Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zgłasza następujące uwagi do projektu Trasy Mostu Północnego odc. Marymoncka - Młociny w wersji przedstawionej 29 grudnia 2009 r.

1. Ze względu na brak wzdłuż Trasy Mostu Północnego chodnika dla pieszych na odcinku Encyklopedyczna - węzeł Młociny i przewidywane znaczne natężenia ruchu rowerowego postulujemy zwiększenie szerokości ścieżki rowerowej na tym odcinku do 3,5 m.

2. Należy zachować skrajnię drogi rowerowej zgodną z rozdziałem 3.4 obowiązujących "Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie". W skrajni nie powinny się znajdować m.in. płoty, ekrany przeciwhałasowe, latarnie czy znaki drogowe.

3. Do czasu przebudowy węzła Młociny można na granicy opracowania ścieżkę włączyć tymczasowo w prostopadłą jezdnię na granicy opracowania, podobnie jak ma to miejsce w przypadku jezdni Trasy. Jednocześnie należy zauważyć, że jest to kolejny projekt, w którym wadliwie został określony zakres opracowania, uniemożliwiając prawidłową integrację tworzonej infrastruktury rowerowej z układem istniejących ścieżek, czego efektem są 100-200 m "dziury" między kolejnymi odcinkami ścieżek. Dlatego konieczne jest konsultowanie przez ZMID zakresu opracowania przed zleceniem prac projektowych.

4. Podtrzymujemy opinię o konieczności wyprostowania i podniesienia przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych przez zjazd w las z ul. Encyklopedycznej między Trasą Mostu Północnego a ul. Encyklopedyczną.

5. Włączenie ścieżki rowerowej w jezdnię ul. Zgrupowania AK Kampinos w rejonie skrzyżowania z ul. Encyklopedyczną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi "Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie" (patrz np. rys. 20 Standardów).

6. Przejazd i przejście dla pieszych przez ul. Encyklopedyczną po południowej stronie Trasy Mostu Północnego należy przeprowadzić grzbietem szerokiego progu spowalniającego. Należy także wyprostować przebieg ścieżki rowerowej w rejonie przejazdu.

7. Przejazd przez wjazd bramowy przy ul. Zgrupowania AK Kampinos należy wykonać z zachowaniem ciągłości nawierzchni ścieżki rowerowej.

Zobacz także

Opinia do poprzedniej wersji projektu: [zobacz >>>]

Ustalenia sprzed dwóch lat: [zobacz >>>]