8 lutego 2005 r. na UKSW odbyło się wielostronne spotkanie poświęcone problemom dojazdu do Uczelni. Padło na nim kilka deklaracji, które dziś warto przypomnieć. Publikujemy oficjalny protokół ze spotkania. Wytłuszczenia pochodzą z oryginału, podkreślenia - od redakcji witryny ZM.

Uczestnicy spotkania

Organizatorzy

- Pan Prof. Zbigniew Cieślak, Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
- Pan Marek Lepa, Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
- Pani Anna Jakubiec-Puka, reprezentantka Samorządów Mieszkańców Bielan
- Pan Andrzej Szewielow. Radny Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Zaproszeni Goście

- Pan Ryszard Podczaski - Członek Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
- Pan Prof. Maciej Luniak - ekolog, Instytut Zoologii PAN
- Pan Prof. Stanisław Miścicki - leśnik, SGGW
- Pani Elżbieta Sołtys - z Biura Komunikacji m. st. Warszawy (reprezentująca Vice-Prazydenta Warszawy Pana Andrzeja Urbańskiego)
- Pan Marcin Kalbarczyk - reprezentujący Panią Annę Ronikier-Dolańską, Mazowieckiego Konserwatora Przyrody
- Pan Mirosław Kaczorek oraz Pani Krystyna Grądzka i Pan Karol Podgórski - z Działu Lasów Zarządu Oczyszczania Miasta,
- Pani Jadwiga Tynecka - z Wydziału Planowania Miejscowego Biura Naczelnego Architekta m.st.Warszawy (reprezentująca Naczelnika Wydziału Pana Marka Mikosa).
- Pan Piotr Murgrabia - z Dyrekcji Zarządu Dróg Miejskich
- Pani Maria Starkowska z Biura Srategii Rozwoju i Integracji Europejskiej Urzędu m. st. Warszawy (reprezentująca Pana Dyrektora Witolda Słowika)
- Przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego
- Pan Zbigniew Pietrzyk - Autor koncepcji przebudowy ul Dewajtis
- Pan Marcin Pietrzyński - Zastępca Dyrektora Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego przy WMSD
- Pan Paweł Ploch - Vice-Dyrektor Archidiecezjalnego Męskiego LO im. Bl. Ks. R. Archutowskiego
- Pan Ireneusz Nazarczuk - z Działu Inwestycji Zarządu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
- Ks dr Dariusz Kowalczyk - Dyrektor Archidiecezjalnego Gimnazjum Męskiego im Ks J. Popiełuszki (nie był obecny)
- Ks Wojciech Drozdowicz - Proboszcz Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętrzej Marii Panny (nie był obecny)

Temat konferencji

Tematem konferencji było przedyskutowanie możliwości takiego kompleksowego rozwiązania problemu dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które by nie zagrażało rezerwatowi Las Bielański.

Zapis dyskusji

Konferencję otworzył Prorektor Uniwersytetu Prof. Zbigniew Cieślak przedstawiając cel spotkania i organizatorów. Następnie zabierały głos kolejne osoby.

Pan Marek Lepa - Dyrektor Administracyjny UKSW - Uniwersytet jest za znacznym ograniczeniem prywatnego ruchu samochodowego na ul. Dewajtis i wprowadzeniem w to miejsce proekologicznego środka transportu.

