Wstęp od redakcji

Uskoki to najpowszechniejsza i najdotkliwsza wada stołecznych dróg rowerowych (niech cykliści wybaczą ten banał), której władze nie tylko nie chcą eliminować, ale wciąż przyzwalają na jej dalsze rozmnażanie. Manifestują przy tym lekceważenie prawa, gdyż (i tu znów nie uciekniemy od banału) rozporządzenie MTiGM z 2.03.99 (Dz. U. nr 43, poz. 430) nie dopuszcza progów powyżej 1 cm.

Dopraszanie się zarządców dróg i pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz - profesorki prawa o zaprzestanie jego łamania stało się nudne i bezowocne. Skoro prawo jest po stronie cyklistów, czas je wyegzekwować przy pomocy organu „dla opornych” czyli właściwego sądu. Aby wymogom proceduralnym stało się zadość, wezwaliśmy Prezydenta Warszawy do usunięcia naruszenia prawa, jakim jest obecność uskoków wyższych niż 1 cm na drogach rowerowych. Na początek - w rejonie ul. Kasprowicza, ponieważ tam na partactwo wykonawców i brak nadzoru zwracaliśmy uwagę na gorąco i nawet to nie pomogło. Całość pisma ( wrzutnia.fz.eco.pl/metro/ROW-08-0007-05_bezprawne_uskoki_mlociny.pdf ) pomijamy tutaj celowo, aby nie przesłaniać znacznie ciekawszej korespondencji przez nie wywołanej. Oto i ona.

1. BDIK do ZTM

Warszawa, 18 listopada 2010 r.

BD-KA-TR-MUT-554-10-2-10

Do: Pan Leszek Ruta
Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Przesyłam w załączeniu pismo stowarzyszenia Zielone Mazowsze znak ROW-08-0007-05 z dn. 4 października 2010 r., skierowane do Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy, w sprawie likwidacji ponadnormatywnych uskoków na drogach rowerowych w obrębie skrzyżowań ul. Kasprowicza z ul. Nocznickiego, Przy Agorze i Sokratesa oraz w obrębie węzła Młociny

Uprzejmie proszę o przekazanie sprawy wykonawcy węzła Młociny, w celu usunięcia nieprawidłowości wykonawczych w ramach jego zobowiązań wynikających z Umowy.

Mieczysław Reksnis
Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji

w załączeniu:
1. Pismo Stowarzyszenia Zielone Mazowsze

do wiadomości:
1. a/a
2. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze,
3. Pani Grażyna Lendzion, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

2. ZTM do ZDM

Warszawa, 23.11.2010 r.

ZTM/PP2-073/129/2-10/KL

Do: Zarząd Dróg Miejskich

W nawiązaniu do pisma Biura Drogownictwa i Komunikacji z dnia 18.11 br. przekazującego wystąpienie Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze" do Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy, w sprawie likwidacji uskoków na drogach rowerowych w obrębie skrzyżowań Kasprowicza/Przy Agorze/Sokratesa, Kasprowicza/Nocznickiego oraz węzła Młociny, Zarząd Transportu Miejskiego przekazuje w załączeniu przedmiotowe pisma, celem rozpatrzenia ich zgodnie z kompetencjami.

Andrzej Franków
Koordynator Działalności Przewozowej ZTM

Załączniki: [tylko dla ZDM i ZTM-PR]
- pismo BDiK (sygn. BD-KA-TR-MUT-554-10-2-10) z dnia 18.11 br.,
- pismo ZM (sygn. ROW-08-0007-05) z dnia 4.10 br.

Do wiadomości:
Biuro Drogownictwa i Komunikacji
Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze"
ZTM: PR, NR, I

3. ZDM do Metra

Warszawa, dn. 21.12.2010 r.

