ZDM5511DTBR7207

Do: Marcin Jackowski

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 8.01.2007 r., w związku z pismem ZDM/5512/DTBR-258/2006 i przekazanymi uwagami Zarząd Dróg Miejskich wyjaśnia, co następuje:

Górczewska/Prymasa

Ad.l. Przebudowa Al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Górczewskiej były dwoma odrębnymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w różnych okresach czasu oraz przez odrębnych wykonawców. Do przebudowy AL Prymasa Tysiąclecia przystąpiono w 1997 roku, natomiast do modernizacji ulicy Górczewskiej w 1999 roku. Projekt podstawowy Al. Prymasa Tysiąclecia nie przewidywał ścieżki rowerowej, bowiem obowiązujące w tamtym czasie przepisy nie wymagały uwzględnienia ścieżek przy budowie lub modernizacji dróg. Uzupełnienie inwestycji o ścieżkę rowerową w Al. Prymasa Tysiąclecia zostało zlecone jako odrębne zadanie. Brakujący przejazd rowerowy wskazany przez Pana w piśmie był rezultatem braku możliwości skoordynowania w czasie uzgodnień między projektantami. Obecnie wykonano dokumentację techniczną uzupełniającą brakujący przejazd rowerowy w ciągu ulicy Górczewskiej przez Al. Prymasa Tysiąclecia. Niebawem rozpisany zostanie przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, który określi koszty robót.

asfalt vs kostka

Ad.2. Zarząd Dróg Miejskich przedstawił Panu swoją ocenę komfortu jazdy rowerem, z którą może się Pan oczywiście nie zgadzać. Niewątpliwie argumentem przemawiającym za ich stosowaniem jest łatwość w odtworzeniu w przypadku konieczności ingerencji w nawierzchnię.

Sokratesa

Ad.3. W związku z Pańskimi uwagami dotyczącymi ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Sokratesa informujemy, że przeszkody w skrajni ścieżki rowerowej zostaną oznakowane taśmami odblaskowymi symbolizującymi znaki U9a i U9b, a wzmiankowane słupy są własnością firmy STOEN S.A. Zarząd Dróg Miejskich zwróci się do tej instytucji przekazując Pańskie żądanie.

Conrada

Ad.4. W nawiązaniu do Pańskiej prośby o precyzyjną odpowiedź na postulat „Wyprostowania zakrętów ścieżki na ul. Conrada" zawarty w piśmie z dnia 25.06.2006r. informujemy, że ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Conrada spełnia swoje założenia projektowe i w związku z tym zadanie polegające na jej przebudowie nie zostało umieszczone w planie budżetu. Opisane przez Pana „zakręty", są to celowe przesunięcia osi ścieżki zgodnie z „Wytycznymi Projektowania Skrzyżowań Drogowych" Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Ten typowy środek uspokojenia ruchu wprowadzony został tylko i wyłącznie w trosce o bezpieczeństwo ludzi, a odgięcie osi ścieżki ma informować rowerzystę o zbliżaniu się do skrzyżowania i o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności. Fakt prawidłowego wykonania projektu ścieżki potwierdza całkowity brak odnotowanych kolizji typu pieszy-rowerzysta oraz rowerzysta-pojazd.

Podleśna

Ad. 5. W odniesieniu do ścieżki przy ul. Podleśnej informujemy, że na podstawie wystąpień i obserwacji terenowej, zostanie opracowany projekt organizacji ruchu mający na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa, trwałego zabezpieczenia ścieżki przed najeżdżaniem przez samochody oraz uporządkowanie ruchu. Realizacja tego projektu w terenie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień dla dokumentacji technicznej.

Radosław Laskowski
Dyrektor ds. Technicznych ZDM

Śródtytuły i wytłuszczenia zostały dodane przez redakcję.