Wprowadzenie

Ankieta, prowadzona w ramach konsultacji społecznych koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych na terenie Gminy Wołomin [zobacz >>>], dostępna była w wersji internetowej w dniach od 16 stycznia do 17 maja 2008 r. Do ankiety prowadziły dowiązania ze stron Urzędu Gminy, Stowarzyszenia Wajsport Team, Wirtualnego Wołomina oraz Życia Powiatu Wołomińskiego. Informację o ankiecie umieszczono także na forach internetowych: Rowerzyści, Wołomin i Warszawska Masa Krytyczna.

W wersji papierowej ankieta dostępna była w Urzędzie Gminy Wołomin w dniach od 16 stycznia do 19 maja 2008 r., w sklepie Wajsport oraz podczas przejazdu Rowerem na Majówkę w Sortowni 10 maja 2008 r.

Po odrzuceniu ewidentnych duplikatów pozostało 182 wypełnione ankiety.

Metryczka

Związki z gminą Wołomin

Na terenie gminy Wołomin... N %
mieszkam 160 87,9%
pracuję 47 25,8%
uczę się 21 11,5%
robię zakupy 116 63,7%
rekreacyjnie jeżdżę na rowerze 139 76,4%

Większość uczestników ankiety mieszka na terenie gminy Wołomin, robi tutaj zakupy i rekreacyjnie jeździ na rowerze, ale pracuje lub uczy się już poza Wołominem.

Miejscowość zamieszkania N %
Wołomin 124 68,1%
Kobyłka 9 4,9%
Zagościniec 5 2,7%
Czarna 4 2,2%
Warszawa 4 2,2%
Ząbki 3 1,6%
Zielonka 3 1,6%
Duczki 3 1,6%
Radzymin 1 0,5%
Międzyleś 1 0,5%
Ossów 1 0,5%
Jasienica 1 0,5%
Helenów 1 0,5%
Chotomów 1 0,5%
Majdan 1 0,5%
Lipinki 1 0,5%
Leśniakowizna 1 0,5%
brak odpowiedzi 18 9,9%

Najczęściej wymienianym miejscem zamieszkania był Wołomin. Inne wymieniane miejscowości na terenie gminy to Zagościniec, Czarna, Duczki, Helenów, Leśniakowizna, Lipinki, Majdan i Ossów, a poza gminą - Kobyłka, Warszawa, Ząbki, Zielonka, Chotomów, Jasienica i Radzymin.

Wykorzystanie roweru

Rower wykorzystuję do... N %
dojazdów do szkoły / pracy 49 26,9%
zakupów 59 32,4%
rekreacji 164 90,1%

Większość uczestników ankiety jeździ na rowerze rekreacyjnie. Do zakupów rower wykorzystywany jest przez 32% ankietowanych, a do dojazdów do pracy lub szkoły - przez 27%. Niski odsetek dojazdów do pracy, do szkoły lub na uczelnię na rowerze może być związany z faktem, że większość pracuje i uczy się poza obszarem gminy, w znacznej odległości od miejsca zamieszkania, poza zasięgiem dogodnego dojazdu rowerem.

Ocena stanu istniejącego

Korzystanie ze ścieżek rowerowych

Korzystanie ze ścieżek rowerowych na terenie gminy N %
tak 118 64,8%
nie 55 30,2%
brak odpowiedzi 9 4,9%

Większość ankietowanych korzysta ze ścieżek rowerowych na terenie gminy, co - biorąc pod uwagę ich niewielką ilość - świadczy o dobrym wykorzystaniu ścieżek.

Ocena liczbowa

Ocena N %
1 48 26,4%
2 41 22,5%
3 41 22,5%
4 22 12,1%
5 3 1,6%
nie mam zdania 27 14,8%
2,3 średnia

W skali od 1 do 5 użytkownicy wołomińskich ścieżek rowerowych wystawili im średnią ocenę 2,3. Na tle analogicznych ankiet prowadzonych w Warszawie oznacza to sieć ścieżek nieznacznie lepszą niż w dzielnicy Ursus, ale gorszą niż na Ursynowie.

