ZDM/5511/DTBR/20/07

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16.01.2007 r., znak ROW-07-0001-01 [zobacz >>>] i w nawiązaniu do spotkań w Biurze Drogownictwa i Komunikacji, Zarząd Dróg Miejskich wyjaśnia, iż ścieżki rowerowe w Warszawie są urządzane i projektowane dla rowerzysty poruszającego się z prędkościami przeciętnymi, bez podziału na wiek uczestników ruchu, czy też technikę jazdy.

Znaczna część postulatów Zielonego Mazowsza dotyczy wąskiej, szybko jeżdżącej grupy rowerzystów, którzy żądają odpowiednich do sposobu jazdy warunków widoczności i promieni łuków. Niewielkie promienie łuków poziomych są elementem sytuacyjnego spowolnienia ruchu, który wyklucza rozwijanie nadmiernych prędkości w pobliżu skrzyżowań, przystanków komunikacji miejskiej oraz przeszkód stałych np. drzew. Mają one na celu zredukowanie prędkości, ostrzeżenie rowerzysty o zbliżaniu się do miejsca, w którym należy zachować szczególną ostrożność. W związku z powyższym nie przewidujemy korekty geometrycznej zrealizowanych już ścieżek rowerowych poza ściśle uzasadnionymi przypadkami.

Odnośnie możliwości i zasadności wyznaczenia ciągów pieszo-rowerowych przy okazji remontów chodników odbyło się spotkanie robocze w dniu 21.03.2007 r. w siedzibie ZDM. O wynikach spotkania Zielone Mazowsze zostanie poinformowane odrębnym pismem.

Wyjaśniamy, co następuje odnośnie punktów leżących w naszej gestii:

Ad. 1. Aktualnie nie ma możliwości poprowadzenia ścieżki rowerowej w inny sposób ze względu na brak miejsca. Konieczne jest zatem dostosowanie sposobu jazdy do warunków sytuacyjnych.

Ad. 2. Bardzo duży ruch pieszy na ul. Puławskiej wyklucza możliwość zmiany trasy ścieżki i inne wyprofilowanie zakrętu przed przejazdem przez ul. Puławską. Wizja w terenie wykazała, że rowerzyści nie mają problemów z pokonaniem zakrętu przy dostosowaniu prędkości do warunków ruchu.

Ad. 3. a i b. Ścieżka wzdłuż Bulwaru Wiślanego znajduje się na terenie będącym w utrzymaniu Zarządu Terenów Publicznych, który był inwestorem budowy tej ścieżki.

Ad. 3 d. Spadek wynika z ukształtowania terenu. Ścieżka została wkomponowana w istniejący teren i od początku jej istnienia tj. od kilkunastu lat nie było żadnych skarg. W związku z tym nie przewidujemy jej przebudowy.

Ad. 4 i 5- zostały przekazane do Wydziału Dróg ZDM.

Ad. 6. W ostatnich 5 latach nie zarejestrowano żadnych zdarzeń z udziałem rowerzystów w pobliżu skrzyżowania Al. Niepodległości i ul. Rychlińskiego. Zbliżając się do skrzyżowania należy zachować szczególną ostrożność oraz dostosować prędkość do warunków ruchu.

Ad. 7. Po kontroli w terenie nie stwierdzono braku oznakowania poziomego na wlocie ścieżki z ul. Batorego do Parku Pole Mokotowskie. Oznakowanie pionowe w formie znaku C-13/16 zostanie uzupełnione.

Ad. 8 a. Zakręty nie należą do ostrych, następuje przełożenie ścieżki rowerowej na chodniku. Budka telefoniczna może ograniczać widoczność. Wniosek o spowodowanie przesunięcia budki zostanie skierowany do Wydziału Zarządzania Pasem Drogowym.

Ad. 8 b. Bariera ma zabezpieczyć rowerzystów przed upadkiem na jezdnie. Nie ma innej możliwości jej ustawienia.

Ad. 8 c. Przejazd rowerowy (linia P-11) przez wjazd na parking zostanie odtworzony w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Różnica wysokości i spadki wynikają z ukształtowania terenu. Należy zachować tam szczególną ostrożność.

Ad. 8 d. Likwidacja słupków spowoduje, że zostanie utworzony szeroki wjazd na ścieżkę rowerową. Może to spowodować, że kierowcy będą wjeżdżać na chodnik i ścieżkę rowerową.

Ad. 9 i 16. Przyciski znajdujące się na masztach sygnalizacyjnych lokalizowane są zgodnie z obowiązującymi Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach (załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Usytuowanie przycisków po prawej stronie każdego przejazdu wiązałoby się z koniecznością instalowania dodatkowych, osobnych słupków. Korzystniejsze jednak jest mocowanie przycisków na masztach sygnalizacyjnych, gdyż pozwala na umieszczenie przycisku na dogodnej wysokości (w Warszawie jest to 1,2 m) oraz w istotny sposób ogranicza liczbę słupków w rejonie przejścia (rozwiązanie korzystne dla rowerzystów). W celu zminimalizowania liczby konstrukcji wsporczych, sygnalizatory dla rowerzystów, a zatem i przyciski, umieszcza się razem z sygnalizatorami dla pieszych. Lokalizacja masztów sygnalizacyjnych w stosunku do przejścia jest także określona przez Szczegółowe warunki..., które nakazują umieszczanie ich z zachowaniem skrajni drogowej i odpowiedniej widoczności sygnału.

