Pismo ZM-18-0814-02-MS

Do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Nawiązując do uszczegółowionej koncepcji „Zielonej ulicy Towarowej”, przesyłam następujące wnioski:

1. Projekt w obecnej formie nie ma szans spełnić celu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej/miejsca spotkań, gdyż nie uwzględnia zasadniczego problemu, jakim jest przekrój jezdni generujący intensywny ruch samochodowy, zanieczyszczenie powietrza i hałas (nie tylko z powodu natężenia ruchu samochodowego, lecz również parametrów zachęcających do rozwijania dużych prędkości). Znamienne jest, że w opisie mowa jest o „zapewnieniu dobrego widoku z wyższych pięter”, podczas gdy warunki przebywania w poziomie zero schodzą na dalszy plan. Aby rondo Daszyńskiego mogło zyskać charakter miejsca spotkań, a ulica Towarowa zachęcać do spacerów, należy w ramach modernizacji uwzględnić korektę przekroju jezdni, ograniczając go do 2x2 pasy ruchu (w razie potrzeby poszerzanego o pas do skrętu przed skrzyżowaniem). Pozwoli to też na bezproblemowe wygospodarowanie przestrzeni na zieleń i infrastrukturę rowerową.

2. Negatywnie opiniujemy przerwanie ciągłości drogi dla rowerów po zachodniej stronie ulicy. W takiej formie projekt jest nie tylko niefunkcjonalny, ale sprzeczny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Aby zapewnić zgodność koncepcji z podstawowym dokumentem planistycznym miasta, konieczne jest zapewnienie ciągłości wydzielonych dróg dla rowerów po obu stronach ulicy. Dodatkową przestrzeń na ten cel na odcinkach al. Solidarności-Grzybowska oraz Kolejowa-plac Zawiszy można wygospodarować, ograniczając przekrój jezdni, a w razie potrzeby również pasa dzielącego.

3. Biorąc powyższe braki pod uwagę, należy się zastanowić, czy korzystniejszym rozwiązaniem od nasadzeń w pasie dzielącym nie byłoby wyprostowanie jezdni i dosunięcie jej do torowiska tramwajowego, wykorzystując odzyskaną przestrzeń na szerokie pasy zieleni po bokach ulicy, dostępne bez konieczności jej przekraczania (wchodzenia na pas dzielący).

4. Istotną wadą projektu jest nieuwzględnienie drogi rowerowej po północnej stronie ulicy Prostej na wschód od ronda Daszyńskiego. W ten sposób powstaje stumetrowa wyrwa w jednej z najbardziej obciążonych tras rowerowych w mieście. Jest to tym bardziej nieuzasadnione, że obok znajduje się nadmiar przestrzeni do dyspozycji, obecnie nieefektywnie przeznaczony na przewymiarowaną jezdnię. Uzupełnienie brakującego odcinka jest konieczne również w kontekście intensywnej zabudowy mieszkaniowej powstającej na zachód od ronda.

5. Przekrój wylotów ul. Prostej powinien zostać ograniczony do dwóch pasów ruchu – od strony wschodniej ze względu na politykę transportową miasta, przewidującą ograniczanie ruchu samochodowego w centrum; od strony zachodniej ze względu na budowę metra, które przejmie znaczącą część ruchu pasażerskiego.

6. Niezależnie od zastosowanego przekroju ulicy Towarowej, jej wyloty z ronda Daszyńskiego powinny mieć nie więcej pasów niż liczba pasów do jazdy na wprost na odcinku przed skrzyżowaniem (w obecnej sytuacji: po trzy). Ewentualne zatoki, pasy do skrętu w prawo powinny zaczynać się za przejściami dla pieszych.

7. Promienie łuków na północnych rogach ronda Daszyńskiego powinny zostać dostosowane do organizacji ruchu, by nie prowokowały do niebezpiecznych zachowań na przejściach dla pieszych, nie wydłużały czasu ewakuacji, i zapewniały adekwatną przestrzeń na kumulację rowerzystów.

8. Przebieg drogi rowerowej między Prostą a Kolejową powinien zostać wyprostowany (zgodnie z oznakowaniem poziomym przejść przez drogę dla rowerów).

9. W projekcie powinna zostać uwzględniona likwidacja zatoki autobusowej przy nieczynnym przystanku i „uliczki” obecnie wykorzystywanej do parkowania między Kolejową a wiaduktem kolejowym oraz zastąpienie ich ciągłym chodnikiem i drogą dla rowerów (z wyniesionymi przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów).

10. W koncepcji powinno zostać uwzględnione brakujące przejście po południowej stronie skrzyżowania z ul. Chłodną, jak też komplet przejazdów rowerowych wokół skrzyżowania.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Projekt

Uszczegółowiona koncepcja zagospodarowania pasa drogowego ul. Towarowej: JPG, 7115 kB, JPG, 6158 kB.