Doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw z art. 231 Kodeksu Karnego

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Przestępstwa polegają na niedopełnieniu obowiązków służbowych przez urzędników ZDM ze szkodą dla interesu publicznego oraz prywatnego w następujących sprawach:

Przebudowa ul. Marszałkowskiej

1. Przeprowadzenie remontu ulicy Marszałkowskiej na odcinku od pl. Unii Lubelskiej do Pl. Konstytucji bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę.

Według opinii Jacka Laskowskiego - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyrażonej w gazecie „Dziennik” dnia 2 czerwca 2006 r. takie pozwolenie w przypadku ww. inwestycji było wymagane. Kopię artykułu z zaznaczoną wypowiedzią załączamy do doniesienia [Zał. 1].

Nieuzyskanie pozwolenia na budowę skutkowało nieprzeprowadzeniem konsultacji społecznych remontu ulicy ze społeczeństwem. Takie konsultacje według oświadczeń przedstawicieli ZDM na spotkaniu ze przedstawicielami stowarzyszenia Zielone Mazowsze w dniu 16 stycznia 2003 roku miały być przeprowadzone.

W efekcie remont ulicy został przeprowadzony w sposób niezgodny z interesem publicznym, który wyrażony jest w planach zagospodarowania miejscowego zawierających ww. odcinek ulicy Marszałkowskiej oraz uchwale zarządu miasta nt. tworzenia warunków dla komunikacji rowerowej.

Obowiązujący plan zagospodarowania okolic stacji metra „Politechnika” przewiduje „przekształcenie ulicy Marszałkowskiej w ciąg pieszy, z dopuszczeniem dojazdu dostawczego i awaryjnego oraz przeniesienie ruchu kołowego i autobusowego w ulicę Waryńskiego” (par. 255, ust. 2), a także „wyłączenie z ruchu ul. Marszałkowskiej” (par. 255, ust. 1). Tymczasem ulicę Marszałkowską wyremontowano jako ulice przelotową, jednokierunkową z dwoma pasami ruchu, bez ograniczenia prędkości do 30 km/h.

Uchwała zarządu miasta z dnia 25 czerwca 1996 roku nr 188/C/96 nt. tworzenia warunków dla komunikacji rowerowej przewiduje w punkcie 2, że „we wszystkich opracowywanych projektach inwestycji drogowych oraz modernizacji i przebudowy dróg uwzględnić potrzeby ruchu rowerowego oraz ponownie przeanalizować i uzupełnić te projekty, które nie zapewniają warunków dla ruchu rowerowego”.

Kopie pism stowarzyszenia i odpowiedzi organów m.st. Warszawy w tej sprawie w załączeniu [Zał. 2a-k]. Na kilka pism skierowanych do ZDM zarówno przez stowarzyszenie, jak i przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, nigdy nie otrzymaliśmy odpowiedzi, np. SRN-MARS03/08-05/054-WS z dnia 22 sierpnia 2005 czy CZT/010306/0001/05/KR przekazanym do ZDM przez inżyniera ruchu pismem IR/1528/06 dnia 16 marca 2006 r.

Oznakowanie przejazdów dla rowerów

2. Nieprawidłowości oznakowania dróg dla rowerów.

Stwierdzamy, że na terenie Warszawy wiele przejazdów dla rowerów nie posiada lub nigdy nie posiadało przepisowego oznakowania, gdyż najczęściej nie zadbano o to od razu po wybudowaniu odcinków ścieżek po obu stronach jezdni. Wykaz takich miejsc skierowany do władz miasta w 2005 roku przedstawiamy w załączeniu [Zał. 3a-d] wraz z wybranymi zdjęciami tych miejsc. Wykaz ten przekazał ZDM Inżynier Ruchu pismem nr IR/5283/05.

W miejscach tych może dochodzić do kolizji, ponieważ kierowcy nie są ostrzegani odpowiednim i pełnym oznakowaniem i nie spodziewają się wjechania rowerzysty. Rowerzysta z kolei nie widząc znaku końca ścieżki traktuje ją jako ciągłą i nie przerywa jazdy na odcinku biegnącym przez jezdnię, uważając że porusza się prawidłowo po drodze lub przejeździe rowerowym.

