UWAGI OGÓLNE

1. Wszystkie kładki dla pieszych (także te na wysokości ul. Smoleńskiej / Rogowskiej i Borzymowskiej) należy zaprojektować z pochylniami, zapewniającymi pełną dostępność dla niepełnosprawnych i rowerzystów bez zagrożenia wandalizmem. Warunki terenowe nie uzasadniają stosowania substandardowych rozwiązań. W razie problemów z zaprojektowanie pochylni, należy zastąpić kładki przejściami pieszymi i przejazdami dla rowerów w poziomie jezdni. Rozwiązania z windami bez zapewnienia alternatywy na wypadek awarii windy opiniujemy negatywnie.

2. Postulujemy na całej długości ul. św. Wincentego zaprojektować wspólny pas autobusowo-tramwajowy w pasie dzielącym, rezygnując jednocześnie z zatok i peronów przystankowych przy zewnętrznych krawędziach jezdni.

3. Na wszystkich drogach serwisowych przewidzieć elementy uspokojenia ruchu przyjazne dla ruchu rowerowego, takie jak wyniesione tarcze skrzyżowań z ulicami lokalnymi, wyniesione przejścia dla pieszych, wyspowe progi spowalniające, szykany z przepustami dla rowerów.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE

4. Na odcinku od ul. Biruty do ul. Kołowej zrezygnować z wydzielonej drogi rowerowej po stronie wschodniej i prowadzić ruch rowerowy ulicą serwisową z wprowadzeniem elementów uspokojenia ruchu - wyniesionych tarcz skrzyżowań drogi serwisowej z ulicami Biruty, Oszmiańską, Smoleńską, Skargi, Tykocińską. Odzyskaną przestrzeń można wykorzystać np. na nasadzenia dodatkowej zieleni.

5. Dowiązać ślepe zakończenia ulic Horodelskiej i Cmentarnej łącznikami do drogi rowerowej.

6. Zrezygnować z przeplotu drogi rowerowej z drogą serwisową w rejonie pik. 1+800 - 1+900. Wjazd w drogę serwisową poprowadzić pod kątem zbliżonym do prostego, a drogę rowerową połączyć z drogą serwisową na zakręcie drogi serwisowej.

7. Na skrzyżowaniu z ul. Budowlaną doprojektować przejazd dla rowerów po jego zachodniej stronie.

8. Doprojektować drogę dla rowerów po stronie zachodniej na odcinku Budowlana - Kondratowicza, a przynajmniej Budowlana - 20 Dywizji Piechoty WP z włączeniem w tę ulicę.

9. Opiniujemy negatywnie wspólne prowadzenie ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie ulicy na odcinku Zielone Zacisze - Kondratowicza, zwłaszcza że brak alternatywy po stronie zachodniej. Miejsce na normatywną drogę dla rowerów i chodnik można uzyskać rezygnując ze specjalnego pasa włączenia dla wyjazdu bramowego.

10. Na odcinku objętym opracowaniem doprojektować drogę dla rowerów po południowej stronie ul. Kondratowicza.

11. Doprojektować drogę dla rowerów po zachodniej stronie jezdni na odcinku wzdłuż CH Targówek do ul. Toruńskiej.

12. Doprojektować drogę dla rowerów po wschodniej stronie łącznicy ul. Głębockiej z Trasą Toruńską, tak by uniknąć dwukrotnego niepotrzebnego krzyżowania potoków rowerowych i samochodowych w relacji południe - wschód.