Ad. 11. Spadek wynika z ukształtowania terenu. Należy dostosować prędkość do warunków ruchu. Planowana jest przebudowa w związku z remontem mostów nad Kanałem Żerańskim.

Ad. 12. Kiosk znajduje się bezpośrednio przy ścieżce rowerowej.

Ad. 13. Planowana jest ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Modlińskiej na skrzyżowaniach z ulicami: Kowalczyka, Płochocińska, Światowida oraz na odcinkach Płochocińska-Ekspresowa, Ekspresowa-Podróżnicza.

Ad. 14. Dojeżdżając ul. Mehoffera do ronda w kierunku Modlińskiej istotnie ustawiony jest znak D-6, powinien być D-6b. Przygotowano odpowiednie zlecenie na wymianę znaku na właściwy.

Ad. 18. Na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. komunikacja rowerowa odbywa się drogą dla pieszych i rowerów oznakowaną znakami C-13/16. Przekraczanie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną z odbywa się na zasadach ogólnych wraz z pieszymi. W chwili obecnej nie planujemy tu budowy odrębnej ścieżki rowerowej i modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych.

Ad. 19. Nieużywany słup stojący w ścieżce rowerowej zostanie usunięty. Informujemy, że wzmiankowany filar schodów umieszczony jest w chodniku. Pomimo to zostanie oznakowany poprzez oklejenie odblaskową taśmą żółto-czarną symbolizującą tablicę U-9a i U-9b.

Ad. 20. Na ul. Podleśnej od ul. Marymonckiej do ul. Gwiaździstej została przeprowadzona kontrola oznakowania pionowego i poziomego ścieżki rowerowej. Brakujące oznakowanie zostanie uzupełnione a nieprawidłowe oznakowanie zostanie skorygowane. W miejscach, gdzie istnieją zatoki postojowe, między zatoką a ścieżką rowerową zostaną ustawione wygrodzenia słupkami, które zabezpieczą ścieżkę przed najeżdżaniem na nią oraz parkowaniem (posesje 38-52).

Ad. 21. Co się tyczy ustawienia wygrodzeń oddzielających ścieżki rowerowe od chodnika w rejonie przystanków autobusowych, stwierdzamy, że każde miejsce należy rozpatrywać indywidualnie. Tam, gdzie wygrodzenia nie spowodują utrudnień w ruchu pieszych i rowerzystów wygrodzenia zostaną ustawione.

Ad. 22. W związku z wieloma postulatami rowerzystów dot. oddzielenia ruchu pieszego i rowerowego w rejonie przystanku autobusowego przy CH Arkadia, zastał przygotowany projekt zmiany organizacji ruchu na ustawienie wygrodzeń. Realizacja w terenie nastąpi po uzyskaniu odpowiednich uzgodnień.

Ad. 23. Na ulicy Sokratesa, do czasu likwidacji słupków betonowych przez ich właściciela, słupy te zostaną oklejone odblaskową taśmą zółto-czarną.

Ad. 25. Przed zakrętem należy zwolnić i zachować szczególną ostrożność. Ograniczenie widoczności spowodowane wygrodzeniem terenu kościoła.

Ad. 26. Przejście przez ul. Broniewskiego przy skrzyżowaniu z ul. Rudnickiego jest przejściem dydaktycznym, czyli drogą dzieci do szkoły a wygrodzenie jest zabezpieczeniem przed nagłym wkroczeniem na torowisko tramwajowe. Wygrodzenie ramowe zostało ustawione na wniosek mieszkańców oraz Urzędu Dzielnicy Bielany. Przejście to nie jest obecnie dostosowane do przejazdu dla rowerów. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Perzyńskiego, dochodząca do ul. Broniewskiego nie została dopuszczona do ruchu, ponieważ jej budowa nie została zakończona. Inwestorem jest Urząd Dzielnicy Bielany, który odpowiada za zgodne z przepisami prowadzenie i oznakowanie robót. W piśmie ZDM/DTBR/OZ/5511/575/07 z dnia 02.03.2007 r. (w załączeniu) zwrócono uwagę Inwestorowi na konieczność poprawy oznakowania prowadzonych robót.

Ad. 27. Propozycja zmiany przebiegu ścieżki wzdłuż Al. Zjednoczenia w rejonie straży pożarnej po stronie północnej zostanie przeanalizowana.

Pozostałe punkty zostały skierowane do odpowiednich urzędów wg właściwości. Zwracamy się z prośbą o segregowanie Państwa postulatów i przesyłanie ich bezpośrednio do właściwych urzędów, co niewątpliwie przyspieszy ich rozpatrzenie.

Dyrektor ds. Technicznych
Radosław Laskowski

Wytłuszczenia od redakcji.

Dalszy ciąg sprawy

[zobacz >>>]