Rozdział II. Przedsięwzięcia kształtujące centralny obszar Warszawy

Ad. 3.1. Wnioskujemy o dodanie punktu:

3.1.13. Trakt Królewski (Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Al. Ujazdowskie) stanowi centralną oś stołecznej strefy reprezentacyjnej i musi zapewniać wysoką jakość przestrzeni publicznej - bez hałasu, spalin i zagrożenia wypadkami. Wymagane jest maksymalne ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych, z utrzymaniem dostępności Traktu dla rowerów i komunikacji publicznej. Na odcinku od Placu Zamkowego do Placu Trzech Krzyży całość funkcji komunikacyjnych Traktu powinna przejąć komunikacja publiczna oraz rowery. Należy przewidzieć możliwość zastąpienia w przyszłości autobusów linią tramwajową lub trolejbusową.

Ad. 3.2.1. Wnioskujemy o dodanie podpunktów:

- przeniesienie całego ruchu samochodowego na zachodnią jezdnię ul. Marszałkowskiej i zagospodarowanie wschodniej jezdni na reprezentacyjny ciąg pieszy

- poszerzenie Ogrodu Saskiego o obszar obecnie znajdujący się pomiędzy jezdniami ulicy Marszałkowskiej.

Ad. 3.4. Wnioskujemy o dodanie punktu:

3.4.5. Wodociągi - wyznaczenie nad brzegiem Wisły publicznie dostępnego ciągu pieszo-rowerowego, łączącego rekreacyjne tereny Cypla Czerniakowskiego i Wału Zawadowskiego.

Ad. 4. Wnioskujemy o zmianę nazwy punktu na "Realizacja powiązań pieszych" oraz dodanie następujących wymogów:

Aby zapewnić dostępność obszaru centralnego, swobodę i wygodę poruszania pieszych, wymagane jest odtworzenie w poziomie jezdni kompletu przejść dla pieszych na skrzyżowaniach: Marszałkowska / Al. Jerozolimskie, Al. Jana Pawła II / Al. Jerozolimskie, Al. Jerozolimskie / Emilii Plater, Marszałkowska / Złota, Andersa / Al. Solidarności, Andersa / Nowolipki, Al. Solidarności / Orla, Pl. na Rozdrożu, Al. Jana Pawła II / Miła, Krakowskie Przedmieście / Traugutta, Czerniakowska / Bartycka.

Wymagane jest dostosowanie istniejących przejść podziemnych i kładki dla pieszych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Następujące obiekty należy ponadto przystosować do ruchu rowerów: przejście podziemne pod Wisłostradą na wys. ul. Boleść, przejście podziemne pod Wisłostradą na wys. al. ks. Stanka, kładka nad Wisłostradą na wys. Kanału Piaseczyńskiego.

Rozdział IV. Uwarunkowania komunikacyjne

Ad. 1. Wskazane w załączniku nr 5 klasy poszczególnych ulic nie uwzględniają faktu, że w centralnym obszarze miasta ruch samochodowy może mieć jedynie znaczenie marginalne. Obsługę komunikacyjną obszaru musi zapewniać transport publiczny (szczególnie szynowy - tramwaj, kolej, metro) oraz niezmotoryzowany (pieszy i rowerowy). Wyznaczona niezwykle gęsta siatka ulic głównych i zbiorczych grozi dalszym zwiększaniem uciążliwości komunikacyjnych i dalszą degradacją przestrzeni publicznej Śródmieścia.

Wnioskujemy o obniżenie klasy następujących ulic do ulic zbiorczych: Międzyparkowa, Mickiewicza, Andersa, Marszałkowska od Al. Solidarności do pl. Konstytucji, Waryńskiego od pl. Konstytucji do ronda Jazdy Polskiej, Nowy Świat od Al. Jerozolimskich do pd. granicy dzielnicy Śródmieście, Al. Ujazdowskie, Belwederska, Al. Solidarności, Batorego.

Wnioskujemy o obniżenie klasy następujących ulic do ulic lokalnych: Świętojerska, Bonifraterska, Zakroczymska, Miodowa, Kapucyńska, Nowy Przejazd, Senatorska, Wierzbowa, Moliera, pl. Piłsudskiego, Karowa, Królewska od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia, pl. Grzybowski, E. Plater, Mazowiecka, Pl. Powstańców Warszawy, Szpitalna, Kredytowa, Jasna, Zgoda, Krucza, Mokotowska, Browarna, Topiel, Nowowiejska, Dobra Marszałkowska od Pl. Konstytucji do Pl. Unii Lubelskiej, projektowana Błońska-bis, projektowany most w ciągu ul. Karowej.

Wnioskujemy o rezygnację z wyznaczania następujących ulic: projektowana Świętokrzyska od Kopernika do Dobrej, projektowana Zakroczymska-bis.

Wnioskujemy o wpisanie do ustaleń wiążących mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę na przedłużeniu ul. Boleść.

Wnioskujemy o rezygnacje z rezerwy terenu pod drugą jezdnię ul. Gen. Andersa i przesunięcie wschodniej linii rozgraniczającej ulicy do torów tramwajowych. Zwracamy uwagę, że obowiązująca Polityka Transportowa zakazuje powiększania przepustowości ulic prowadzących do centrum.

Ad. 2.1. Wnioskujemy o dodanie następujących punktów:

2.1.5. Zagłębienie i częściowe przykrycie Al. Niepodległości na odcinku od ul. Batorego do Al. Armii Ludowej, dla odtworzenia ciągłości Pola Mokotowskiego.

2.1.6. Na ul. Marszałkowskiej przeniesienie całego ruchu samochodowego na jezdnię zachodnią, z przekształceniem jezdni wschodniej w strefę ruchu pieszego.

2.1.7. Zagłębienie i przykrycie ul. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Królewskiej do Pl. Bankowego, dla przywrócenia historycznej ciągłości Ogrodu Saskiego.

Ad. 2.2. Wnioskujemy o dodanie następujących punktów:

2.2.5. Wprowadzenie wydzielonych pasów dla autobusów na ulicach: Al. Jerozolimskie, Świętokrzyska, Al. Armii Ludowej, Al. Ujazdowskie.

2.2.6. Wprowadzenia wydzielonych pasów tramwajowo-autobusowych na Moście Śląsko-Dąbrowskim i w Al. Solidarności do pl. Bankowego.

2.2.7. Przeznaczenie ciągu Miodowa - Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat (od pl. Krasińskich do pl. Trzech Krzyży) wyłącznie dla transportu zbiorowego, rowerów oraz pojazdów służb miejskich i specjalnych.

Ad. 2.2.3. (Przebieg linii tramwajowych) Wnioskujemy o dodanie podpunktu:

- wzdłuż ulic Bonifraterskiej, Miodowej, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Al. Ujazdowskie i Al. Szucha (lub alternatywnie Mokotowskiej)

W rozdziale IV całkowicie brak odniesień do ruchu rowerowego, mimo iż zgodnie z Polityką Transportową powinien on stanowić istotny element systemu transportowego w centralnym obszarze miasta.

Wnioskujemy o uzupełnienie załącznika nr 5 Ustaleń o przebieg głównych tras rowerowych zgodnie z załączoną koncepcją.

Wnioskujemy o wyznaczenie strategicznych dozorowanych parkingów rowerowych na wszystkich stacjach metra oraz na dworcach kolejowych Warszawa Centralna i Warszawa Gdańska.