Do: Janusz Galas, Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji.

W nawiązaniu do otrzymanego pisma BD-BR-MUT-0717-3-1-09 uprzejmie informujemy, że opiniujemy pozytywnie otrzymane opracowanie pt. ,,Studium koncepcyjne budowy trasy rowerowej Velostrada'' z następującymi uwagami:

- Ad. 2.2.5. Szczegółowa inwentaryzacja infrastruktury rowerowej - wyjazd 4: stwierdzenie, że na całym odcinku funkcjonuje infrastruktura rowerowa jest niezgodne z prawdą; ciągłość trasy rowerowej jest wielokrotnie przerwana, m.in. na skrzyżowaniach z ul. Nowoursynowską, al. Wilanowską i ul. Pory. W związku z tym należy także odpowiednio zmodyfikować podsumowanie punktu - obecnie nie istnieje żadne spójne połączenie rowerowe z Ursynowa przez Mokotów do centrum.

- Rysunek 20 odnosi się prawdopodobnie do wariantu 2a, nie wariantu 2b jak w podpisie.

- W wariancie 2a powinien zostać przewidziany komplet przejazdów wokół skrzyżowania Al. KEN / Bartoka / Surowieckiego; w wariancie 2b wystarczy przejazd po zachodniej stronie skrzyżowania (w kierunku wschód -- zachód ruch rowerów może się odbywać na zasadach ogólnych jezdnią). Należy odpowiednio uzupełnić załączone do koncepcji rysunki 1 i 3. Ponieważ sygnalizacja stanowi istotną część kosztów dróg rowerowych, może to także wpływać na kalkulację kosztów.

- Mamy wątpliwości co do przedstawionych na rysunku 5 przekrojów, w szczególności przekroju kładki rowerowej, nieuwzględniającego ruchu pieszego. Wydaje się, że kładka nad Doliną Służewską może być atrakcyjna również dla pieszych spacerowiczów, nieprzewidując zatem na niej chodnika należy się liczyć z nielegalnym jej użytkowaniem.

- Ad. 6. Oszacowanie kosztów - prawdopodobnie błąd w jednostkach w punkcie 1; koszt drogi rowerowej 125 tys. zł/metr wydaje się przesadzony.

- Wskazane byłoby podanie bibliografii koncepcji, umożliwiającej identyfikację obszernie cytowanych opracowań.

Jednocześnie informujemy, że popieramy wnioski zawarte w podsumowaniu opracowania, a w szczególności:

- Diagnozę niewystarczającego standardu systemu transportu rowerowego w obszarze objętym opracowaniem.

- Wybór wariantu 2a jako rekomendowanego, ze wskazaniem na 2b jako rezerwowy.

- Konieczność dostosowania projektu połączenia al. KEN z ul. Rolną opracowanego przez firmę BAKS do koncepcji Velostrady.