Sz. P. Tomasz Szawłowski
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie

Ustalenia ze spotkania 31 lipca

W nawiązaniu do ustaleń ze spotkania reprezentantów Społecznego Zespołu Rowerowego, w tym członków naszego stowarzyszenia z Panem Dyrektorem w dniu 31 lipca b.r. przesyłamy listę podjętych uzgodnień:

1. Stwierdzono celowość i możliwość sporządzenia szczegółowej koncepcji dróg rowerowych w mieście z propozycjami etapowania. Szczegóły dotyczące tej sprawy przedstawimy w osobnym piśmie.

2. Stwierdzono możliwość wglądu i konsultacji dokumentacji dla inwestycji drogowych realizowanych przez zarząd Dróg Miejskich.

3. Stwierdzono możliwość wglądu do dokumentacji inwestycji, dla których obsługę komunikacyjną uzgadnia ZDM. Wgląd taki będzie się odbywał na prośbę SZR o konkretne inwestycje.

W związku z powyższym prosimy o wyznaczenie pracownika, który będzie służył do kontaktów z SZR oraz o przesłanie listy aktualnie planowanych inwestycji własnych ZDM.

Koncepcja Tras Rowerowych

W związku z przystąpieniem przez Społeczny Zespół Rowerowy przy ZDM do opracowania Koncepcji Tras Rowerowych przedstawiamy do akceptacji wstępne założenia:

1. Koncepcja winna być sporządzona w taki sposób, aby jasno określała czy przy danej ulicy należy budować drogę rowerową i w jaki sposób - tak aby była harmonijnie włączona w szerszy system.

2. Koncepcja powinna zawierać główne, najważniejsze trasy, zapewniające powiązania ponadlokalne - międzydzielnicowe, stanowiące szkielet przyszłego układu.

3. Koncepcja powinna przedstawiać sposoby etapowania realizacji, grupując trasy o różnym priorytecie.

4. Koncepcja może w uzasadnionych przypadkach zawierać rozwiązania wariantowe.

5. Koncepcja powinna być naniesiona na mapę miasta w skali umożliwiającej spełnienie powyższych założeń. Najprawdopodobniej będzie to oznaczało wykonanie osobnych arkuszy dla każdej dzielnicy lub gminy.

6. Fragmenty koncepcji dotyczące poszczególnych gmin i dzielnic, po wstępnym ustaleniu powinny zostać przedstawione lokalnym urzędom do zaopiniowania.

Przewidujemy, że prace nad Koncepcją powinny rozpocząć się we wrześniu, a zakończyć w grudniu b.r.

Koncepcja zostanie wypracowana przez członków Społecznego Zespołu Rowerowego, z pomocą pracownika ZDM. W związku z tym zgłaszamy następujące potrzeby:

1. wyznaczenie osoby do obsługi spotkań i prac nad Koncepcją oraz do opracowania graficznego Koncepcji zgodnie z pracami SZR;

2. możliwości odbywania spotkań w budynku ZDM w ilości 2 miesięcznie.