Uchwała Nr 127/CXLIV/97 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 1997 r.w sprawie koncepcji ogólnomiejskiego systemu dróg rowerowych w Warszawie.

Na podstawie art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 48, poz.195 z późń. zmn.), w związku z uchwałą Nr XXVI/193/95 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie polityki transportowej dla m.st. Warszawy - Zarząd Miasta Stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

1

Akceptuje się koncepcję ogólnomiejskiego systemu dróg rowerowych w Warszawie, w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały [zobacz >>>].

2

Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego do:

1. przeprowadzenia uzgodnień z gminami warszawskimi w celu ustalenia połączeń projektowanych lokalnych systemów dróg rowerowych z układem ogólnomiejskim,

2. podjęcia prac nad realizacją pilotażowego projektu systemu dróg rowerowych - zwanego dalej "programem" - związanego z obsługą uczelni warszawskich według koncepcji przedstawionej w załączniku Nr 2 do uchwały [zobacz >>>],

3. zapoczątkowania współpracy z władzami uczelni warszawskich w celu:

- uzgodnienia warunków realizacji programu,

- warunków i zasad promocji programu wśród studentów,

- udziału właściwych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w przygotowaniu i realizacji programu pilotażowego,

4. przedstawienia Zarządowi m.st. Warszawy - w terminie 30 czerwca 1997 r. - oraz Komisjom: Strategii i Rozwoju oraz Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady m.st. Warszawy sprawozdania o wynikach działań, o których mowa w pkt 1-3.

3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Marcin Święcicki