Uwagi do projektu modernizacji wiaduktu nad torami PKP linii Warszawa - Kraków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 Piaseczno - Grójec w km 1+939 oraz remontu ul. Sienkiewicza na podstawie rysunku udostępnionego w dniu 6.05.2002 r. przez projektanta: "Projekt zagospodarowania terenu. Plan sytuacyjno-wysokościowy". Rys. nr 1, skala 1:500

Ocena wpływu projektowanych rozwiązań na warunki ruchu drogowego

Projekt przewiduje m.in. przebudowę chodnika po stronie północnej. Z treści udostępnionego rysunku wynika, że projektowany chodnik ma mieć nawierzchnię z płyt betonowych. Szerokość chodnika od ul. Pomorskiej do ul. Wojska Polskiego ma wynosić zaledwie 2,0 m, w rejonie przystanku autobusowego oraz na wiadukcie nad torami kolejowymi przy ul. Dworcowej - 1,5 m. Takie parametry chodnika wykluczają możliwość jego wykorzystania dla poprowadzenia ruchu rowerowego.

Zawężenie chodnika w rejonie przystanku autobusowego stoi w sprzeczności z wymogiem dostosowania szerokości do natężenia ruchu pieszych. Projektowana szerokość 1,5 m jest niższa od minimalnej dopuszczalnej dla chodników zlokalizowanych przy jezdni (2,0 m). Ponadto istnieje obawa (wśród udostępnionej dokumentacji brak projektu organizacji ruchu), że usytuowanie znaków drogowych na chodniku utrudni użytkowanie chodnika przez osoby niepełnosprawne.

Z kolei przekroje jezdni stwarzają możliwość znacznego zwiększenia prędkości ruchu samochodowego. W wyniku wprowadzenia projektowanych rozwiązań warunki ruchu rowerowego w ciągu ul. Sienkiewicza ulegną dalszemu, tym razem bardzo istotnemu, pogorszeniu. Pogorszą się także warunki ruchu samochodowego, ponieważ znaczna część rowerzystów dojeżdżających do celów podróży w centrum Piaseczna zostanie zmuszona do korzystania z samochodów, zwiększając zatłoczenie ulicy. Pozostali rowerzyści, korzystając z jezdni będą utrudniać płynny ruch samochodowy, narażając przy tym własne życie.

Zwracamy uwagę, że szerokość ulicy Sienkiewicza jest prawie dwa razy niższa niż najmniejsza dopuszczalna dla dróg jednojezdniowych klasy G (25 m). Dlatego nie jest możliwe spełnienie wszystkich wymogów stawianych drogom głównym. Szczególnie niepokojąca i niezgodna z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju jest podjęta w projekcie próba zapewnienia parametrów jezdni umożliwiających szybką jazdę kosztem bezpieczeństwa ruchu, warunków ruchu pieszych i rowerzystów oraz ochrony mieszkańców przez hałasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza.

Propozycje zmian w projekcie

W trosce o bezpieczeństwo oraz warunki ruchu proponujemy wybudowanie w miejsce chodnika - ciągu pieszo-rowerowego. Taki ciąg pozwoli na realizowanie dominującego, jak wynika z obserwacji, tranzytowego ruchu rowerowego pomiędzy osiedlami południowej części Piaseczna a śródmieściem. W tym celu proponujemy wprowadzić następujące zmiany w projekcie:

- Zwężenie szerokości pasów jezdni na całym odcinku objętym projektem do 3 m. Jest to wartość zalecana przy uspokajaniu ruchu na drodze klasy G. Uspokojenie jest w tym miejscu wskazane, ze względu na gęstą zabudowę, duże natężenie ruchu pieszych i brak możliwości oddzielenia chodnika od jezdni. To posunięcie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

- Rezygnację z projektu wprowadzenia pasa skrętnego na wiadukcie nad torami kolejowymi.

- Rezygnację z zatoki autobusowej przy ul. Dworcowej i lokalizację przystanku bezpośrednio na jezdni.

- Zwiększenie szerokości chodnika po stronie północnej do 3 m, a na odcinku od ul. Bema do ul. Dworcowej oraz na wiadukcie nad torami kolei radomskiej - do 4,5 m (związane z przesunięciem osi jezdni na południe).

- Zmiana projektowanej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z asfaltobetonu.

- Wykonanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów przez jezdnie ulic dochodzących od strony północnej do ul. Sienkiewicza. Przejścia i przejazdy dla rowerzystów powinny być poprowadzone po grzbiecie szerokich progów spowalniających (podniesione do poziomu ciągu pieszo-rowerowego) i wyróżnione czerwonym kolorem nawierzchni.

- Całkowity zakaz zatrzymywania po północnej stronie ul. Sienkiewicza oraz wygrodzenie ciągu pieszo-rowerowego słupkami antysamochodowymi.

Należy również rozważyć wykonanie lekkiej kładki pieszo-rowerowej (samodzielnej lub dowiązanej do konstrukcji wiaduktu) po stronie południowej.

Bibliografia

T. Kopta, Z. Użdalewicz, W. Nowotka: "Transport rowerowy", Śląski Związek Gmin i Powiatów, Katowice 2000

T. Kopta: "Projektowanie infrastruktury rowerowej", Kraków 2001 (tekst w internecie)

Dz. U. nr 71, poz. 838: Jednolity tekst ustawy o drogach publicznych

Dz. U. nr 89, poz. 415 z 1996 r.: Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym

Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.: Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych: Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej, Warszawa 1995

Sign up for the bike - design manual for cycle-friendly infrastructure, CROW record 10/1993