ZDM-ZUWD/G-BDY-0717-793-2-10

Do: Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Dotyczy: Budowa „Węzła Komunikacyjnego Młociny" w dzielnicy Bielany

Zarząd Dróg Miejskich w związku z pismem Zielonego Mazowsza znak ROW-08-0007-05 z dn. 4.10.2010 roku przekazanego przy piśmie ZTM/PP2-073/129/2-10/KL w dniu 26.11.2010 roku wzywa do usunięcia nieprawidłowości na ciągach dróg rowerowych tj. ponadnormatywnych krawężników przekraczających 1 cm wysokości. Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dz.U.43 §48. 1. wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm. Wypełnienie tych przepisów obowiązany jest dopełnić Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powołani zgodnie z art. 17 PB. Osoby o których mowa powyżej składają oświadczenia po zakończeniu budowy w których oświadczają, że budowa została wykonana zgodnie z sztuką budowlaną, projektem oraz przepisami branżowymi. W związku z powyższym tutejszy urząd wnosi o pilne podjęcie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości wymienionych powyżej i poinformowanie wszystkich stron o tym fakcie. W załączeniu kopia Protokołu przejęcia do eksploatacji obiektu z dnia 1 grudnia 2010 roku w którym umieszczono uwagi odnośnie ponad normatywnych wysokości krawężników.

Mirosław Kazubek,
Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

Otrzymuje :
- Zarząd Transportu Miejskiego
- Biuro Drogownictwa i Komunikacji
- Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Od redakcji po raz drugi

Z pozoru to tylko trzy zwięzłe i podobne do siebie pisma. Ale jak wiele ich sekwencja mówi o zarządzaniu naszym miastem, nieprawdaż? Wyczytać to nietrudno, ale dla pełności postawmy kilka puentujących pytań.

Dlaczego dyrektor ZTM zamiast wypełnić prośbę biura, któremu formalnie podlega, o przekazanie sprawy wykonawcy węzła (skoro jeszcze nie wygasła trzyletnia gwarancja) odsyła pismo do ZDM? Czy uważa za właściwsze wykonanie poprawek przez ZRiKD na koszt podatnika?

Dlaczego pismo skierowane do prezydenta miasta zamiast trafić od razu do właściwej jednostki - błąka się po całym mieście? Czy szastanie pieniędzmi podatnika na papier, znaczki pocztowe, a przede wszystkim roboczogodziny zużyte na pisanie i czytanie tych nadmiarowych pism to przejaw wdrażanej ostatnio w ratuszu dyscypliny budżetowej w dobie kryzysu? A może potwierdzenie certyfikacji ISO 9001, którą urząd m.st. Warszawy szczyci się dla swego systemu zarządzania jakością?

Jakie samopoczucie mają wspomniane w piśmie ZDM osoby, które złożyły oświadczenie o wykonaniu budowy zgodnie z projektem i przepisami? Czy nie obawiają się zarzutu poświadczenia nieprawdy?

Jaka będzie reakcja ostatniego (jak dotąd… ;-) ogniwa tego łańcuszka? Czy Krzysztof Malawko obwieści, że metro jest od wożenia pasażerów, a nie od krawężników? Czy Jerzy Lejk odeśle sprawę do BDIK celem rozpoczęcia nowego obiegu błędnego koła? A może dawnym zwyczajem w ogóle nie zareaguje?

Czy nadzorując drogi budowane i odtwarzane nad II linią Metro Warszawskie tradycyjnie przypomni, że jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością?

4. ...? Sprawdź swoją intuicję

Zachęcamy do mini zabawy. Trzy pierwsze osoby, które do 25 stycznia przyślą do nas e-mail i poprawnie wytypują w nim jedną instytucję, która będzie kolejnym graczem w tej partii ping-ponga, otrzymają upominki. Jedna uwaga: ponieważ ZM nie ma certyfikatu ISO 9001, nie możemy zagwarantować, że zagadka kiedykolwiek doczeka się rozwiązania. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Skany kopii pism

wrzutnia.fz.eco.pl/metro/ bdik2ztm_uskoki-mlociny_fwd_2010.pdf

wrzutnia.fz.eco.pl/metro/ ztm2zdm_uskoki-mlociny_fwd_2010.pdf

wrzutnia.fz.eco.pl/metro/zdm2metro_uskoki-mlociny_fwd_2010.pdf