Wady istniejących ścieżek

Wady istniejących ścieżek N %
jest ich za mało 154 84,6%
są niespójne, kończą się ślepo 108 59,3%
chodzą po nich piesi 66 36,3%
są wytyczone nie tam, gdzie jeżdżę 59 32,4%
nie wiem gdzie są 33 18,1%
nawierzchnia jest nierówna 22 12,1%
na przejazdach przez jezdnie dochodzi do konfliktów i kolizji 19 10,4%
zakręty są zbyt ostre 5 2,7%
inne 11 6,0%

Główne zarzuty podnoszone przez wystawiających niskie oceny lub w ogóle niekorzystających ze ścieżek to niewielka ilość ścieżek, brak spójności i ślepe zakończenia oraz konflikty z pieszym. Część osób wskazywała także na to, że ścieżki wytyczone są nie tam, gdzie jeżdżą, lub w ogóle nie wiedzą gdzie są. W dalszej kolejności wymieniano nierówną nawierzchnię, niebezpieczne przejazdy i ostre zakręty.

Uwagi zgłaszane jako inne dotyczyły:

- parkowania samochodów na ścieżkach,

- lokalizacji słupów,

- tłuczonego szkła i innych śmieci zalegających na ścieżkach,

- wysokich krawężników,

- niewłaściwej nawierzchni (zamiast kostki powinna być asfaltowa),

- braku ścieżek w centrum miasta,

- braku ścieżki do Warszawy,

- słabego oznakowania.

Parkowanie rowerów

Lokalizacje stojaków

Zapytani, gdzie powinny pojawić się nowe stojaki rowerowe, ankietowani wskazywali następujące konkretne lokalizacje:

- Plac 3 Maja;

- Dworzec kolejowy Wołomin

- przystanek Wołomin Słoneczna

- Urząd Miasta

- Starostwo Powiatowe

- Urząd Skarbowy

- Szpital Powiatowy

- kino Kultura

- Kaufland

- skwer koło Carefour Express

- puby Rybna i Miś

- róg al. Armii Krajowej i Piłsudskiego

- bazarek przy al. Armii Krajowej

- domek Nałkowskich

- pasaż handlowy na Mieszka I

- Liceum Ogólnokształcące przy Sasina

- Zespół Szkół nr 2 (szkoły przy al. Armii Krajowej)

- Zespół Szkół nr 3

Wśród odpowiedzi bardziej ogólnych powtarzały się wskazania na obiekty takie jak szkoły, urzędy, sklepy, bazary, stacje i przystanki kolejowe, przystanki autobusowe, kościoły, przychodnie, poczty, banki, biblioteki. Geograficznie wskazywano centrum Wołomina, a także ulice Ogrodową, Wileńską, Kościelną i al. Armii Krajowej.

Kilka osób stwierdziło, że ze względu na ryzyko kradzieży obawia się pozostawić swój rower w miejscu publicznym. Jedna zasugerowała monitoring stojaków.

Bike and Ride

Zainteresowanie Bike and Ride N %
nie 23 12,6%
być może 48 26,4%
tak, ale tylko jeśli parkingi te będą strzeżone 83 45,6%
tak 26 14,3%
już tak jeżdżę 2 1,1%

Deklarowane zainteresowanie systemem Bike and Ride (dojazd do stacji rowerem i dalsza podróż np. do Warszawy pociągiem) jest duże: w sumie 61% ankietowanych stwierdza, że byliby skłonni korzystać z parkingów rowerowych przy stacjach kolejowych. Większość zainteresowanych osób jednak gotowa jest skorzystać z tego typu oferty tylko pod warunkiem, że parkingi rowerowe będą strzeżone. Jedynie dwie osoby stwierdziły, że już obecnie dojeżdżają do pracy w ten sposób.

