Zmiany wprowadzone

$h=Jak plan miejscowy wypadł z przebudowy
$k=parkowanie, bezpieczeństwo, zielen, bielany, zdm, pzp,
$a=Marcin Jackowski
$d=2020.03.09
$z=0
$o=
$b=

<b>Prowadzona od września przebudowa alei Zjednoczenia zmienia tę ulicę drastycznie i niezgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zawiadamiamy o tym Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.</b>

#Zagrożenie ruchu pieszego i rowerowego

proj_aleja_zjednoczenia_ceg_awf.jpg
W poprzednim artykule [[al_zjednoczenia_rower-203]] opisaliśmy, jak ZDM chce zakonserwować w alei Zjednoczenia wadliwą organizację ruchu z niedoborem miejsca dla trzech grup użytkowników, a jednocześnie pozostawić trzy pasy dla samochodów. Rowerzyści mają nadal lawirować w tłumie pieszych, między obleganym, zbyt wąskim chodnikiem a przystankiem.

Prawo budowlane i <A HREF="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0305">przepisy unijne</A> wymagają, aby obiekty budowlane nie stwarzały niedopuszczalnego ryzyka wypadków lub szkód w użytkowaniu takich jak upadki i zderzenia. Z kolei właściwe krajowe rozporządzenie mówi, że chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych i odpowiednio zwiększoną, jeżeli oprócz ruchu pieszych jest on przeznaczony do innych celów.

aleja_zjednoczenia_19_0002.jpg
Trudno przyjąć, by fragment ulicy widoczny na zdjęciu spełniał wspominane wymagania nawet po zmianie nawierzchni. Ich niespełnienie oznaczałoby sprzeczność z przepisami, a w konsekwencji naruszenie art. 5. ustawy Prawo budowlane.

#Który z panów nie przeczytał planu?

Podstawą przebudowy jest projekt budowlany wykonany w marcu 2019 r. przez Biuro Prac Inżynierskich sp. z o.o. Wśród różnych źródeł informacji nie ma w nim tak istotnej pozycji jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym przebiega przebudowywana ulica. Mimo że przy ustalaniu założeń i ograniczeń odgrywa on kluczową rolę porównywalną z ustawami i rozporządzeniami. Tym brakiem można tłumaczyć następujące błędne stwierdzenie w rozdziale 4. Projektu: <q>Teren, na którym znajduje się inwestycja, (...) <b>nie</b> podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, <b>nie</b> podlega ochronie zabytków i dóbr kultury współczesnej (...)</q>. Czy rzeczywiście?

Plan miejscowy dla alei Zjednoczenia (§ 131. p. 2, str. 122, tabela dla 5aKD-L) nakazuje <q><b>ochronę konserwatorską ukształtowania wnętrza przestrzeni ulicznej</b>, zgodnie z § 7 ust. 7 pkt 4</q>&#8221;, gdzie z kolei ustala <q>ochronę ukształtowania wnętrz przestrzeni ulicznych: <b>al. Zjednoczenia (...) z towarzyszącymi pasami zieleni</b></q>. W § 7. ust. 3. MPZP <q>Ustala się <b>strefę ochrony konserwatorskiej</b> układu urbanistycznego (...); elementami tego układu, które podlegają <b>ochronie wykluczającej ich istotne zmiany</b>, są:<br />
- <b>układ głównych ciągów ulicznych</b>: ul. Marymonckiej, Kasprowicza, Schroegera i Żeromskiego - w formie promieni wachlarza, z przecznicami w formie odcinków kolejnych pierścieni: ulicami Duracza, Podczaszyńskiego, <b>al. Zjednoczenia</b>, (...);<br />
- <b>układ głównych ciągów zieleni</b> towarzyszącej ulicom: Podczaszyńskiego, <b>al. Zjednoczenia</b> i Kasprowicza (...)</q>.

Zasadniczo niezgodne ze stanem faktycznym założenia projektanta i nieświadomość wymogów, które powinien był wziąć pod uwagę, tylko częściowo tłumaczą przyczynę niezgodności Projektu z MPZP. Błędy w tym zakresie powinny zostać wykryte przez Inwestora oraz przede wszystkim przez ratusz, który analizował (aż trzy) zgłoszenia robót budowlanych. W odpowiedziach na te zgłoszenia kwestia ochrony konserwatorskiej i zgodności z MPZP nie występuje. W dokumentacji nie ma żadnej opinii konserwatora zabytków.

#Złamanie nakazu ochrony ciągów zieleni

Ciągi zieleni z trawnikami i szpalerami pięknychdorodnych, strzelistych lip nadają piękno alei Zjednoczenia.Zjednoczenia piękno i klimat. Mają też zbawienny wpływ na powietrze, temperaturę i środowisko (np. jako siedlisko ptaków i owadów). Doceniono to w MPZP obejmując je ochroną konserwatorską.

aleja_zjednoczenia_19_0001.jpg
Wbrew temu zaprojektowano i już niestety wybudowano liczne miejsca postojowe częściowo kosztem istniejących przedtem trawników. Zatokom parkingowym towarzyszą aż półtorametrowe chodniki, zarówno równolegle do nich, jak i wcinające się w trawnik i linearny park. Powierzchnia czynna biologicznie została zubożona o kilkaset metrów kwadratowych.

