Pismo ZM-18-0832-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu przedłużenia ul. Nocznickiego do Marymonckiej, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Szerokość jezdni powinna zostać ograniczona do właściwej dla drogi lokalnej, tj. 5,5-6,0 m zamiast 7,0 m.

Dodatkowym argumentem za racjonalizacją przekroju jezdni jest fakt, że w każdy dzień roboczy na prawie całej długości istniejącego i przedłużanego obecnie odcinka ul. Nocznickiego odbywa się parkowanie równoległe, które de facto zawęża jezdnię o 1,5 metra. Mimo to samochody mijają się na niej bez problemu i nie powoduje to zauważalnych przestojów [zobacz >>>]. Postulowana węższa szerokość jezdni wymusi mniejszą prędkość jazdy, co przełoży się na poprawę BRD i zapobiegnie nadmiernej emisji hałasu - aspekty bardzo istotne z uwagi na przylegające do ulicy osiedle.

2. Chodnik po północnej stronie ulicy powinien zostać zabezpieczony przed nielegalnym parkowaniem, z zachowaniem szerokości funkcjonalnej 2,0 m. Oznacza to konieczność jego poszerzenia o pół metra w celu zapewnienia miejsca na wygrodzenia, latarnie itp., co nie powinno być problemem po dostosowaniu szerokości jezdni do klasy drogi.

3. Miejsca parkingowe powinny zostać wyposażone w progi najazdowe lub część miejsc parkingowych przylegająca do chodnika o szerokości ok. 0,5m powinna znajdować się na wysokości chodnika (ew. z zastosowaniem innego koloru nawierzchni), tak by samochód dojeżdżający kołami do krawężnika nie wystawał poza obrys miejsca parkingowego (zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonania stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Prezydent m.st. Warszawy w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie miasta stołecznego Warszawy).

4. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów na zakręcie w rejonie Marymonckiej powinny zostać poprowadzone grzbietem progu spowalniającego.

5. Geometria drogi dla rowerów w okolicy ww. przejazdu przez jezdnię wymaga korekty, tak by przed przejazdem dla rowerzystów zapewnione zostały min. 5-metrowe odcinki proste, a promienie łuków nie były mniejsze od 4m.

Droga dla rowerów wzdłuż ul. Nocznickiego powinna tworzyć z tą przy Marymonckiej układ jak najbliższy "T". Powinno to ułatwić ograniczenie przekroju jezdni i, w razie potrzeby, promienia łuku zakrętu. Kuriozalne jest przyjęte w przesłanym do konsultacji projekcie zmuszanie rowerzystów do wykonywania trzech zakrętów w każdej relacji.

6. Skrzyżowanie z drogą na wysokości Doryckiej 6 powinno zostać uzupełnione o czwarty wlot na drogę dla rowerów, w osi przeciwległej jezdni.

7. Chodnik w kierunku Doryckiej 4 powinien mieć min. 2,0m szerokości.

8. Projekt powinien zostać uzupełniony o chodnik od przejścia przy ul. Książąt Mazowieckich do placu parkingowego przed Dorycką 6, po śladzie istniejącego przedeptu.

9. Skrzyżowanie z ul. Sawy-Calińskiego, przy szkole podstawowej, powinno zostać wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów. W wersji minimum wyniesiony powinien zostać przejazd rowerowy.

10. Promienie łuków na drodze dla rowerów w kierunku skrzyżowaniu z ul. Sawy-Calińskiego powinny być nie mniejsze niż 20m.

11. W projekcie powinna zostać przewidziana w szerszym zakresie zieleń uliczna i nasadzenia kompensacyjne, w tym zieleni wysokiej (np. w miejscu istniejącego klepiska przed szkołą). Tereny zielone powinny zostać zabezpieczone przed rozjeżdżaniem przez samochody.

12. Przejście dla pieszych wzdłuż ul. Nocznickiego na wysokości Doryckiej 6 powinno zostać poprowadzone w linii chodnika, w razie potrzeby na wyniesieniu. Kuriozalne jest zmuszanie pieszych do nakładania drogi i manewrowania przy pokonywaniu skrzyżowania drogi lokalnej z drogą techniczną z natężeniem ruchem na poziomie kilku pojazdów dziennie.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Urząd Dzielnicy Bielany, Urban Media.

Projekt

Budowa połączenia ul. Nocznickiego z ul. Marymoncką: JPG, 8241 kB.