Warto pisać

W uzupełnieniu materiałów poświęconych infrastrukturze rowerowej przy Trasie Mostu Północnego [zobacz >>>] przedstawiamy historię obywatelskiej poprawki zakończoną szczęśliwie, mimo zgłoszenia na bardzo późnym etapie, kiedy brak wyszedł na jaw w trakcie budowy. Przekonywanie urzędów do poprawek nie jest łatwe, co także w tym przypadku doskonale widać, ale jeśli nikt nie spróbuje, zmian na lepsze z pewnością nie będzie.

Rowerzysta do ZMID

Warszawa, 21 grudnia 2011 r.

Do: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Szanowni Państwo!

W związku z budową drogi dla rowerów wzdłuż Wisłostrady w pobliżu KS Hutnik i nowej kładki (WD22) w ramach zadania Trasa Mostu Północnego - wyrażam zadowolenie z tej modernizacji, jednak wnoszę o zapewnienie jej spójności ze szlakiem rowerowym biegnącym przez dawny Fortu Bielany i Las Bielański. Zarówno na trasie utwardzonej wzdłuż Wisłostrady, jak i na gruntowej biegnącej przez tereny leśne występował intensywny ruch rowerowy. Jego natężenie znacząco wzrośnie po otwarciu Mostu Północnego, który zachęci mieszkańców Białołęki do podróży w te rejony, zarówno rekreacyjnych, jak i tranzytowych.

Obserwując obecny stan prac nabieram obaw, czy istniejące od lat ścieżka i droga gruntowa widoczne na fot. 1 zostaną należycie skomunikowane z ciągiem pieszo-rowerowym. Występuje między nimi znaczne pochylenie terenu (na skutek niskiego prowadzenia ciągu pieszo-rowerowego) oraz krawężnik stanowiący przeszkodę i zagrożenie dla rowerzystów.

Na fot. 2 naszkicowałem orientacyjną geometrię pożądanych dowiązań. Niestety jedno z nich koliduje z latarnią, którą należałoby przestawić.

Przypominam, że wśród wymogów obowiązujących w Warszawie Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w Warszawie (Załącznik do Zarządzenia nr 3618/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4.09.2009 r.) znajdują się atrakcyjność, spójność, wygoda i bezpieczeństwo. Zaniechanie opisanego wyżej skomunikowania tras oznaczałoby naruszenie każdej z tych zasad. Efektem byłaby niedostępność pewnych bardzo pożądanych połączeń albo ich niewystarczającą wygoda i zagrożenie upadkiem lub uszkodzeniem roweru.

W tym stanie mój wniosek o zapewnienie spójności modernizowanego ciągu ze szlakiem rowerowym w kierunku dawnego Fortu Bielany jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie.

Z wagi na zaawansowanie prac proszę o pilne porozumienie się z projektantem i wykonawcą w celu wypracowania niezbędnych zmian i ich wykonania. Proszę o dopilnowanie, aby połączenia miały prawidłowe parametry geometryczne (wyłukowania i pochylenia) oraz zostały wykonane z należytą starannością (bez uskoków, z zachowaniem skrajni itp.).

Kopią pisma powiadamiam Biuro Drogownictwa i Komunikacji oraz Koordynatora ds. transportu rowerowego dla dzielnicy Bielany z prośbą o dopilnowanie, aby ważna dla transportu rowerowego inwestycja powstała zgodnie z oczekiwaniami użytkowników oraz zgodnie z obowiązującymi wymogami Zarządzenia nr 3618/2009 Prezydenta Warszawy z 4.09.2009 r.

Proszę o udzielenie odpowiedzi tylko pocztą elektroniczną na adres /.../, zgodnie z art. 391 k.p.a. (w razie potrzeby potwierdzenia odbioru, proszę o zaznaczenie tego w e-mailu).

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Do wiadomości:
1. Biuro Drogownictwa i Komunikacji m. st. Warszawy, Wydział Transportu Rowerowego
2. Koordynator ds. transportu rowerowego dla dzielnicy Bielany
3. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Pierwsza reakcja ZMID z 16.01.2012 r.

ZMID-DIWM.670.4.2.2012.EMA

Dotyczy: Trasa Mostu Północnego - budowa drogi dla rowerów wzdłuż Wisłostrady.

W odpowiedzi na pismo pana Marcina Jackowskiego, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych informuje, że realizacja ścieżek rowerowych wzdłuż Wisłostrady w pobliżu KS Hutnik i nowej Kładki (WD22), odbywa się na podstawie zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego Decyzją nr 107/09 z dnia 21.04.2009 - Projektu Budowlanego oraz zatwierdzonego przez Inżyniera Ruchu - Projektu Organizacji Ruchu.