Pan Mirosław Kaczorek - Zarząd Oczyszczania Miasta - Dojazd do Uniwersytetu jest konieczny, jednak Las Bielański jest obiektem unikalnym w skali europejskiej, a ruch autobusowy przyczyni się do degradacji środowiska leśnego. Ulica Dewajtis była drogą gruntową, która na potrzeby Klasztoru i szkół została utwardzona. Fakt ten nie budzi zastrzeżeń. Natomiast budzi zastrzeżenia odbywający się tu ruch samochodowy, który negatywnie oddziałuje na rezerwat przyrody. Istnieje zagrożenie, że wraz z ruchem autobusowym może zwiększyć się ruch komunikacyjny lub powstanie pomysł zorganizowania pętli autobusowej i związana z tym konieczność zmian granic rezerwatu i wylesienia. Dlatego trzeba szukać innych rozwiązań komunikacyjnych, np. doraźnie uruchomić na tej trasie dwa minibusy; docelowo dążyć do doprowadzenia dojazdu od strony Wisłostrady, które to rozwiązanie było by najkorzystniejsze dla rezerwatu. Bardzo źle, że ul. Dewajtis jest traktowana jako parking. Trzeba zrobić parkingi nie na terenie rezerwatu, lecz w okolicy lasu i obiektów sportowych (dla wyjaśnienia: w niektóre dni, zwłaszcza świąteczne, na ulicy Dewajtis parkuje po obu stronach szosy kilkaset do tysiąca samochodów). Zwiększony ruch samochodowy może spowodować stosowanie środków chemicznych (soli) przy odśnieżaniu, co w rezerwacie jest niedopuszczalne.

Pan Ryszard Podczaski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany - UKSW wystąpił do Prezydenta Miasta z prośbą, aby Dzielnica wykonała ekspertyzę, czy ul. Dewajtis nadaje się do ruchu komunikacji miejskiej. Badania potwierdziły, że jest to technicznie możliwe, ale nie ma akceptacji konserwatora przyrody. Nowy pomysł doprowadzenia komunikacji od strony Wisłostrady ochroniłby Las Bielański. Linia autobusowa Wisłostradą ułatwiłby komunikację z ul. Wójcickiego, gdzie znajduje się drugi kampus uniwersytecki. Korzystnie było by połączyć wykonanie zjazdu z Wisłostrady z jej planowanym remontem, ale prace dotyczące remontu estakad są już na poziomie wykonawczym.

Prof. Stanisław Miścicki - pracownik Wydziału Leśnego SGGW - zapytał dlaczego nie można ograniczyć ruchu kołowego ulicą Dewajtis (jest tam odpowiedni znak drogowy, którego nikt nie respektuje) oraz na czym miałaby polegać ekologizacja transportu?

Odpowiedź p. Dyrektora Lepy - UKSW kształci 17 tys. studentów, zatrudnia ok. 1 tys. pracowników, a do szkół w pobliżu Uniwersytetu uczęszcza duża liczba uczniów. Problemem są wieczorne powroty z wykładów i zajęć, podczas których zdarzały się napady rabunkowe. Musi być również dojazd do kościoła. Propozycja wprowadzenia ograniczenie ruchu samochodów prywatnych (jak np. na Nowym Świecie), dopuścić jedynie komunikację zbiorową i taksówki. Podjęto również próbę uruchomienia na tej ulicy busów, która niestety nie powiodła się (bus zbankrutował). Należy pamiętać, że ulica Dewajtis należy do Dzielnicy i Uniwersytet nie może o niczym decydować.

Pani Anna Jakubiec-Puka - przedstawicielka Samorządów Mieszkańców Bielan stwierdziła, że mieszkańcy chcą aby dobrze funkcjonował Uniwersytet, chcą jednak uchronić las przed zniszczeniem, a jednocześnie pomóc w dojazdach studentom. W związku z tym postulowała natychmiastowe zorganizowanie komunikacji autobusowej Wisłostradą, która połączyła by obie części Uniwersytetu oraz Uniwersytet z centrum Warszawy, a także umożliwiła dojazd do kościoła na nabożeństwa i koncerty. Autobus obecnie kursujący ul. Marymoncką jest przepełniony i wysoce niewystarczający zarówno dla studentów, jak i mieszkańców Młocin. Należy natychmiast ograniczyć ruch na ul. Dewajtis (wyłącznie do posiadaczy przepustek) i ewentualnie uruchomić autobus ekologiczny, a także umożliwić parkowania samochodów na zewnątrz lasu, przy ul. Marymonckiej i Podleśnej, oraz w innych miejscach. Powinno się też wykonać skrócone i wygodne, dobrze oświetlone przejście z przystanku na Wisłostradzie do Uniwersytetu i pozostałych instytucji. Konieczne jest wykonanie dojazdu do Uniwersytetu od strony Wisłostrady i zapewnienie miejsc parkingowych przy zjeździe z Wisłostrady oraz, docelowo, całkowite wyeliminowanie ruchu samochodowego na ul Dewajtis. Jak najszybciej zatem należy wykonać plan kompleksowego rozwiązania i wspólnie (wszystkie zainteresowane instytucje) wystąpić o fundusze europejskie.