Ocena koncepcji

Priorytetowe trasy rowerowe

Które trasy rowerowe powinny powstać w pierwszej kolejności? N %
Wzdłuż torów, po stronie północnej (granica Kobyłki – Wołomin Słoneczna) 76 41,8%
Al. Niepodległości - Geodetów - Witosa (Kościelna - rondo w Czarnej) 61 33,5%
Al. Niepodległości - Watykańska (1 Maja – rondo w Majdanie) 51 28,0%
Szosa Jadowska (Duczki – Stare Grabie) 40 22,0%
1 Maja 39 21,4%
Wzdłuż torów, po stronie północnej (Wołomin Słoneczna – Zagościniec) 37 20,3%
Piłsudskiego – Radzymińska 35 19,2%
Wileńska 31 17,0%
Kościelna 29 15,9%
Fieldorfa – Przejazd – Sasina 26 14,3%
Wzdłuż torów, po stronie południowej (Wołomin Słoneczna – Zagościniec) 25 13,7%
Wzdłuż torów, po stronie południowej (Wilsona – Żelazna – Wąska) 16 8,8%
Mińska (Majdan – Mostówka) 16 8,8%
Łukasiewicza – Podmiejska 10 5,5%
Reja (Wąska – Lipińska) 6 3,3%
Witosa (Boryny – granica gminy) 5 2,7%
Inne 20 11,0%

Za najpilniejsze do realizacji ankietowani uznali:

1. drogę rowerową wzdłuż linii kolejowej po jej północnej stronie, między przystankiem Wołomin Słoneczna a Kobyłką,

2. drogi rowerowe w ciągu ul. Witosa - Geodetów - Al. Niepodległości - Watykańska.

Często wymieniane były także drogi rowerowe przy Szosie Jadowskiej, przy ul. 1 Maja, po północnej stronie torów do Zagościńca, przy ul. Piłsudskiego i Radzymińskiej. W dalszej kolejności wskazywano trasę po południowej stronie torów kolejowych, ulice Wileńską, Kościelną, Fieldorfa, Sasina i Mińską. Wśród tras wymienianych jako inne powtarzał się wykraczający poza zakres opracowania postulat budowy trasy rowerowej wzdłuż torów kolejowych do samej Warszawy.

Warto zwrócić uwagę, że trasy najczęściej wskazywane do realizacji w pierwszej kolejności w dużej mierze pokrywają się z trasami wytypowanymi jako główne w roboczej wersji koncepcji.

Preferowane rozwiązania dla centrum Wołomina

Rozwiązania dla centrum Wołomina N %
Uspokoić ruch poprzez budowę małych rond, azylów, wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych 77 42,3%
Zmienić układ ulic na jednokierunkowy z pozostawieniem możliwości ruchu rowerów pod prąd (kontrapasami na jezdni lub wydzielonym drogami dla rowerów) 55 30,2%
Pozostawić bez zmian stan obecny 25 13,7%
brak odpowiedzi 24 13,2%

Najwięcej zwolenników uzyskała propozycja kompleksowego uspokojenia ruchu w centrum miasta, jednak wiele osób wskazywało także na zamianę układu ulic na jednokierunkowy z pozostawieniem możliwości dwukierunkowego ruchu rowerowego. Jedynie nieliczni (14%) uważali za pożądane pozostawienie obecnej organizacji ruchu.

Uwagi do koncepcji

68 osób zgłosiło uwagi do koncepcji, wymieniając trasy brakujące, niepotrzebne lub innego rodzaju postulaty. Uwagi te zostały omówione w odrębnym materiale [zobacz >>>].

Podsumowanie

Wyniki ankiety wskazują na konieczność rozwoju sieci tras rowerowych, która z jednej strony zapewniałyby swobodę poruszania się na rowerze wewnątrz gminy - w tym dojazd zarówno do centrum miasta, jak i obszarów rekreacyjnych - a z drugiej łączyła Wołomin z Warszawą, bezpośrednio lub poprzez ofertę typu Bike and Ride. Obecnie potencjał ruchu rowerowego jest tłumiony przez złe warunki do ruchu rowerowego - istniejące ścieżki rowerowe nie tworzą spójnej sieci i nie obejmują wielu istotnych dla mieszkańców gminy relacji.

Warto zwrócić uwagę, że trasy najczęściej wskazywane do realizacji w pierwszej kolejności w dużej mierze pokrywają się z trasami wytypowanymi jako główne w roboczej wersji koncepcji. Pierwszy etap realizacji koncepcji powinien się koncentrować na wytworzeniu dwóch głównych osi komunikacyjnych gminy - wzdłuż torów kolejowych oraz poprzecznej, w ciągu ul. Witosa - Geodetów - Al. Niepodległości - Watykańska - do których można później dowiązywać trasy lokalne i realizowane w porozumieniu z sąsiednimi gminami.