W dniach 7-16 stycznia br. rozesłaliśmy prośby o opinie ws. roboczej wersji koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych na terenie Gminy Wołomin [zobacz >>>] do sąsiadujących gmin, zarządców dróg i innych istotnych dla realizacji koncepcji instytucji. Poniżej przedstawiamy streszczenie otrzymanych opinii.

Nadleśnictwo Drewnica w Ząbkach zaopiniowało pozytywnie trasy rowerowe drogą leśną na przedłużeniu ul. Przepiórczej w kierunku południowym, drogą leśną od skrzyżowania ul. Wroniej i Granicznej do Majdanu, śladem ul. Błońskiej w Wołominie; a negatywnie - trasy łącznikowe ze wsi Turów i Ossów do szlaku powiatowego. Ponadto uznało za niemożliwe doprowadzenie jakiegokolwiek szlaku z gminy Wołomin na teren lasów w gminie Zielonka, z uwagi na to, że teren ten jest czynnym poligonem wojskowym i nie jest możliwe jego udostępnienie do celów innych niż związane z obronnością i bezpieczeństwem Państwa. Zwrócono też uwagę, że przebieg projektowanego szlaku powiatowego przez grunty leśne do dnia dzisiejszego nie został uzgodniony z Nadleśnictwem.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazał sprawę do rozpatrzenia Departamentowi Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Departament uznał, że w jego kompetencjach leży jedynie opiniowanie projektów w skali 1:500 i 1:1000, w związku z czym nie może odnieść się do przedstawionej na podkładzie topograficznym w skali 1:10000 lokalizacji ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich nr 634 i 635. Zarówno MZDW jak i Departament wyrazili jednak pogląd, że niemożliwe są żadne z postulowanych w koncepcji wariantów zmian w organizacji ruchu na ul. Legionów.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Oddział w Warszawie, Inspektorat w Wołominie poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń do zawartych w koncepcji ścieżek i kładek rowerowych nad rzekami Czarną i Długą.

Urząd Miasta Zielonka zaopiniował trasy bez uwag.

Urząd Gminy Poświętne zaopiniował pozytywnie roboczą wersję koncepcji.

Wójt Gminy Klembów poinformował, że wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 634 powinna być projektowana po stronie północnej - taki przebieg został uzgodniony z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Pozostałe trasy - bez uwag.

Do dzisiaj, mimo telefonicznych monitów, nie otrzymaliśmy istotnych dla ostatecznego kształtu opracowania opinii ze Starostwa Powiatowego, PKP PLK S.A., Urzędu Miasta Kobyłka, Urzędu Gminy Radzymin.