Prof. Zbigniew Cieślak zaznaczył, że budowa parkingów nie należy do kompetencji Uniwersytetu i zapytał czy były prowadzone badania wpływu samochodów i innych zagrożeń na stan lasu.

Pani Anna Jakubiec-Puka - Badania takie, w tym oznaczenia poziomu wód gruntowych, rozpoczęto w Gminie Bielany. Ze zmianą statusu Bielan badania te zostały przerwane i mimo usiłowań ze strony mieszkańców i Dzielnicy nie są kontynuowane.

Prof. Zbigniew Cieślak - ekpartyzy te powinny zostać zrobione (Uczelnia mogła by partycypować w kosztach). Stan obecny jest na pewno gorszy niż wprowadzenie autobusu ekologicznego i ograniczenie ruchu na ul Dewajtis. Autobus nie miałby pętli, tylko wjazd i wyjazd; korzystali by też z niego ludzie udający się do kościoła.

Prof. Maciej Luniak - ekolog, PAN - stwierdził, że ruch samochodowy i związane z nim zanieczyszczenie oraz rozdzielenie lasu na dwie części, stanowi zagrożenie dla zwierząt żyjących w rezerwacie. W przeszłości, dla uniknięcia takiej sytuacji, Wisłostradę wybudowano na estakadzie. Las Bielański jest chyba najcenniejszym obiektem przyrodniczym Warszawy. Jest to jedyny przetrwały fragment puszczy Mazowieckiej, a dęby są rówieśnikami ostatnich turów. Okoliczności historyczne szczęśliwie oszczędziły Las Bielański, który teraz znalazł się w punkcie kryzysowym. Rozwiązaniem tej sytuacji było by:
1) jako alternatywa dla obecnej sytuacji, skuteczne ściśle egzekwowane, ograniczenie ruchu samochodów w połączeniu ewentualnie z autobusem ulicą Dewajtis, jako środkiem komunikacji (musi być jednak absolutna gwarancja ograniczenia ruchu;
2) Stworzenie możliwości dojazdu komunikacją autobusową od strony Wisłostrady oraz umożliwienie bezpośredniego dojścia stamtąd przez zrobienie furtki i przejścia schodkami na skarpie, gdzie i tak las został już zniszczony w czasie budowy. Prof. Luniak zadał pytania o plany rozbudowy Uniwersytetu oraz o ilość przepustek dla samochodów, które mają być wydane.

Prof. Zbigniew Cieślak - Główny kampus Uniwersytetu jest na Wójcickiego i tam Uniwersytet będzie się rozwijać (ta część w zasadzie nie). UKSW podpisał z Bielańską Policją porozumienie w sprawie egzekwowania zakazu wjazdu na ul. Dewajtis przez pojazdy nieuprawnione.

Dyrektor Marek Lepa - Przepustek wydanych do Uniwersytetu będzie około 50; całkowita ilość wydanych przepustek (mieszkańcy, szkoły i inne instytucje) nie przekroczy 100.

Prof. Stanisław Miścicki - Wpływ negatywny ruchu samochodow na las jest trudny do ilościowej oceny. Wpływ spalin na las sięga do 40 m. od krawędzi drogi. (Pan Kaczorek stwierdził, że bardzo to widać przy Wisłostradzie). Ruchliwa droga rozcinająca las jest bardzo niekorzystna dla zwierząt. Dużo ludzi i osoby z psami bez smyczy tez są znacznym zagrożeniem. Ponieważ w Polsce egzekwowanie przepisów jest bardzo trudne, zatem aby ograniczyć wjazd powinien być szlaban z kartami-pilotami dla uprawnionych; można zrobić coś takiego jak w AWF (z osobą pilnującą przy szlabanie).

