Pismo ZM-18-0829-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu budowy łącznic między ulicami Zgrupowania AK „Kampinos” oraz Pułkową, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

Uwagi ogólne

1. Wątpliwości budzi charakter przedmiotowych łącznic i zgodność projektu ze stosownymi przepisami. Jeżeli łącznice stanowią element skrzyżowania Pułkowa / Trasa Mostu Północnego, powinny być osygnalizowane, Jeżeli stanowią oddzielne skrzyżowanie, nie są zachowane wymagane odległości między skrzyżowaniami.

2. Wątpliwości budzi też przewidziana w projekcie obsługa posesji z łącznicy w kierunku Warszawy.

3. Biorąc pod uwagę powyższe, jak też fakt, że realizacja projektu przyczyni się do dalszej komplikacji i tak skomplikowanego węzła drogowego, ewentualna realizacja projektu powinna zostać poprzedzona audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uwagi szczegółowe

1. Wszystkie przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów należy zaprojektować jako wyniesione z zachowaniem parametrów progów spowalniających.

2. Należy doprojektować chodnik obok drogi dla rowerów po północnej stronie projektowanej łącznicy "w kierunku Warszawy".

3. Na przebudowywanych odcinkach dróg dla rowerów należy zapewnić promienie łuków nie mniejsze niż 20 m. W szczególności dotyczy to głównej trasy rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej.

4. Należy zapewnić odstęp 1 m między projektowaną łącznicą a drogą dla rowerów, tak by umożliwić wprowadzenie wygrodzeń z zachowaniem skrajni zarówno dla ruchu samochodowego jak i rowerowego.

5. Należy zweryfikować, czy projektowany murek oporowy nie ograniczy widoczności na przejeździe dla rowerzystów.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, EMA Sp.j..

Projekt

Budowa łącznic między ul. Zgrupowania AK "Kampinos" i Pułkową: JPG, 4033 kB, JPG, 4794 kB.