Pismo ZM-17-0732-01-MS

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektów budowy ciągu rowerowego wzdłuż ul. Jagiellońskiej oraz przebudowy skrzyżowania Dickensa/Białobrzeska, przesyłam następujące uwagi.

Jagiellońska

1. Szerokość pasów ruchu na wlotach/wylotach ul. Batalionu Platerówek powinny zostać dostosowane do liczby pasów ruchu, czyli zwężone przynajmniej o połowę. Poza poprawą bezpieczeństwa i uniemożliwieniem nielegalnych manewrów, takich jak wyprzedzanie samochodu przepuszczającego pieszego na przejściu, pozwoli to na usprawnienie pracy sygnalizacji świetlnej, skracając czas ewakuacji pieszych i rowerzystów.

Zwężenie wylotu ul. Batalionu Platerówek po stronie zachodniej jest konieczne również ze względu na potrzebę osłonięcia włączenia drogi dla rowerów w jezdnię.

2. Projekt powinien zostać uzupełniony o przejście dla pieszych przez tory i jezdnię serwisową po południowej stronie przystanków tramwajowych, tak by umożliwić dojście krótszą drogą do pobliskiej uczelni.

Dickensa/Białobrzeska

1. Projekt sygnalizacji na skrzyżowaniu nie powinien przewidywać odrębnych sygnalizatorów rowerowych. Ruch rowerowy może zostać efektywnie przeprowadzony przez skrzyżowania – również większe - przy pomocy sygnalizacji ogólnej. Na brak potrzeby stosowania odrębnej sygnalizacji dla rowerzystów wskazuje punkt 4.2.1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych... Zapisano w nim, że Sygnały ogólne (S-1) mają kształt koła o odpowiedniej barwie i dotyczą kierujących pojazdami albo kierujących rowerami niezależnie od planowanego kierunku jazdy, podkreślając możliwość objęcia sygnałami ogólnymi również rowerzystów. Nie ma przy tym potrzeby stosowania odrębnego czasu ewakuacji przy ich programowaniu, jako że rowerzyści poruszają się jezdnią w ten sam sposób, w jaki poruszaliby się by przy braku wydzielonych pasów ruchu rowerowego. Skrzyżowanie, którego dotyczy projekt, jest przykładem sytuacji, w której rowerzyści obecnie poruszają się według sygnalizatorów ogólnych. Zmiana oznakowania poziomego nie wpłynie w żaden sposób na ich prędkość ewakuacji.

2. Przejścia dla pieszych powinny znajdować się w linii chodnika do nich prowadzącego lub jak najbliżej tejże. Nie powinny być odsunięte o więcej niż 5m od skrzyżowania jezdni. Wpływa to negatywnie nie tylko na warunki ruchu pieszych, lecz również wydłuża czas ewakuacji ze skrzyżowania, ograniczając efektywność sygnalizacji.

Do wiadomości Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.