Pan Paweł Ploch - Vice-Dyrektor Archidiecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego - uważa, że dobrym rozwiązaniem będzie komunikacja autobusowa przez ul. Dewajtis; jest też zwolennikiem wykonania chodnika dla pieszych. Podkreślił, że najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci chodzących ulicą Dewajtis.

Pan Marcin Pietrzyński - zgłosił wątpliwości, czy zjazd na Wisłostradę nie przyczyni się do zwiększenia ruchu na ul. Dewajtis, czy nie stanie się ona wówczas ulicą przejazdową. Dlatego trzeba z dużą ostrożnością zaplanować zjazd z Wisłostrady. Te same obawy wyrazili Dyrektor Lepa i Pan Kaczorek, akcentując, że nie można do tego dopuścić. Pan Kaczorek uważa, że dojazd z Wisłostrady do Uniwersytetu musi być na innym poziomie niż ulica Dewajtis, a obie ulice połączone schodami, a nie jezdnią.

Pani Anna Jakubiec-Puka - należy wobec tego postawić znak drogowy, informujący o lokalnym charakterze zjazdu do konkretnego obiektu, np. do Uniwersytetu, do Kościoła, oraz ustawić szlaban na ulicy Dewajtis. W przyszłości z ul. Dewajtis należy zrobić trasę wyłącznie spacerową.

Pani Maria Starkowska - z Biura Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej Urzędu m. st Warszawy zgłosiła wątpliwość, czy projekty dotyczące dojazdu do UKSW są na tyle duże (kosztowne) żeby móc sięgać po fundusze strukturalne UE. O dofinansowanie mniejszych projektów można starać się z funduszy ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego. Fundusze na ten cel można też uzyskać w ramach mechanizmu finansowego EOG oraz z „Mechanizmu Norweskiego” W projekcie mógłby być uwzględniony równocześnie rozwój uczelni, rezerwatu i regionu. Proponuje zgłosić raczej do Urzędu Miasta prośbę o budowę zjazdu z Wisłostrady ze środków miejskich. Natomiast, np. budowę parkingów wkomponować w większy projekt

Pan Mirosław Kaczorek - Prawo ochrony przyrody jest nadrzędne. Nie nożna dopuścić do jakiegokolwiek zmniejszenia powierzchni rezerwatu. Ochrona rezerwatu zwiększa szansę otrzymanie funduszy. Inwestycje można by powiązać z budową mostu Północnego lub innymi inwestycjami. Teren ochrony można rozszerzyć o obszar historyczny (forty) i krajobrazowy.

Pan Ryszard Podczaski - powiedział, że najpierw należy ustalić koncepcję, gdyż dotychczasowa nie uzyskała zgody Mazowieckiego Konserwatora Przyrody. Nie ma zgody na kursowanie autobusu ul. Dewajtis. W kwestii zjazdu z Wisłostrady, wydaje się, że obecnie jest zbyt późno, aby były szanse dołączenia go do remontu Wisłostrady lub do budowy Mostu Północnego - to należy wyjaśnić. Najważniejszą sprawą jest rozwiązanie problemu, jak dostosować ulicę Dewajtis do nowego rozwiązania komunikacyjnego. I tak musi być ona zmodernizowana:oświetlenie, chodniki dla pieszych. Na studium możliwości zjazdu z Wisłostrady potrzebne są pieniądze, należy wyjaśnić czy Urząd Miasta zleci wykonanie prac przygotowawczych (studium), dotyczących tych rozwiązań. Burmistrz poinformował również, że Prezydent Urbański ponownie wystosował pismo do Mazowieckiego Konserwatora Przyrody z prośbą o zmianę wcześniejszej decyzji na temat ul. Dewajtis.

