Warszawa, 2012.01.25.

Do: AZET Sp. z o.o.

Uwagi do projektu ścieżki rowerowej w ul. Waryńskiego w wersji przesłanej pocztą elektroniczną 2012.01.18

1. W zaprojektowanym kształcie droga dla rowerów na placu Konstytucji nie skanalizuje ruchu rowerów ze względu na ujednoliconą z chodnikiem nawierzchnię i skomplikowany przebieg (zakręty pod kątem prostym). Jeśli nie jest możliwe uzyskanie zgody konserwatora zabytków na zastosowanie nawierzchni asfaltowej i prostszy przebieg, proponujemy całkowicie zrezygnować z ingerencji w nawierzchnię na przecięciu placu i oznakować ten odcinek jako ciąg pieszo-rowerowy. Szerokość placu jest wystarczająca do swobodnego ruchu pieszych i rowerzystów.

2. Na ulicy Śniadeckich zaraz za przejściem dla pieszych rozpoczyna się powierzchnia wyłączona z ruchu. Proponujemy rozważyć zawężenie wlotu o tę szerokość i w efekcie - skrócenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów. Wskazane byłoby także wyniesienie przejścia i przejazdu do poziomu chodnika.

3. W rejonie poczty (na południe od ul. Śniadeckich) zaprojektowany został wspólny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m. Przy występujących tam natężeniach ruchu pieszego i rowerowego będzie to wąskie gardło, generujące konflikty. Prosimy o ponowne przeanalizowanie możliwości rozdzielenia ruchu rowerowego od pieszego na tym odcinku. Można np. rozważyć rozdzielenie kierunków ruchu rowerowego – między drzewami a krawędzią jezdni już obecnie jest niewykorzystywana zabetonowana nawierzchnia o szerokości ok. 1,5 m.

4. Skoro na odcinku Nowowiejska – Polna planowana jest korekta krawędzi jezdni, postulujemy wykonać dalej idącą korektę i zwęzić pasy ruchu do 3,0 m. Szerokość taka jest zalecana dla ulic o prędkości dopuszczalnej 60 km/h i niższej (patrz tabela 2.1 w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181). W razie potrzeby dopuszczalne jest nawet zwężenie pasów do 2,9 m (jw.) Zmniejszenie szerokości pasów ruchu na jezdni pozwoli uzyskać dodatkowe 1-2 m dla ruchu pieszego, który na tym odcinku jest intensywny ze względu na przesiadki pomiędzy metrem a autobusami komunikacji miejskiej. Wpłynie także pozytywnie na respektowanie obowiązującego ograniczenia prędkości, a co za tym idzie – bezpieczeństwa ruchu.

5. Projekt wprowadza sygnalizację świetlną na przejściu i przejeździe przez wydzieloną jezdnię do skrętu w prawo w relacji E->N na rondzie Jazdy Polskiej. Doświadczenia z tego typu sygnalizacjami, niedawno wprowadzonymi np. na skrzyżowaniach ul. Sobieskiego z Sikorskiego i Idzikowskiego, są negatywne – zwiększają one współczynnik opóźnienia i są słabo respektowane. W przypadku ronda Jazdy Polskiej pojawi się także problem akumulacji pieszych i rowerzystów na wyspie kanalizującej pas do skrętu w prawo – wystarczy 4-5 rowerów, by „zablokować” wyspę. Potrzebny jest program sygnalizacji świetlnej, który zagwarantuje zerowy lub krótki czas oczekiwania na wyspie – np. poprzez przyznawanie sygnału zielonego dla pieszych i rowerzystów pokonujących prawoskręt dwukrotnie w ciągu cyklu. Można także dodatkowo zwiększyć powierzchnię akumulacji, np. poprzez zwężenie pasów ruchu na ul. Waryńskiego do 3,0 m i odpowiednie poszerzenie wyspy.

6. Proponujemy korektę lokalizacji wiaty przystanku autobusowego Metro Politechnika 02 zgodnie z załączonym rysunkiem 1, co zminimalizuje ograniczenia widoczności na przejściach dla pieszych przez drogę dla rowerów.

7. Postulujemy uzupełnienie projektu o wyznaczenie naziemnego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów na południowym wlocie ronda Jazdy Polskiej. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji metra „Politechnika” przejazdy dla rowerów są wyznaczone przez wszystkie wloty ronda, analogiczne rozwiązanie zawiera wyłożony w listopadzie ub.r. do wglądu publicznego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu placu Unii Lubelskiej. Naziemne przejście dla pieszych przyczyniłoby się także do realizacji obowiązującej Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne (wskaźniki produktu nr 26 i 27). Doświadczenia z funkcjonowania wyznaczonego w 2009 r. przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów przez al. Szucha na placu na Rozdrożu są bardzo pozytywne – według przeprowadzonych we wrześniu 2011 r. pomiarów 98% pieszych i 100% rowerzystów woli korzystać z przejścia w poziomie jezdni niż z przejścia podziemnego. Modernizacja sygnalizacji na rondzie Jazdy Polskiej jest doskonałą okazją, by również tu wyznaczyć naziemne przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów.

8. Projektowana ścieżka zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy leży w ciągu głównej trasy rowerowej. Na ścieżkach rowerowych tej klasy według Standardów projektowych i wykonawczych promienie łuku nie powinny być mniejsze od 20 m. Korekta byłaby wskazana przynajmniej w przypadku dwóch łuków na południe od przystanku autobusowego DS RIVIERA 01, gdzie do dyspozycji jest szeroki pas terenu. W razie potrzeby można nawet przełożyć chodnik na odcinku ok. 25 m między przystankiem a przecięciem ze ścieżką, by uzyskać korzystniejszy kąt przejścia dla pieszych, ale ruch pieszy jest tu na tyle nieduży że nie wydaje się to konieczne.

9. Oprócz wskazanych na rysunku, proponujemy następujące lokalizacje stojaków dla rowerów:

- na placu Konstytucji przy latarniach lub przy kolumnach, tak by nie utrudniały ruchu pieszego – 6x1 szt.;

- w zaułku Braci Pakulskich – przy wejściu pod arkady 1 szt. i przy wejściu do baru 1 szt;

- po północnej stronie ul. Śniadeckich, w niewykorzystywanym pasie terenu między jezdnią a drogą dla rowerów (zamiast wygrodzenia słupkami) – 1 szt.

- w załomie korygowanego muru oporowego na północ od ul. Jaworzyńskiej (sklep Żeglarz – wbrew nazwie prowadzący także asortyment rowerowy) – 1 szt.

Proponowane lokalizacje stojaków dla rowerów w rejonie placu Konstytucji.

Projekt

Ścieżka w ul. Waryńskiego, odc. pl. Konstytucji - rondo Jazdy Polskiej: PDF, 7821 kB

Rondo Jazdy Polskiej: PDF, 6571 kB

Ścieżka w ul. Waryńskiego, odc. rondo Jazdy Polskiej - Batorego: PDF, 11144 kB