Joanna Żuchowicz
Kierownik Projektu Budowy Trasy Mostu Północnego
zad. 1 Etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul.Modlińską

Do wiadomości [- adresaci jak wyżej].

[skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/odpowiedzi/zmid_odp_16012012.pdf ]

Rowerzysta ponownie do ZMID

Szanowni Państwo!

W związku z w/w pismem stwierdzam, że choć jest do mnie zaadresowane, to jednak nie dotyczy ono mojego wniosku. Pismo stwierdza oczywistą rzecz na temat uzyskanych uzgodnień, których braku przecież nie kwestionowałem. Biorąc pod uwagę całkowity brak nawiązania do opisanych przeze mnie problemów i nietypową formę mam obawy, że pismo nie na temat trafiło do mnie przez pomyłkę.

Dopuszczając taką możliwość wstrzymam się na razie od formułowania ocen i ograniczę się do ponowienia wniosków i podtrzymania uwag wyrażonych w piśmie 21 grudnia 2011 r. Proszę o ich rozpatrzenie z zachowaniem wszystkich zasad nakazanych przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Proszę o poinformowanie mnie o podejmowanych w sprawie działaniach oraz terminach wykonania zmian.

Z ciekawości proszę też o wyjaśnienie, według których reguł ortografii języka polskiego i w których źródłach zawartych wyrażenia takie jak „projekt budowlany” czy „projekt organizacji ruchu” należy pisać wielkimi literami.

Ponieważ zignorowali Państwo wyraźną prośbę o udzielenie odpowiedzi tylko pocztą elektroniczną, przypominam, że jej uwzględnienie nakazuje art. 391 k.p.a. (w razie potrzeby potwierdzenia odbioru, proszę o zaznaczenie tego w e-mailu). Proszę o udzielenie odpowiedzi tylko pocztą elektroniczną na adres....

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Do wiadomości [- adresaci jak wyżej]

Druga reakcja ZMID z 22.03.2012 r

ZMID-WM-TMP.7013.110.2012.PGO

Do: Marcin Jackowski

Dotyczy: wniosku z dnia 21.12.2011 r. oraz wniosku z dnia 20.03.2012 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej realizowanej w ramach budowy Trasy Mostu Północnego

W odpowiedzi na Pana w/w wystąpienia wyjaśniamy, że naszym pismem znak: ZMID-DIWM.670.4.2.2012.EMA z dnia 16.01.2012 r. został Pan poinformowany o dokumentach stanowiących podstawę dla realizacji określonych rozwiązań projektowych związanych z wykonaniem ścieżek rowerowych w ramach budowy Trasy Mostu Północnego. Ponadto informujemy, że powołane przez Pana we wniosku z dnia 21.12.2012 r. Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego m.st. Warszawy opisane w załączniku do Zarządzenia nr 3618/2009 Prezydenta m.st. Warszawy obowiązują od dnia podpisania Zarządzenia tj. od 4.09.2009 r. i zgodnie z treścią dyspozycji w nim określonej "Standardy powinny być stosowane przez projektantów działających na zlecenie m.st. Warszawy i jego jednostek oraz przez jednostki miejskie na etapie zlecania, zatwierdzania i odbioru prac". Opracowanie kompletnej dokumentacji służącej do opisania przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania budowy TMP nastąpiło w dniu 21.04.2009 r., czyli przed obowiązywaniem zapisów w/w Zarządzenia.

Abstrahując od powyższego, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w odrębnej korespondencji zwróci się do autora projektu budowlanego TMP z prośbą o analizę przedstawionych przez Pana w piśmie z dnia 21.12.2011 r. postulatów.

Joanna Żuchowicz
Kierownik Projektu Budowy Trasy Mostu Północnego
zad. 1 Etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul.Modlińską

Do wiadomości [- adresaci jak wyżej].

[skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/odpowiedzi/zmid_odp_22032012.pdf ]

Więcej zdjęć

Stan z wiosny 2012 r.

Intensywny ruch rowerowy i pieszy powodował erozję terenu i zasypywanie piachem drogi rowerowej potwierdzając obawy dot. wygody i bezpieczeństwa.

W międzyczasie wybudowano rozdzielnicę elektryczną w kolizji z wcześniej istniejącą ścieżką.

Stan obecny

Dobudowany łącznik znacząco poprawił sytuację, aczkolwiek można mieć zastrzeżenia do latarni po wewnętrznej stronie zakrętu.

Zobacz także

Zaginiony próg spowalniający na przejeździe przez Świderską: [zobacz >>>]

Rowerowe niedoróbki na Trasie Mostu Północnego: [zobacz >>>]

Co udało się poprawić na odcinku od Modlińskiej do Marymonckiej? [zobacz >>>]

Projekt Rowerowe Biuro Aktywności Obywatelskiej jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.