marymonckiej powinno nawiązywać do projektu ścieżki rowerowej w ul. Marymonckiej firmy Komprojekt.

Arkusz 4

17. Kładka piesza powinna zostać przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i ruchu rowerowego poprzez realizację obustronnych pochylni jednobiegowych. Pomysł montażu wind w tak odludnym miejscu uważamy za zdecydowanie chybiony, ze względu na ryzyko dewastacji.

Arkusz 7

18. Droga dla rowerów na moście powinna zostać powiązana z przyszłym ciągiem pieszo-rowerowym na wale przeciwpowodziowym. Lokalizując podpory mostu należy także zapewnić możliwość przeprowadzenia ciągów pieszo-rowerowych po obu obwałowaniach.

19. Wskazane byłoby zapewnienie dojścia do przystanków tramwajowych przy ul. Świderskiej także od strony zachodniej. Dostęp do przystanku dla niepełnosprawnych lepiej byłoby zapewnić za pomocą pochylni niż narażonych na dewastacje i awarie wind.

20. Zaprojektowana szerokość chodników wydaje się niewystarczająca, w szczególności pod wiaduktem (ok. 1 m w rejonie schodów!) oraz na północ od Trasy (1,5 m). Na wschód od ul. Świderskiej można rozdzielić ciągi piesze i rowerowe.

21. Przejazd i przejscie dla pieszych przez ul. Świderską po północnej stronie TMP postulujemy przeprowadzić grzbietem progu spowalniającego. Należy także ujednolicić szerokość drogi dla rowerów w rejonie przejazdu.

22. Postulujemy zastosowanie wyniesionej tarczy skrzyżowania Świderska i Projektowana 19.

Arkusz 8

23. Brak drogi rowerowej po wschodniej stronie ul. Myśliborskiej między Świderską a Trasą Mostu Północnego powoduje konieczność dwukrotnego pokonywania jezdni przy podróży wzdłuż ul. Myśliborskiej. Postulujemy doprojektowanie bezpośredniego łącznika.

24. Konieczne jest złagodzenie łuku drogi rowerowej i chodnika w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania Myśliborskiej z Trasą Mostu Północnego. Możliwe jest rozdzielenie chodnika i drogi rowerowej (droga rowerowa przy jezdni, chodnik za szpalerem drzew).

25. Na skrzyżowaniu z ul. Myśliborską należy zapewnić miejsce na akumulację zarówno pieszych jak i rowerzystów przed przejściami i przejazdami z sygnalizacją bez blokowania ciągów prostopadłych.

26. Droga rowerowa w północno-wschodnim narożniku skrzyżowania Myśliborskiej z Trasą Mostu Północnego powinna zostać rozdzielona od ciągu pieszego i odsunięta od przystanku tramwajowego. Dalej na wschód niepotrzebne jest "przyklejanie" przebiegu drogi rowerowej i chodnika do torów tramwajowych oraz wynikający z takiego przebiegu "syfon" przy przejeździe przez torowisko. Postulujemy odsunięcie i rozdzielenie ww. ciągów oraz zwiększenie promienia łuku drogi rowerowej.

27. Wzdłuż ul. Obrazkowej, Projektowanej 2 oraz Projektowanej 22 chodnik i droga dla rowerów powinny zostać oddzielone od siebie i odsunięte od krawędzi jezdni. Wzdłuż ul. Projektowanej 2 warto rozważyć przebieg drogi rowerowej po stronie zachodniej, za torowiskiem tramwajowym.

28. Skrzyżowania ul. Projektowanej 2 z Obrazkową i Projektowaną 22 proponujemy zaprojektować z podniesionymi tarczami. Szczególnie istotne jest to w przypadku pierwszego z tych skrzyżowań, ze względu na ograniczoną przez nasyp widoczność.

Arkusz 9

29. Przejście piesze między ul. Modlińską a Projektowaną 22 powinno zostać zaprojektowane jako pieszo-rowerowe z wprowadzeniem wyłukowań.

30. Drogi rowerowe i chodniki w południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania Modlińska / TMP powinny zostać powiązane z ul. Obrazkową i drogą serwisową po zachodniej stronie ul. Modlińskiej. Obecnie projekt nie przewiduje żadnego dojścia z zabudowy po zachodniej stronie ul. Modlińskiej do przystanków w rejonie skrzyżowania.

31. W rejonie przystanków autobusowych na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej i Trasy Mostu Północnego drogi rowerowe powinny być odsunięte od przystanków, w szczególności od zejść schodami i pochylni w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania.

32. Przystanek autobusowy za zachód od ul. Modlińskiej powinien zostać połączony bezpośrednią pochylnią (jednobiegową zamiast zaprojektowanej dwubiegowej) lub chodnikiem z przejściami dla pieszych przez skrzyżowanie, tak by skrócić drogi dojścia pieszego przy przesiadkach.

33. Projekt nie przewiduje możliwości skrętu tramwajów z ul. Modlińskiej na planowaną kontynuację linii tramwajowej wzdłuż Trasy Mostu Północnego w kierunku wschodnim, co ogranicza elastyczność systemu tramwajowego, a także np. możliwość zmian tras w przypadku awarii czy remontów.