Zmiany wprowadzone

$h=Cóż tam, panie, w rozporządzeniach?
$k=kraj, bezpieczeństwo, pisma
$a=Maciej Sulmicki
$d=2022.08.23
$z=
$o=
$b=

#Historycznie: co było i czego nie było w czerwonej książeczce?

rozporzadzenie_czk-228-1.jpg
19 lat temu przyjęta została "czerwona książeczka", czyli rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych. Od początku podkreślaliśmy potrzebę skorygowania błędów w rozporządzeniu.

Przykładowo, w 2005 roku zwracaliśmy uwagę na szereg problemów, w tym nieuzasadniony zakaz umieszczania progów spowalniających w pobliżu skrzyżowań [[ministerstwo2005_11]], a w 2012 roku wnioskowaliśmy o zwiększenie asortymentu i zakresu stosowania środków uspokojenia ruchu [[ekrany_a_oos-124]].

Część problemów udało się rozwiązać zmianą rozporządzenia w 2015 roku, która m.in. wprowadziła śluzy rowerowe i uporządkowała przepisy dotyczące kontraruchu. Pozostały jednak wadliwe zapisy dotyczące uspokojenia ruchu, ochoczo wykorzystywane przez zarządców dróg w walce z poprawą bezpieczeństwa [[mzdw-082]] [[drogi_wojewodzkie-20b]].

#Co się ostatnio zmieniło?

Pod koniec zeszłego roku, weszła w życie osiemnasta nowelizacja wspomnianego rozporządzenia. Jej pełną treść można znaleźć <a<u><a href="https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002066/O/D20212066.pdf" target="_blank">tutaj</a>,target="_blank">tutaj</a></u>, ale najciekawsze zmiany z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu zaczynają się na stronie 19, gdzie określono zupełnie nowe brzmienie punktu opisującego progi zwalniające.

Co się zmieniło? Między innymi:
<ul><li> zniknęły zapisy zakazujące stosowania progów spowalniających na drogach krajowych i wojewódzkich oraz na drogach klasy głównej;</li> <li>wprowadzono istotne zmiany dotyczące usytuowania progów względem skrzyżowań i przejść:</li><ol style="list-style-type: circle; padding-bottom: 0;"><li style="margin-left:2em"> nie ma już zakazu umieszczania progów bliżej niż 40 m od skrzyżowania,</li><li style="margin-left:2em"> minimalną odległość od przejścia dla pieszych zmniejszono z 30 m do 10 m;</li></ol><li>
usunięto zakaz stosowania progów na ulicach z komunikacją autobusową [[obroncow_tobruku-109]] [[progi_spowalniajace-083]], dopuszczając w takich przypadkach nie tylko progi wyspowe, ale i progi sinusoidalne.</li></ul>

rozporzadzenie_czk-228-2.jpg
No właśnie, progi sinusoidalne zostały wprost ujęte w czerwonej książeczce. Wreszcie doczekaliśmy się szczegółowych zapisów odnośnie progów zapewniających płynną i cichą jazdę, wygodnych dla zarówno rowerzystów jak i zmotoryzowanych.

#Czy coś się zmieni w Warszawie?

W tym kontekście warto przypomnieć, że już 6 lat temu roku postulowaliśmy szersze stosowania progów sinusoidalnych w Warszawie [[sinusoidy-16c]] i zwracaliśmy uwagę na ich zalety [[bruksela_sinusoidalna-173]].

sinusoidalne-16c-2.jpg
Niestety, jak to w Warszawie bywa, wysiłek urzędników skupił się na szukaniu przyczyn, dla których <q>niedasię</q> poprawić sytuacji, mimo że przynajmniej na jednej ulicy w Warszawie progi o przekroju zbliżonym do sinusoidalnego funkcjonują z powodzeniem od niemal dwudziestu lat.

W związku ze zmianą rozporządzenia, wracamy do sprawy, licząc na to, że nowe biuro odpowiedzialne za uzgadnianie projektów drogowych wykaże bardziej postępowe podejście.

##Pismo ZM-22-0721-04-MS z 1 sierpnia 2022 r.

Do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu m.st. Warszawy.

W 2016 roku pisaliśmy z postulatem stosowania progów spowalniających o przekroju sinusoidalnym [[sinusoidy-16c]]. Niestety, Inżynier Ruchu m.st. Warszawy odmawiał uzgodnienia projektów z takimi progami, powołując się na ich nieuwzględnienie w Rozporządzeniu ws. szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych [1], choć brak ujęcia konkretnego rodzaju uspokojenia ruchu w rozporządzeniu nie wyklucza w żaden sposób jego stosowania [2].

W 2021 roku Minister Infrastruktury potwierdził zasadność naszych postulatów, wprowadzając do ww. rozporządzenia szczegółowe regulacje dot. progów z rampami najazdowymi krzywej sinusoidalnej dla prędkości 20-40 km/h [3]. Progi o takim przekroju generują mniej hałasu i są bardziej komfortowe dla użytkowników, pozwalając na uniknięcie efektu podrzutu. W związku z tym ponawiam wniosek o przyjęcie wymogu stosowania progów o przekroju sinusoidalnym i jego egzekwowanie przy uzgadnianiu projektów przewidujących fizyczne uspokojenie ruchu.

##Przypisy

[1] Por. np. pismo Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej ZDM-TZM-55140.29.2016.MMA (11.MMA) z 2 I 2017 r.

[2] Por. np. Bohatkiewicz, J. (red.) Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych, opr. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, Kraków 2008.

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2021.2066).


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.