Jeśli chcesz zostać członkiem wspierającym, wypełnij i wyślij nam poniższą deklarację oraz kwestionariusz (zaznacz i skopiuj do treści maila).

Deklaracja członka wspierającego

Niniejszym zgłaszam przystąpienie do Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w charakterze członka wspierającego. Oświadczam, że znany mi jest statut Stowarzyszenia oraz prawa i obowiązki członka wspierającego. Deklaruję wsparcie Stowarzyszenia w postaci (proszę wybrać jedną z poniższych opcji):

1) finansowej - poprzez opłacanie miesięcznej składki w kwocie ... złotych.

2) rzeczowej lub usługowej, w następującej formie:

Miejscowość:

Dnia:

Podpis:

Kwestionariusz osobowy

Imię i nazwisko:

Miejsce zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod, miejscowość):

Data urodzenia (pole nieobowiązkowe):

Adres e-mail:

Telefon:

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji dla potrzeb wewnątrzorganizacyjnych Stowarzyszenia Zielone Mazowsze zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Przysługuje mi prawo wglądu do tych danych i możliwość ich poprawiania.

Podpis:

Przyjęto członka wspierającego Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w dniu:

Podpisy dwóch przedstawicieli Zarządu:

Prawa członka wspierającego

Prawo korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

Prawo udziału w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Regularne otrzymywanie informacji na temat działalności stowarzyszenia za pośrednictwem rocznych raportów z działalności.

Obowiązki członka wspierającego

Regularne opłacanie składki w zadeklarowanej kwocie (nie niższej niż 10 zł miesięcznie), bądź wspieranie stowarzyszenia w zadeklarowany sposób rzeczowy lub usługowy.

Dogodne formy płatności

Składkę należy wpłacać na konto Zielonego Mazowsza: Bank Ochrony Środowiska 77 1540 1157 2034 9159 7461 0001.

1) Złóż stałe zlecenie do obciążania rachunku w swoim banku W ten sposób oszczędzasz czas i nie musisz pamiętać o wpłacaniu składek.

2) Upoważnij nas do obciążania Twojego rachunku bankowego. Wypełniając druk polecenia zapłaty upoważniasz biuro stowarzyszenia i Twój bank do regulowania należności.

Składkę można też opłacać osobiście w siedzibie stowarzyszenia: Warszawa, ul. Nowogrodzka 46 lok. 6 po wcześniejszym umówieniu się.

Deklaracja w formacie PDF

PDF, 65 kB