28 lutego 2005 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe w Warszawie został podpisany kontrakt na realizację zadania TEN-T 2004-PL-92602-S Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań - Szczecin - Świnoujście - pomoc techniczna - studium dotyczące przygotowania projektu.

W zakres zadania wchodzi:

- opracowanie studium wykonalności i syntezy studium dla odcinka E59 Poznań - Szczecin - Świnoujście,

- opracowanie technicznej, ekonomicznej i finansowej oceny wykonalności zalecanej opcji modernizacyjnej zdefiniowanej w poprzednim etapie,

- opracowanie projektu wstępnego wraz ze szczegółową koncepcją modernizacji oraz analizy wpływem przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenie wniosków o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wymaganymi załącznikami i uzyskanie w imieniu zamawiającego tych decyzji,

- przygotowanie wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji z funduszy Unii Europejskiej,

- przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakontraktowanie robót modernizacyjnych i wybór inżyniera kontraktu.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest firma Scetauroute SA Oddział w Polsce. Wartość prac przewidzianych kontraktem wynosi 1,79 mln euro. Dofinansowanie z funduszu transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (Trans-European Network - Transport) wynosi 50% wartości kontraktu.

Zgodnie z warunkami kontraktu, prace zostaną wykonane w terminie 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Magistrala kolejowa E 59 Poznań - Szczecin - Świnoujście stanowi fragment międzynarodowego ciągu transportowego z Malmoe i Ystad przez Świnoujście, Poznań, Wrocław i przejście graniczne w Chałupkach k. Raciborza do Wiednia i Budapesztu z odgałezieniem do Pragi. Jest najkrótszym i najdogodniejszym połączeniem Skandynawii z Europą Środkowo-Wschodnią i Bałkanami. Trasa ta została objęta europejską umową o głównych międzynarodowych liniach kolejowych.

Odcinek Poznań - Świnoujście ma długość 291 km. Obecnie linia ta pozwala na osiąganie prędkości maksymalnej 100 - 120 km/h. Jej stan techniczny spowodował konieczność wprowadzenia licznych ograniczeń prędkości. Założeniem jest uzyskanie po modernizacji prędkooeci maksymalnej do 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 200 km/godz. dla pociągów z wychylnym pudłem, przy dopuszczalnym nacisku na oś 225 kN, co pozwoli na znaczne skrócenie czasu przejazdu między Szczecinem, Poznaniem i Wrocławiem. W trakcie przyszłych prac modernizacyjnych nastąpi wymiana lub naprawa nawierzchni kolejowej (torów, rozjazdów), podtorza, obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów itp.), budowli, urządzeń sterownia ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej i urządzeń elektroenergetycznych.

Planuje się, że modernizacja linii kolejowej Poznań - Szczecin - Świnoujście będzie realizowana w ramach budżetu Unii Europejskiej w latach 2008 - 2015.

Źródło: informacja prasowa PKP PLK SA.