Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Dotyczy: projektu drogi dojazdowej wzdłuż POW w dzielnicy Ursus

Zgłaszamy następujące uwagi do projektu drogi dojazdowej na odcinku od ul. Słupskiej do ul. Warszawskiej w dzielnicy Ursus obsługującej tereny wzdłuż POW, autorstwa firmy R-Plan, w rewizji z 31.07.2009:

1. Należy rozwiązać włączenie ścieżki rowerowej w jezdnię na skrzyżowaniu ul. Słupskiej i Szomańskiego.

2. Przejazd ścieżki rowerowej przez ul. Regulską przy wiadukcie POW jest usytuowany w miejscu o bardzo ograniczonej widoczności ze względu na przyczółki wiaduktu i jako taki będzie niebezpieczny. Należy to poprawić, stosując np. jedno z następujących rozwiązań: likwidację, spłycenie lub przeniesienie zatoki autobusowej na ul. Regulskiej, przeniesienie ścieżki rowerowej i przejazdu w sąsiedztwo ronda (prowadzenie wzdłuż drogi dojazdowej zamiast wzdłuż POW), przeprowadzenie przejazdu grzbietem szerokiego progu spowalniającego ruch samochodowy w ul. Regulskiej.

3. Ze względu na ograniczoną widoczność na skrzyżowaniu z ul. Witosa, wskazane byłoby przeprowadzenie przejazdu rowerowego grzbietem szerokiego progu spowalniającego ruch samochodowy w ul. Witosa.

4. Na zjeździe z estakady POW nad torami kolejowymi w kierunku ul. Witosa należy zapewnić łuki drogi rowerowej co najmniej 20 m, w razie potrzeby wykonując dodatkowe prace ziemne.

5. Połączenie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi dojazdowej ze ścieżką wzdłuż ul. Orląt Lwowskich można wykonać bezkolizyjnie, przeprowadzając je pod estakadą nad torami kolejowymi.

6. Na skrzyżowaniu ul. Warszawska / Orląt Lwowskich należy zapewnić przejazdy dla rowerów przez wszystkie wloty ronda, w tym przez wlot wschodni. W razie potrzeby można zmniejszyć średnicę ronda.

7. Projekt należy skoordynować z projektem drogi rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej. W szczególności projekty powinny zapewniać powiązanie drogi rowerowej wzdłuż POW z drogą rowerową wzdłuż ul. Warszawskiej.

Dotyczy: projektu ul. Skoroszewskiej

W nawiązaniu do przedstawionego skorygowanego projektu przebudowy ul. Skoroszewskiej i wyjaśnień Pracowni Projektowej Trakt uprzejmie informujemy, że podtrzymujemy negatywną opinię w zakresie skrzyżowania ul. Skoroszewskiej z ul. Dzieci Warszawy. Przedstawione rozwiązanie nie jest ani wygodne, ani bezpieczne, gdyż:

- Znacząco zwiększa liczbę kolizji potoków ruchu w stosunku zarówno do stanu obecnego jak i rozwiązań proponowanych przez nas (konieczność dwukrotnego przecinania przez rowerzystów toru jazdy samochodów skręcających z/w ul. Dzieci Warszawy kierunek zachodni).

- Utrudnia rowerzystom ewakuację z przejazdu rowerowego (ostre i „ciasne” łuki bezpośrednio za przejazdem).

- Nie zapewnia miejsca na akumulację rowerzystów przed przejazdem (np. rowerzysta zatrzymujący się przed przejazdem przez ul. Dzieci Warszawy całkowicie zablokuje pieszym przejście wzdłuż ul. Dzieci Warszawy).

- Nie zapewnia możliwość bezpiecznego mijania się rowerzystów na licznych i ostrych łukach, nie mówiąc o załamaniach przebiegu ścieżki pod kątem prostym.

Widzimy następujące możliwości rozwiązania tego problemu:

- Doprojektowanie przejazdu przez ul. Dzieci Warszawy miedzy ul. Skoroszewską a Przy Forcie, by uniknąć objeżdżania skrzyżowania dookoła.

- Ograniczenie na ul. Skoroszewskiej prędkości do 30 km/h, wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu dopuszczalnych dla ruchu autobusów (progi wyspowe lub wyniesione przejścia dla pieszych) i ruch rowerów na zasadach ogólnych jezdnią, bez wydzielonej ścieżki rowerowej.

- Przeniesienie projektowanej drogi rowerowej w całości na północno-zachodnią stronę ulicy.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że:

1. Wprowadzenie jednokierunkowej drogi rowerowej w zatokę powinno być wykonane pod kątem nie zmuszającym rowerzysty do wyjazdu bezpośrednio na pas ruchu.

2. Szerokość typowego roweru wynosi ok. 60 cm, tj. ok. 30 cm poza ślad koła. Ponadto ze względu na konieczność utrzymywania równowagi rowerzysta wykonuje przechyły boczne ok. 20 cm (tj. łącznie 50 cm poza ślad koła). Dodatkowy przechyły związane są ze skręcaniem – tym większe im mniejszy promień łuku. Dlatego w rozważanym przypadku, w którym występują liczne substandardowe łuki, konieczne jest zachowanie skrajni większej od minimum określonego w rozporządzeniu.

3. Z powodów jak wyżej (ciasne łuki, brak miejsca na akumulację), przejazd i przejście dla pieszych przez ul. Prystora powinny być maksymalnie przysunięte do skrzyżowania.