Uwagi ogólne

1. Rysunek należy uzupełnić o oznaczenia promieni łuków na drogach rowerowych (do wewnętrznej krawędzi łuku). Minimalne promienie łuków to 20 m na odcinkach, wyjątkowo 4 m na dojazdach do przejazdów z sygnalizacją świetlną.

2. Zachować skrajnie drogi rowerowej 0,5 m w poziomie i 2,5 m w pionie.

3. Wspólne ciągi pieszo-rowerowe należy zastąpić wydzielonymi drogami rowerowymi i chodnikami. Wspólne ciągi pieszo-rowerowe to rozwiązane właściwe dla terenów niezabudowanych, a nie dla centrum stolicy kraju.

4. Na przystankach autobusowych zaprojektować wygrodzenia uniemożliwiające wychodzenie bezpośrednio zza wiaty na drogę rowerową. Wygrodzenia te powinny być poza skrajnią drogi rowerowej i ciągnąć się z obu boków wiaty na około 3 m.

5. Należy dokonać przeglądu wyłukowań połączeń jezdni na wszystkich skrzyżowaniach. Stosowanie wyłukowań 15 m na skrętach w ulice lokalne prowokuje do szybkiej jazdy i zagraża bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów na przejściach i przejazdach. Proponujemy jako maksymalne przyjąć łuki 6 m na skrzyżowaniach z ulicami klasy „L” i 12 m na skrzyżowaniach z ulicami klasy „Z”.

6. Nawierzchnię dróg rowerowych wykonać w technologii bitumicznej zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy 380/2007.

7. Na przejazdach przez wjazdy bramowe i drogi wewnętrzne należy zachować ciągłość nawierzchni i poziomu niwelety drogi rowerowej.

Uwagi szczegółowe

8. Zakończenie drogi rowerowej przy ul. 11 Listopada należy powiązać z istniejącą drogą rowerową w ul. Starzyńskiego.

9. Ślepe zakończenia ulicy Stolarskiej oraz Szwedzkiej połączyć łącznikiem z drogą rowerową wzdłuż trasy tysiąclecia, by umożliwić przejazd rowerom. Zakończenie ulicy wygrodzić słupkami tak, by niemożliwy był wyjazd samochodami z ulicy Stolarskiej na trasę Tysiąclecia przez chodnik i drogę rowerową.

10. Przejazd rowerowy przez jezdnię - najazd na estakadę nad ulicą 11 listopada należy uznać za niewystarczająco bezpieczny dla ruchu i opiniujemy go negatywnie. Proponujemy jedno z trzech rozwiązań: 1) Poprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego tunelem pieszo rowerowym pod nasypem ww. estakady do skrzyżowania Starzyńskiego z 11 listopada. 2) Przebicie tunelu pieszo-rowerowego pod nasypem kolejowym i doprowadzenie drogi rowerowej do południowo-wschodniego narożnika ronda Żaba. Przejazd przez rondo Żaba zostanie zaprojektowany wraz z projektem Wschodniej Obwodnicy Śródmiejskiej (etap II od ronda Żaba do Zabranieckiej). 3) Poprowadzenie drogi rowerowej pomiędzy nasypami estakady i torów kolejowych do ulicy 11 listopada zawężając nasypy i wykorzystując ściany oporowe. Stowarzyszenie sygnalizuje gotowość do rozmów na tym polu i otwartość na inne propozycje rozwiązań, które nie będą ograniczały ruchu rowerowego, a jednocześnie zapewnią jego bezpieczeństwo.

11. Niedopuszczalne jest przerywanie ciągłości drogi rowerowej (brak przejazdu przez wjazd do posesji Szwedzka 20) i zastępowanie drogi rowerowej ciągiem pieszo rowerowym na wysokości Szwedzkiej 20 - to rozwiązanie opiniujemy negatywnie. Ilość miejsca z zapasem wystarcza do poprowadzenia tam oddzielnie drogi rowerowej i chodnika zamiast wspólnego ciągu, a sprawę braku miejsca na 4m przejście i 2m przejazd rowerowy można rozwiązać albo powiększając zasięg opracowania, albo pozostawiając sam przejazd rowerowy w miejscu zaprojektowanego przejścia pieszego - pieszy i tak może przejść na skrzyżowaniu.

12. Geometrię chodników i dróg rowerowych na skrzyżowaniu z ulicą Strzelecką opiniujemy zdecydowanie negatywnie jako zmuszającą do znacznego nadkładania drogi. Konieczne wykonanie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych przez jezdnie wjazdu w ulicę Strzelecką i wyjazdu z niej na projektowaną trasę.

13. Analogiczne zmiany należy dokonać na łącznikach z ulica Stalową po drugiej stronie trasy, gdzie również chodniki i drogi rowerowe poprowadzono w sposób wydłużający czas podróży pieszej i rowerowej do nieakceptowanego poziomu.