Pan Marcin Kalbarczyk - przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody - ponieważ okolice UKSW leżą w granicach rezerwatu przyrody, stanowisko konserwatora przyrody jest takie, że ulica Dewajtis musi pozostać w swoich granicach. Konserwator może zaakceptować jedynie autobus ekologiczny (np. na gaz) jeżdżący tą ulicą, ale pod warunkiem znaczącego ograniczenie ruchu samochodów i wyeliminowania parkowania wzdłuż ulicy. Nie może być żadnych ingerencji w granice rezerwatu. Każdy z dotychczasowych konserwatorów przyrody miał takie samo stanowisko. Było zastrzeżone, że uczelnia nie może rozbudowywać się kosztem rezerwatu. Konserwator kwestionuje robienie zarówno oświetlenia, jak i chodników na ul. Dewajtis, ponieważ jest to ingerencja w rezerwat. Rozwiązaniem jest dojście dla pieszych (dobrze oświetlone) i dojazd dla samochodów od Wisłostrady.

Pan Piotr Murgrabia - Zarząd Dróg Miejskich - Konieczność poszerzenia estakady w związku z budową zjazdów do UKSW wymaga wielkich nakładów finansowych. Nie jest możliwe włączenie w prace remontowe estakad budowy zjazdu do Uniwersytetu. Wykonanie tego zjazdu wykracza poza zakres projektu modernizacji estakad. Potrzebne są środki na stworzenie nowych planów. Są możliwości techniczne wykonania takiego zjazdu, ale nie w ramach tego remontu.

Pan Zbigniew Pietrzyk - autor koncepcji przebudowy ul Dewajtis zaproponował stworzenie wzdłuż ul. Dewajtis chodników dla pieszych o drewnianych obrzeżach nietrwale połączonych z gruntem poprzez przymocowanie do podłoża „szpilkami”, które nie przebiją korzeni drzew. Ścieżki te w środku wypełnione będą piaskiem i kostką, Konserwator przyrody nie zgadza się również na takie rozwiązanie, tłumacząc to zakazami, obowiązującymi na terenie rezerwatu, które to z kolei regulowane są właściwymi ustawami.

Prof. Zbigniew Cieślak - stwierdził, że obecny stan jest zaszłością, z którą trzeba sobie poradzić. Są dni, kiedy ulicą Dewajtis przejeżdża ok. 1 tysiąca samochodów. Czy wobec tego nie zanieczyszczają one bardziej środowiska niż jeden autobus? Ruch samochodów jest też istotną przeszkodą dla zwierząt żyjących w rezerwacie. Należy więc podejmować kolejne starania o zmianę tej sytuacji. W podsumowaniu Prof. Cieślak ocenił spotkanie jako udane i integracyjne dla Uniwersytetu, Bielan i środowiska.

Wspólne ustalenia

Na zakończenie spotkania podjęte zostały wspólne ustalenia:
-należy opracować projekt wykonania zjazdu z Wisłostrady do Uniwersytetu;
-podjąć starania o wykonanie furtki i przejścia skracającego dojście studentom do przystanku na Wisłostradzie;
-doprowadzić do końca prace badawcze, dotyczących kwestii ekologicznych;
-podjąć starania o wykonanie parkingów w otoczeniu Lasu Bielańskiego

Protokół na podstawie nagrania sporządziła Anna Jakubiec-Puka.

Wszystkie wypowiedzi zostały autoryzowane.

Organizatorzy spotkania:

[na protokole podpisy n/w osób]

Prof. Zbigniew Cieślak, Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Dyrektor Marek Lepa, Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Anna Jakubiec-Puka, Reprezentantka Samorządów Mieszkańców Bielan

Andrzej Szewielow, Radny Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Źródło

Powyższy tekst pochodzi z pliku otrzymanego dzięki uprzejmości Rady Dzielnicy Bielany.