W związku z obwieszczeniem AM-D-XI-PU/7332/322/33/05/GM z dnia 11.05.2005 r. stowarzyszenie "Zielone Mazowsze", działając w interesie publicznym i w ramach swoich celów statutowych, zgłasza następujące wnioski i uwagi do inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie ścieżek rowerowych w pasach drogowych ulic: Gierdziejewskiego, Warszawskiej i Jagiełły oraz na dz. ew. 32 i 33:

Ul. Warszawska

Postulujemy rezygnację z budowy wydzielonej drogi dla rowerów na odcinku ul. Warszawskiej pomiędzy ulicami Jagiełły i Gierdziejewskiego. Ze względu na niewielkie natężenie ruchu samochodowego oraz niską klasę funkcjonalną ww. odcinka ulicy, brak jest wskazań do segregacji ruchu rowerowego od samochodowego. W zamian proponujemy ograniczenie prędkości na jezdni do 30 km/h oraz wykonanie 1-2 płytowych progów spowalniających, by zapewnić warunki do bezpiecznego ruchu rowerów na zasadach ogólnych w jezdni.

Przeprowadzenie trasy przez ul. Jagiełły

Kluczowym elementem trasy jest przejazd przez ul. Jagiełły. Na przejeździe dla rowerów powinien się znajdować azyl o szerokości przynajmniej 3 m umożliwiający rowerzyście pokonanie ruchliwej jezdni na dwie raty. Budowa azylu jest wskazana również ze względu na bezpieczeństwo pieszych (występujące w tym rejonie najechania na pieszych). W przypadku lokalizacji przejazdu przez ul. Jagiełły na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Jagiełły, należy wykonać dwa jednokierunkowe przejazdy po wschodniej i zachodniej stronie skrzyżowania wraz z krótkimi odcinkami ścieżek umożliwiającymi wjazd na przejazd i włączenie się do ruchu.

Od budowy azylów można odstąpić jedynie w przypadku planów budowy małego ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Jagiełły. W takim przypadku należy przeprowadzić ruchu rowerowy na zasadach ogólnych przez rondo.

Powiązania z istniejącymi i planowanymi drogami dla rowerów

Ścieżka rowerowa, o której mowa w obwieszczeniu, powinna być powiązana z następującymi ścieżkami:

a. istniejąca droga dla rowerów po południowej stronie ul. Czerwona Droga - wskazane byłoby uzupełnienie istniejącej ścieżki o ścięcie łuku pomiędzy słupem wysokiego napięcia a ul. Gierdziejewskiego;

b. przedłużenia drogi dla rowerów wzdłuż ul. Gierdziejewskiego; projekt powinien obejmować przejazdy dla rowerów przez ul. Czerwona Droga oraz ul. Warszawską;

c. droga dla rowerów po południowej stronie ul. Warszawskiej w kierunku Piastowa.

Nawierzchnia

W zgodnej opinii specjalistów i użytkowników najlepiej na drogi dla rowerów nadają się nawierzchnie bitumiczne. Na podstawie doświadczeń gdańskich proponujemy zastosowanie mastyksu grysowego SMA 0/4, z podbudową z kruszywa łamanego wzmocnionego cementem.

Nawierzchnia ta nie musi być na całej długości drogi w kolorze czerwonym - zalecamy zastosowanie koloru czerwonego nawierzchni jedynie na przejazdach rowerowych przez skrzyżowania.