14. Celowe jest także zmniejszenie łuków na jezdniach wjazdowych i wyjazdowych z ulicy Strzeleckiej i jezdniach dojazdowych do ulicy Stalowej – obecne prowokują do szybkiej jazdy i nie zapewniają bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom.

15. Na projektowanym fragmencie ulicy Strzeleckiej należy także zastosować uspokojenie ruchu z wykorzystaniem płytowych progów spowalniających. Ulica Strzelecka jest bowiem ulica lokalną w gęstej zabudowie, na której szybki ruch samochodowy będzie niebezpieczny dla pieszych i rowerzystów oraz uciążliwy dla mieszkańców. Z racji na objęcie projektem długiego odcinka ulicy Strzeleckiej postulujemy rozmieszczenie na nim co najmniej dwóch płytowych progów spowalniających.

16. Opiniujemy negatywnie i uznajemy za niedopuszczalne zakończanie drogi rowerowej po wschodniej stronie projektowanej trasy na wysokości ulicy Stalowej - z racji na przelotowy charakter trasy i brak możliwości przejazdu w poprzek ulicy domagamy się budowy drogi rowerowej po obu stronach budowanej trasy na całej jej długości.

17. Projekt musi uwzględniać powiązanie dróg rowerowych w ul. Tysiąclecia z zaprojektowaną przez firmę Komprojekt drogą rowerową w al. Solidarności.

18. Przejście piesze pod estakadą trasy Tysiąclecia w rejonie ul. Grodzieńskiej należy uzupełnić o drogę dla rowerów, tak by zapewnić ciągłość przejazdu rowerem ulicą Grodzieńską.

19. Drogi rowerowe wzdłuż trasy Tysiąclecia należy powiązać ze ślepymi zakończeniami ulic Grodzieńskiej, Białostockiej i Wołomińskiej po obu stronach ulicy.

20. Na skrzyżowaniu z ul. Radzymińską należy zaprojektować komplet przejazdów dla rowerów, a także przysunąć przejścia i przejazdy do skrzyżowania.

21. Na skrzyżowaniu z ul. Kawęczyńską należy zaprojektować komplet przejazdów dla rowerów i zastąpić wspólne ciągi pieszo-rowerowe wydzielonymi drogami rowerowymi i chodnikami. Potrzebną przestrzeń można uzyskać zwężając pasy ruchu na jezdni, ograniczając ich ilość i/lub zmniejszając promienie łuków jezdni w narożnikach skrzyżowania.

22. Należy także wskazać lokalizację pominiętego na rysunku istniejącego przystanku tramwajowego ,,Zajezdnia Praga''.

23. Opiniujemy negatywnie brak drogi rowerowej i chodnika po stronie wschodniej na odcinku od Kawęczyńskiej do Trasy Świętokrzyskiej. W strefie śródmiejskiej niedopuszczalne jest projektowanie ulic o jednostronnych chodnikach. Należy skoordynować projekt z projektem Trasy Świętokrzyskiej w zakresie prowadzenia dróg rowerowych i chodników. Zaprojektowane rozwiązanie polegające na urwaniu drogi rowerowej i chodnika na płocie zajezdni jest kuriozalne.

24. Wnioskujemy o doprojektowanie przystanków na wysokości schodów z peronów podmiejskich Dworca Wschodniego i dojść pieszych do nich. W razie problemów z uzgodnieniem z koleją przejść bezkolizyjnych należy zaprojektować przejście dla pieszych w poziomie jezdni.

25. Wnioskujemy o doprojektowanie przejścia dla pieszych na północnym krańcu peronów przystanków tramwajowych przy ul. Żupniczej.

26. Wnioskujemy o zaprojektowanie torowiska tramwajowego na odcinku Kawęczyńska -- Grochowska w standardzie pasa autobusowo-tramwajowego i wykonanie go od razu w ramach budowy ulicy.

27. Na skrzyżowaniu z ul. Grochowską przystanki tramwajowe należy zlokalizować za skrzyżowaniem, co ułatwi przesiadki i ograniczy zjawisko przebiegania pomiędzy przystankami (wszystkie tramwaje jadące w tym samym kierunku powinny jechać z tego samego przystanku).

28. Należy doprojektować przejazd dla rowerów po wschodniej stronie skrzyżowania z ul. Grochowską i prawidłowy zjazd z jezdni ul. Międzynarodowej na przejazd przez ul. Grochowską.

Uwagi końcowe

29. Ze względu na znaczną ilość i zakres uwag wnosimy o zorganizowanie po ich naniesieniu spotkania z projektantem w celu ponownego zaopiniowania projektu. W obecnym kształcie projekt opiniujemy zdecydowanie negatywnie.

Zobacz także

Wystąpienie Związku Stowarzyszeń Praskich z kwietnia 2009 r.: [zobacz >>>]

Wystąpienie Zielonego Mazowsza ze stycznia 2009 r.: [zobacz >>>]