Przebudowa ingeruje negatywnie we wszystkie walory alei Zjednoczenia. Stwarza ryzyko dla drzewostanu prowadzonymi bezpośrednio przy nim wykopami pod zatoki parkingowe i dojścia do nich. Psuje estetykę i krajobraz utrwalając i drastycznie powiększając skalę parkowania, czyniąc je dominującym i przytłaczającym składnikiem przestrzeni. <b>Na naszych oczach dzieją się negatywne zmiany, którym jednoznaczne zapisy planu miejscowego miały i powinny zapobiec.</b>

aleja_zjednoczenia_0004.jpg
Osiem lat temu zbudowano w analogiczny sposób zatokę autobusową wraz z chodnikami i peronem.
Również kosztem trawnika i również niezgodnie z MPZP. Nikt tego nie zauważył. Uzyskano precedens i dziś można poczynać sobie w tym samym stylu, ale dużo śmielej.

jaki_mpzp_gs.png
Czy po to urząd miasta zleca kosztowne plany miejscowe, ogłasza prace nad nimi i zachęca mieszkańców do partycypacji, by potem buldożery wywracały zawarte w nich ustalenia?

#Złamanie zakazu budowy nowych parkingów

Budowa zatok parkingowych kosztem zieleni to niejedyny zarzut i sprzeczność z MPZP. Pod dużym znakiem zapytania stoi legalność budowy jakichkolwiek nowych parkingów w alei Zjednoczenia. W opisie tej ulicy (§ 131. p. 2 MPZP, pozycja 5aKD-L, kolumna &#8222;Zasady zagospodarowania&#8221;, str. 122,) czytamy, że <q>dopuszcza się zachowanie istniejących parkingów publicznych w postaci zespołów stanowisk między ulicami Kasprowicza i Barcicką, ale <b>ustala się zakaz ich rozbudowy oraz urządzania nowych parkingów</b> podobnie usytuowanych</q>.

Na budowę parkingów odseparowanych od jezdni tak jak istniejące wcześniej nie pozwalają inne zapisy planu, więc nie byłoby potrzeby wprowadzania redundantnego zapisu, gdyby chodziło np. o przedłużanie stanowisk poza ulice Kasprowicza i Barcicką (zakazane wprost). Intencja planu wydaje się tu czytelna: zakaz urządzania nowych parkingów to ochrona ulicy przed dobudowywaniem do niej parkingów w ogóle. Co zresztą jest spójne z ochronę konserwatorską ukształtowania wnętrza jej przestrzeni ulicznej.

Wspomniane zapisy MPZP chronią zieleń i ulice wykluczając ich <q>istotne zmiany</q>. Czy budowa miejsc postojowych poza jezdnią, kiedy wcześniej żadne tego typu obiekty w al. Zjednoczenia nie występowały, nie jest istotną zmianą? Czy nie jest nią takie działanie zwłaszcza na odcinku między Barcicką i Cegłowską po stronie parku, skoro dotychczas parkowanie odbywało się tam wyłącznie po przeciwnej stronie ulicy?

Warto na koniec zwrócić uwagę, że mówimy o bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra czyli obszarze z doskonałą obsługą komunikacyjną osiągniętą kosztem ogromnych publicznych nakładów. Czy po to się je ponosi i buduje metro, aby potem stawiać na prywatną motoryzację i dotować ją z publicznych pieniędzy? Miasto stołeczne dało kolejny dowód tego, jak poważnie i konsekwentnie traktuje własne dokumenty strategiczne i ile znaczą deklaracje prezydentów i innych decydentów.

#C.d.n.

Liczymy, że skala uchybień skłoni Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do szybkiej i adekwatnej reakcji, której nie omieszkamy zakomunikować w naszej witrynie.
Zwróciliśmy się również do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, które analizowało zgłoszenia przebudowy al. Zjednoczenia i (jak sama nazwa wskazuje) powinno przy tym mieć na uwadze aspekt planistyczno-przestrzenny.


#Źródła

Materiały nt. przebudowy, w tym projekt wykonawczy drogowy
http://zdm.waw.pl/zamowienia_publiczne/dpz-25-pn-21-19/

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Starych Bielan
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp/dane/Plany/Bielany/3.12.pdf

ZDM o przebudowie: <q>Poprawimy również parkowanie, na które zapotrzebowanie w tym rejonie jest bardzo duże.</q>
http://zdm.waw.pl/aktualnosci/odmieniona-al-zjednoczenia-coraz-blizej/

Wytłuszczenia w cytatach od redakcji.
Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.