GP-OR.0050.1060.2015

Zarządzenie nr 1060/2015 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy
z dnia 23 lipca 2015 roku
w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej

Na podstawie art. 33 ust. 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz § 11 ust. 13 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezydenta miasta stołecznego Warszawy nr 312/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm. ), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Łukasza Puchalskiego na Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy rozwój systemu komunikacji rowerowej w Mieście Stołecznym Warszawa, a w szczególności:

1) podejmowanie, konsultowanie i monitorowanie działań mających na celu rozwój komunikacji rowerowej;

2) zgłaszanie uwag i propozycji do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących tras rowerowych;

3) przedstawianie opinii i uwag do prac związanych z opracowywaniem rozwoju sieci tras rowerowych oraz zasad budowy infrastruktury rowerowej;

4) współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej;

5) przygotowywanie materiałów dotyczących komunikacji rowerowej dla potrzeb Prezydenta m.st. Warszawy, mediów i strony internetowej Miasta;

6) reprezentowanie Prezydenta m.st. Warszawy na spotkaniach i konferencjach dotyczących zagadnień transportu rowerowego.

§ 3.

Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

§ 4.

Pełnomocnik w zakresie swojej działalności podlega bezpośrednio Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 5.

Zobowiązuje się dyrektorów biur Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy do współdziałania z Pełnomocnikiem w zakresie zadań, o których mowa § 2.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi.

§ 7.

Traci moc zarządzenie nr 3528/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

§ 8.

1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Prezydenta m. st. Warszawy

/-/ Jacek Wojciechowicz

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Źródło:

bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2015/lipiec/1060_2015.htm