Od kilku dni warunki jazdy rowerem na północnej części ul. Wrzeciono poprawiły się. Nie tylko z racji utwardzonego połączenia ul. Nocznickiego z Encyklopedyczną. Jak i dlaczego? Czytajcie dalej.

Rowerzysta do urzędu

Warszawa, 5 stycznia 2011 r.

Do: Urząd Dzielnicy Bielany
wom@poczta.bielany.waw.pl

Szanowni Państwo!

Wnoszę o skorygowanie krawędzi progów spowalniających na ul. Wrzeciono między ul. Parola i ul. Balcerzaka do postaci bezuskokowej, jaką udało się wykonać gdzie indziej na tej samej ulicy. Obecne uskoki są bardzo uciążliwe dla ruchu rowerowego.

Wnoszę też o odsunięcie progów od krawężnika, aby pozostał odstęp 25-30 cm. Pozwoli to rowerzystom ominąć próg z prawej strony bez szkodliwych i niebezpiecznych wstrząsów.

Proszę o uwzględnienie powyższych postulatów podczas formułowania zaleceń projektowo – wykonawczych i SIWZ dla planowanych remontów i inwestycji drogowych oraz nadzoru nad nimi.

Z góry dziękuję za przychylne potraktowanie wniosku. Proszę o udzielenie odpowiedzi pocztą elektroniczną.

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Do wiadomości:
1. Rada dzielnicy Bielany
2. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Wydział Transportu Rowerowego
3. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Urząd Dzielnicy odpowiada

Warszawa, dn. 24.01.2011 r.

Do: Marcin Jackowski

(...)
W odniesieniu do uwag dotyczących skorygowania krawędzi progów zwalniających na ulicy Wrzeciono (...) informuję, że ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne (zalegające na jezdni błoto pośniegowe i śnieg) obecnie brak jest możliwości ich oceny. W sprzyjających warunkach atmosferycznych zostanie wykonany przegląd w/w ulicy i w przypadku potwierdzenia się nieprawidłowości będą one usunięte.

Kacper Pietrusiński
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany

Miesiące mijają - efektów nie ma

Niestety, mimo powyższej deklaracji - wiosna, lato i jesień 2011 nie przyniosły żadnych zmian. Wnioskodawca, poskarżył się więc do organu nadrzędnego.

Rowerzysta do Prezydenta Warszawy

Warszawa, 28 listopada 2011 r.

Do: Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent Warszawy

SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ

Działając w interesie społecznym składam skargę na powtarzającą się bezczynność Urzędu Dzielnicy Bielany i brak reakcji na następujące wnioski skierowane do tego urzędu.

1. 5 stycznia 2011 r. zwróciłem się o skorygowanie krawędzi progów spowalniających na ul. Wrzeciono między ul. Parola i ul. Balcerzaka do postaci bezuskokowej jaką udało się wykonać gdzie indziej na tej samej ulicy. (list elektroniczny do wiadomości Biura Drogownictwa i Komunikacji)

Pismem UD-III-WIR-JZO-55140-1-2-11 z dn. 24.01.2011 r. Z-ca Burmistrza Bielan p. Kacper Pietrusiński zapewnił mnie, że „zostanie wykonany przegląd w/w ulicy i w przypadku potwierdzenia się nieprawidłowości będą one usunięte”. Mimo upływu 10 miesięcy - nie poinformowano mnie o żadnych działaniach, zaś kwestionowane progi pozostają niezmienione. W efekcie przejazd przez te progi rowerem nie może odbywać się z prędkością ustaloną dla tej strefy równą 30 km/h. Przejazd przez nie nawet z prędkością 10 km/h jest problematyczny, powoduje dyskomfort i grozi uszkodzeniem roweru.

Zgodnie z opisami i rysunkami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach nie przewiduje się uskoków na krawędziach progu (rys. 4.2.6.2. i 4.2.6.3.) Uskok może występować w przypadku progu podrzutowego, jednak ich stosowanie jest dopuszczalne jedynie poza drogami publicznymi. Stąd aktualny stan progów na ul. Wrzeciono należy uznać jako niezgodną z prawem szykanę wobec rowerzystów. Jej eliminacja powinna nastąpić niezwłocznie po zgłoszeniu.
(...)

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Do wiadomości:
1. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Urząd Dzielnicy odpowiada raz jeszcze

Warszawa, dn. 28.12.2011 r.

Do: Marcin Jackowski

W odpowiedzi na skargę z dnia 28.11.2011 r. (...) informuję.

1. Jeżeli będą sprzyjające warunki atmosferyczne to w terminie do końca stycznia 2012 r. zostaną podjęte i wykonane prace dla wyeliminowania zgłoszonych uskoków na krawędziach progów zwalniających. W przypadku warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich wykonanie uskoki zostaną, zlikwidowane najpóźniej do 30.04.2012 r. Jednocześnie informuję, że aktualny stan nie zagraża bezpieczeństwu rowerzystów i nie może być powodem uszkodzeń rowerów.
(...)

Kacper Pietrusiński
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany

Do wiadomości:
1. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy
2. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
3. Gabinet Prezydenta Wydział Skarg i Wniosków
4. Pani Anna Miedzińska Koordynator ds. dróg rowerowych, Wydział Ochrony Środowiska w miejscu

Od redakcji

Nawet sześć takich utrudnień - z pozoru drobnych, lecz bardzo uciążliwych - musieli pokonywać rowerzyści na ul. Wrzeciono między ul. Parola i ul. Balcerzaka.

Cieszy nas, że zastępca burmistrza, choć przekonywał, że aktualny stan nie zagraża bezpieczeństwu rowerzystów i nie może być powodem uszkodzeń rowerów, znalazł jednak odrobinę dobrej woli i pieniędzy, aby postulowane zmiany wykonać i po roku zakończyć sprawę happy end'em. Dzięki wykonanej w tym tygodniu korekcie uskoki odeszły już do historii.

Warszawskie urzędy specjalizują się w udzielaniu wymijających odpowiedzi i odkładaniu realizacji postulatów społecznych na mglistą przyszłość, co de facto maskuje tylko zamiar wyrzucenia ich do kosza. Tym bardziej na plus trzeba odnotować zawarte w odpowiedzi na skargę precyzyjne terminy wykonania, a co więcej - ukończenie prac dwa tygodnie przed terminem.

Zapowiedziane na koniec stycznia 2012 r. poprawki trzech progów zwalniających w północnej części ul. Wrzeciono dobiegły końca już 10 stycznia.

Prace polegały na wykruszeniu pasów asfaltu, a następnie wylaniu w ich miejsce nowej masy w taki sposób, aby dokładnie licowała z krawędzią progu.

Masa bitumiczna została utwardzona mechanicznie młotami udarowymi. Rzut oka na poprawioną nawierzchnię z przyziemnej perspektywy.

Fizyczne środki uspokojenia ruchu są w stolicy znane, a jednocześnie potrzebne jeszcze na bardzo wielu ulicach. Nie można jednak stosować ich kosztem ruchu rowerowego. I nie trzeba - starannie dobrany i wykonany próg nie musi być dla rowerzystów żadnym utrudnieniem.

Liczymy, że zarządcy dróg będą dbać o bezuskokowe posadowienie progów zwalniających w jezdniach już w momencie ich wykonania, z korzyścią i dla użytkowników dróg, i dla budżetu. Wszak niewidzialna infrastruktura rowerowa prawie nic nie kosztuje.