Prawie dwa i pół roku po naszym apelu [zobacz >>>], miasto przedstawiło koncepcję modernizacji ul. Górczewskiej. Jej wdrożenie byłoby zdecydowaną poprawą względem stanu obecnego, lecz dotychczasowe tempo działań stwarza ryzyko, że w pierwszej kolejności zostanie odbudowana przewymiarowana ulica, tylko po to, by po chwili była przebudowywana od nowa. Poniżej nasze uwagi do projektu.

Pismo ZM-18-0792-01-RB

Do biura projektowego Arup.

Nawiązując do przedstawionych do konsultacji projektów modernizacji ul. Górczewskiej, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

Uwagi ogólne:

1. Pozytywnie oceniamy inicjatywę dostosowania klasy i przekroju drogi do jej funkcji (ulicy, a nie jedynie trasy przelotowej) oraz uzupełnienie jej o brakujące drzewa, przejścia dla pieszych i infrastrukturę rowerową. Pozwoli to na ograniczenie hałasu i zanieczyszczenia powietrza, przy jednoczesnej poprawie warunków ruchu i jakości przestrzeni.

2. Wszystkie przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów przez drogi podporządkowane bez sygnalizacji świetlnej, w tym wjazdy na posesje (w tym do centrum handlowego), parkingi itp., powinny zostać wykonane jako wyniesione, z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla rowerów. W przypadku wjazdów na drogi lokalne, powinny one zostać oznakowane jako wloty do strefy „Tempo 30”, by wyniesienia spełniały kryteria progów zwalniających.

3. Spośród przedstawionych wariantów, za korzystniejszy uważamy wariant drugi, ale bez dodatkowego pasa ruchu w kierunku centrum. Ruch autobusowy może zostać uprzywilejowany na drodze o przekroju dwóch pasów ruchu. W wariancie minimum powinien on być niedyskryminowany, tj. przystanki autobusowe powinny zostać umieszczone na prawym pasie zamiast w zatokach (pozytywnie oceniamy przypadki, gdzie zostało zastosowane takie rozwiązanie i postulujemy jego szersze zastosowanie). Pozwoli to też uniknąć przecięć drogi dla rowerów i chodnika (przy wiadukcie kolejowym) czy zwężania chodnika do niefunkcjonalnej szerokości (przystanek przy ul. Leszno).

4. Wskazane byłoby uzupełnienie projektu o drogę rowerową po południowej stronie ulicy Leszno, tak by zapewnić obustronną obsługę do ul. Okopowej.

5. Docelowy kształt ulicy powinien zostać wdrożony w ramach odbudowy ulicy po zakończeniu budowy II linii metra, nie jako osobna, kolejna przebudowa.

Uwagi szczegółowe:

1. Południowe ramię skrzyżowania z ul. Sokołowską cechuje się brakiem widoczności z powodu wyjść z metra. Wskazana byłoby ograniczenie wyjazdu do sąsiedniej ulicy Syreny, co pozwoliłoby też wyprostować drogę dla rowerów oraz umieścić przejście dla pieszych w linii chodnika. W wersji minimum, ten odcinek ulicy powinien zostać przekształcony w jednokierunkowy (tylko wjazd w kierunku południowym - przez wyniesione przejście i przejazd o parametrach progu spowalniającego, zgodnie z drugą uwagą ogólną).

2. W południowo-wschodnim i północno-wschodnim rogu skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich, droga rowerowa wzdłuż ul. Górczewskiej powinna zostać poprowadzona prosto, bez konieczności pokonywania dwóch ostrych zakrętów na kilkumetrowym odcinku w celu jazdy prosto główną trasą rowerową.

3. Wyloty ulic Księcia Janusza i Olbrachta powinny zostać ograniczone do jednego pasa ruchu. Promień łuku na południowo-zachodnim rogu skrzyżowania powinien zostać ograniczony do 12m.

4. Szerokość wylotów jezdni na skrzyżowaniu z al. Prymasa Tysiąclecia powinna zostać ograniczona do dwóch pasów ruchu (czyli odpowiadającej im liczbie pasów na wprost przed skrzyżowaniem). Pozwoli to na skrócenie przejść dla pieszych i poprawę bezpieczeństwa.

5. Rozwiązanie przejścia dla pieszych przy CH Wola Park jest korzystniejsze w wariancie pierwszym: jest krótsze i bliżej źródeł i celów podróży.