Pismo ZM-18-0770-02-AB

Do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Nawiązując do przedstawionego do konsultacji projektu modernizacji ul. Raszyńskiej, w tym zwiększenia liczby drzew w okolicy, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

Uwagi ogólne:

1. Pozytywnie oceniamy inicjatywę zasadzenia drzew (w tym uzupełnienia szpalerów), jak też normalizacji przekroju ulicy, tak by zapewnić ciągłość pasa rowerowego na odcinku Tarczyńska-Reja oraz uzupełnić organizację ruchu o brakujące przejścia dla pieszych przy ulicach Reja, Dantyszka, Koszykowej i Niemcewicza.

2. Pomimo normalizacji przekroju jezdni na przejściu dla pieszych przez wschodnią jezdnię Raszyńskiej przy Filtrowej, dalej niepotrzebnie zachowano trzypasmowy przekrój ulicy. Będzie to utrudniać dojście na pas zieleni między jezdniami przy Niemcewicza oraz zniechęcać do korzystania z nich ze względu na większą skalę hałasu. Poszerzenie przekroju do trzech pasów ruchu ze względu na kumulację przed skrzyżowaniem może być uzasadnione dopiero od skrzyżowania z ul. Koszykową.

Uwagi szczegółowe:

1. Wschodnia jezdnia ulicy Raszyńskiej od przystanku Raszyńska 02 powinna mieć przekrój dwóch pasów ruchu ogólnego i jednego pasa ruchu rowerowego, przynajmniej do zjazdu rowerowego przed skrzyżowaniem z Koszykową, gdzie może przechodzić w pas do prawoskrętu (por uwaga szczegółowa #3). Alternatywnym wyjściem byłoby oznakowanie prawego pasa ruchu jako autobusowo-rowerowego.

2. Przestrzeń zaoszczędzona poprzez wyznaczenie pasa rowerowego zamiast pasa ruchu ogólnego może zostać wykorzystana do wyznaczenia pasa do parkowania (jezdnia miałaby wtenczas przekrój: 2 pasy ruchu ogólnego + 1,5m pasa rowerowego + 0,5m buforu + 2m miejsca do parkowania równoległego).

3. Organizacja ruchu przed placem Zawiszy powinna zostać zmieniona tak, by prawy pas służył wyłącznie do prawoskrętu, a lewy do jazdy na wprost i skrętu w lewo. Pozwoli to usprawnić ruch autobusowy (wyłącznie skręcający w prawo) i samochodowy (w niewielkim stopniu skręcający w lewo, przez co kolejki przed skrzyżowaniem ustawiają się na obu prawych pasach, a lewy pozostaje pusty).

4. Wylot ulicy Raszyńskiej na skrzyżowaniu z Filtrową powinien zostać znormalizowany poprzez poszerzenie chodnika od strony Filtrów, a nie pasa dzielącego. Pozwoli to na poszerzenie chodnika w wąskim punkcie przy ogrodzeniu, na odcinku między przystankami tramwajowym i autobusowym, i zwiększenie strefy kumulacji przed światłami.

5. W ramach prac powinno zostać przewidziane uzupełnienie szpalerów drzew również po obu stronach odcinka ulicy Tarczyńskiej objętego koncepcją.

6. Koncepcja powinna zostać uzupełniona o odcinek drogi rowerowej wzdłuż ul. Wawelskiej między Raszyńską a Krzyckiego (docelowo z przejazdami przez obie ulice). Konieczne jest jej uwzględnienie przy planowaniu zasadzeń zieleni.

7. Prawy pas ruchu na ul. Krzyckiego powinien zostać przekształcony w autobusowo-rowerowy.

Projekt

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna: JPG, 7279 kB.