Zielone Mazowsze zgłasza następujące wnioski i uwagi do projektu drogi rowerowej w ul. Warszawskiej:

1. Wnosimy o doprojektowanie łącznika drogi rowerowej z jezdnią na wysokości skrzyżowania z ul. Władysława Hermana. Proponowane rozwiązanie w załączeniu.

2. Na posesji Warszawska 42 znajduje się nowo wybudowany sklep wielkopowierzchniowy Biedronka, potencjalnie istotny cel podróży. Wnosimy o zapewnienie dogodnego połączenia z drogą rowerową, np. przez wydłużenie i poszerzenie znajdującego się tam azylu, utworzenia przejazdu dla rowerów obok istniejącego przejścia dla pieszych i utworzenie łącznika tego przejazdu z drogą rowerową.

3. Przez drogi wewnętrzne będące wyjazdami z osiedla drogę rowerową należy poprowadzić z zachowaniem ciągłości nawierzchni i poziomu niwelety drogi rowerowej.

4. Należy rozważyć uproszczenie przebiegu drogi na odcinku od ul. W. Hermana do ronda Warszawska/Keniga. W obecnym projekcie droga zygzakuje ściśle pomiędzy stosunkowo młodymi drzewami, celem uniknięcia ich wycinki. W efekcie już obecnie wiele drzew znajduje się w skrajni, często w szczególnie niebezpiecznych miejscach takich jak wewnętrzne krawędzie zakrętów. Z upływem lat i wraz ze wzrostem drzew korzenie mogą sfałdować nawierzchnię drogi a pnie i gałęzie wchodzić już nie tylko w skrajnię, ale w światło drogi rowerowej, drastycznie obniżając poziom bezpieczeństwa na drodze i jej użyteczność. Proponowane rozwiązanie to wycinka najbardziej kolidujących drzew, wyprostowanie przebiegu drogi i przeprowadzenie nowych nasadzeń już w odpowiedniej odległości od drogi.

5. Opiniujemy negatywnie przerzucenie drogi rowerowej na północną stronę Warszawskiej, na odcinku od granicy miasta do ul. Orląt Lwowskich. Postulujemy konsekwentne poprowadzenie drogi stroną południową. Na wysokości ogródków działkowych, gdzie poszerzenie nasypu jest najbardziej problematyczne, możliwe są dwa warianty: droga rowerowa i chodnik (łącznie 4m) lub wspólny ciąg pieszo rowerowy (3,5 m, z czego 0,5 m jest zajmowane przez latarnie).

6. Wnosimy o wyprostowanie drogi rowerowej na zachód od skrzyżowania z ul. Orląt Lwowskich, tak by pozostawić rezerwę na ewentualne późniejsze dobudowanie chodnika po południowej stronie drogi rowerowej.

7. W projekcie organizacji ruchu konieczne jest przewidzenie wygrodzeń chodnika przed nielegalnym parkowaniem, szczególnie na odcinku na odcinku Hermana - Keniga, tak by piesi nie byli zmuszeni do korzystania z drogi dla rowerów.