Do: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Dotyczy: pasów autobusowo-rowerowych

W związku z doniesieniami prasowymi na temat projektów wyznaczenia nowych pasów autobusowych na ulicach: w Al. Jerozolimskich od ronda de Gaulle’a do pl. Zawiszy, w al. Solidarności od ul. Żelaznej do pl. Bankowego, zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie w ramach projektu organizacji ruchu wymogów bezpiecznej organizacji ruchu rowerowego poprzez asymetryczne rozmalowanie pasów ruchu - z szerszym pasem autobusowo-rowerowym i węższymi pasami dla samochodów osobowych.

Uzasadnienie

Ulice te nie są wyposażone w wydzielone ścieżki rowerowe, w związku z czym rowerzysta ma obowiązek poruszać się na zasadach ogólnych jezdnią. Sytuacja, która ma miejsce obecnie np. na al. Solidarności, jest niebezpieczna i demoralizująca. Rowerzysta ma obowiązek poruszać się przy prawej krawędzi środkowego pasa ruchu, tak jak na załączonym zdjęciu. Zwracamy uwagę, że w tej pozycji:

- kierowca autobusu poruszającego się po buspasie nie ma możliwości zgodnego z przepisami wyprzedzenia rowerzysty - nie ma możliwości zachowania wymaganego odstępu 1 m;

- kierowca autobusu, który mimo wszystko spróbuje wyprzedzić jadącego prawidłowo rowerzystę, powoduje duże zagrożenie, wyprzedzając z prawej strony bez zachowania bezpiecznego odstępu;

- zarówno w przypadku nieprawidłowego wyprzedzania przez samochody osobowe, jak i autobusy, rowerzysta ma bardzo ograniczone możliwości uniknięcia wypadku poprzez zmianę toru jazdy, gdyż wyprzedzany może być z obu stron.

Poprawę bezpieczeństwa i płynności można osiągnąć w prosty sposób poprzez zróżnicowanie szerokości pasów ruchu i dopuszczenie ruchu rowerów na pasie autobusowym. Pas autobusowy może mieć szerokość 4,25 - 4,50 m - co pozwoli, przy zachowaniu szczególnej ostrożności, bezpiecznie wyprzedzić rowerzystę, a jednocześnie nie będzie prowokowało kierowców samochodów osobowych do nielegalnego wykorzystywania pasa autobusowego. Pozostałe pasy można zwęzić do szerokości 2,75 - 3,00 m, co jest szerokością dopuszczalną rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i w zupełności wystarcza dla ruchu samochodów osobowych oraz dostawczych.

Badania niemieckie udowodniły, że nawet przy dużej frekwencji rowerzystów i autobusów na pasach autobusowych dochodzi do niewielkiej liczby konfliktów. Ważne jedynie, aby nie stosować wydzielonych pasów o szerokości większej niż 3,25 m i mniejszej niż 4,25 m, ponieważ za mały jest wtedy odstęp podczas wyprzedzania. Zarówno pasy o szerokości 3,25 m i mniejsze, jak i pasy 4,25 m i szersze są bezpieczne (w pierwszym przypadku autobusy zmuszone są zmienić pas podczas wyprzedzania, w drugim mogą wyprzedzać w obrębie tego samego pasa). Szerzej ten temat jest omówiony w publikacji Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, direkt - Hefte: Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden 59/2004, Fahrradverkehr - Erfahrungen und Beispiele aus dem In- und Ausland, str. 93-94.

W razie wątpliwości co do zasadności naszego wniosku i przytoczonych wyżej obserwacji, wnosimy o zorganizowanie wspólnej wizji lokalnej z udziałem przedstawicieli Inżyniera Ruchu, Wydziału Transportu Rowerowego, ZTM i ZDM.

Do wiadomości

1.Zarząd Transportu Miejskiego

2.Zarząd Dróg Miejskich

Załącznik

"Bezpieczna" organizacja ruchu w al. Solidarności.