Po zapoznaniu się z projektem przebudowy ul. Wołoskiej na odc. od ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej autorstwa firmy Tebodin SAP-Projekt, przedstawiamy poniżej nasze wnioski i uwagi do zaprojektowanej infrastruktury rowerowej.

A. Podtrzymujemy uwagi ze spotkania w dniu 2007.10.10 w Biurze Drogownictwa i Komunikacji, w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, w sprawie projektu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wołoskiej na odc. od ul. Racławickiej do ul. Konstruktorskiej (wg projektu firmy Stolica) [zobacz >>>], które nie zostały uwzględnione w aktualnej wersji projektu, tj.:

1. Zaprojektować komplet przejazdów dla rowerzystów przez wszystkie ramiona skrzyżowania z ul. Woronicza,

2. Przewidzieć rezerwę terenu na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Woronicza po stronie południowej (wskazać przebieg w rejonie pętli tramwajowej),

3. Na ścieżce rowerowej zaprojektować łuki o promieniach minimum 20,0 m.

Odnośnie punktu 3 wyjaśniamy, że promienie łuków dróg rowerowych powinny być mierzone do wewnętrznej krawędzi łuków. W związku z tym w co najmniej 3 miejscach konieczna jest korekta geometrii drogi rowerowej (tam, gdzie promień łuku wynosi 20 m do zewnętrznej, zamiast do wewnętrznej krawędzi). Ponadto, ze względu na znaczną dostępność terenu można też stosować łuki większe od minimalnych.

Zwracamy też uwagę, że wiata przystankowa przy skrzyżowaniu z ul. Racławicką zlokalizowana jest bez zachowania przepisowej skrajni drogi dla rowerów.

B. Ponadto postulujemy:

4. Doprojektować przejazd rowerowy przez ul. Wołoską przy przejściu dla pieszych na wysokości ul. Bytnara "Rudego" oraz wjazd / zjazd z tej ulicy.

5. Na skrzyżowaniu ul. Wołoskiej i Woronicza przysunąć przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerów bliżej skrzyżowania. Odsunięcia takie jak na rysunku w nieuzasadniony sposób wydłużają drogi dojść pieszych i przesiadek, a także cykle sygnalizacji świetlnej, ze szkodą dla wszystkich uczestników ruchu.