Zarząd Dróg Miejskich do Inżyniera Ruchu

W związku z pismem stowarzyszenia Zielone Mazowsze znak: ZM-09-497-01-AB [zobacz >>>] w sprawie pasów autobusowo - rowerowych, Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, iż popiera ideę wykorzystania pasów autobusowych przez rowerzystów i dał temu wyraz we wcześniejszych pismach ZDM5512DTBR64608 i ZDM5512DTBR57908.

Pasy autobusowe na ulicach, na których obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h i brak jest ścieżek rowerowych, zmusza rowerzystę do jazdy wypełnionym często do granic przepustowości, sąsiednim pasem ruchu. Sytuacja taka nie zapewnia bezpiecznej jazdy rowerem i powoduje, iż często rowerzyści decydują się na jazdę buspasem bądź chodnikiem, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Mając na uwadze powyższe stwierdzamy, iż dopuszczenie do wykorzystania przez rowerzystów buspasów jest szczególnie uzasadnione w przypadkach, na których ze względu na zagospodarowanie pasa drogowego nie ma możliwości urządzenia ścieżki rowerowej poza jezdnią tj. np. w Alejach Jerozolimskich. Wykorzystanie pasów autobusowych przez rowerzystów będzie kompromisem, który może być osiągnięty po zwiększeniu szerokości pasa autobusowego do niezbędnego minimum, np. 4 m. W związku z powyższym, prosimy o ponowne rozpatrzenie problemu i jednoznaczne zajęcie stanowiska.