Zwracamy uwagę, że dbanie o poprawność oznakowania nabiera szczególnej wagi w naszych warunkach, ponieważ polscy kierowcy generalnie nie są przyzwyczajeni do obecności rowerzystów i wykazują tendencję do nieposzanowania praw tych uczestników ruchu. Wynika to częściowo z niedostatecznego uwzględnienia praw rowerzystów w samym Kodeksie Drogowym, a częściowo z zaniedbywania tej problematyki w procesie kształcenia. Zarządcy dróg powinni mieć świadomość, jak wiele zależy od ich podejścia do kwestii bezpieczeństwa i przywiązywać do oznakowania szczególnie dużą wagę, czego naszym zdaniem nie robią.

ZDM pełniąc nadzór nad inwestycjami i/lub zarządzając drogą notorycznie nie dopełnia ciążących na nim obowiązków. Ponosi on odpowiedzialność nie tylko za niedopełnianie obowiązków służbowych, ale także za niezapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i narażanie na utratę życia lub zdrowia użytkowników dróg publicznych, zwłaszcza najbardziej narażonych czyli rowerzystów. Nie da się tego usprawiedliwić niewiedzą czy nieświadomością, ponieważ nasze stowarzyszenie nieraz występowało w tej sprawie m.in. do ZDM [Zał. 4c] i Prezydenta Warszawy [Zał. 3a].

Przykładem jest nieprawidłowe oznakowanie dróg rowerowych na Rondzie Zgrupowania AK Radosław w Warszawie, na przejazdach przez ulice: Okopową oraz Słomińskiego. Według projektów organizacji ruchu obowiązujących dla ww. ronda drogi rowerowe biegną bez przerw dookoła ronda łącząc odgałęziające się drogi rowerowe wzdłuż ulicy Jana Pawła II, Popiełuszki i Słomińskiego. Tymczasem na przejazdach przez ulice: Okopową i Słomińskiego brak jest oznakowania przejazdów rowerowych zarówno w postaci znaków pionowych, jak i poziomych. Drogi rowerowe biegną zarówno przed nieoznakowanymi przejazdami, jak i w pasach dzielących jezdnie, na których powinny być przejazdy. Opisana sytuacja naraża rowerzystów na niebezpieczeństwo kolizji z samochodami i posądzenie o łamanie prawa, mimo iż poruszają się oni prawidłowo po drodze lub przejeździe rowerowym. Jest to sprzeczne z interesem prywatnym rowerzystów oraz interesem publicznym, rozumianym jako zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Sytuacja ta utrzymuje się już od dwóch lat, mimo pism z prośbami o uzupełnienie oznakowania [Zał. 4a-d] kierowanych do ZDM od naszego stowarzyszenia, a także przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy. W tej sprawie także nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze pisma w przewidzianych przez KPA terminach. Na przykład wciąż nie mamy odpowiedzi na pismo SRN-06-214-01-WS złożone w kancelarii ZDM dnia 29 maja br.

Podejrzewamy, że dopuszczenie do opisanych nieprawidłowości oznakowania na tak dużą skalę, niejednokrotnie przez okres kilku lat, a na dodatek uporczywe ignorowanie wyczerpująco uzasadnionych wniosków o poprawę oznakowania w konkretnych miejscach nosi znamiona przestępstwa i świadomego działania na szkodę interesu publicznego.

Niegospodarność na Bielanach

3. Niegospodarność i nieracjonalność w trakcie inwestycji.

Kolejna sprawa bulwersuje rowerzystów z warszawskich Bielan i wiąże się nie tylko z brakami oznakowania, ale nosi też znamiona niegospodarności, nieracjonalnego wydawania środków publicznych i braku odpowiedniego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem prac budowlanych. W 2002 roku zbudowano na terenie dzielnicy Bielany w ciągu ulic Podczaszyńskiego, Perzyńskiego i częściowo także Rudnickiego ścieżkę rowerową, która miała zapewnić ciągłość dojazdu od ul. Podleśnej do ul. Kochanowskiego. Już czwarty rok w/w droga nie posiada pełnego prawidłowego oznakowania (dokładny wykaz braków w zał. 3a), co stwarza ciągłe zagrożenie jej licznym użytkownikom.

Do dziś nie powstał też odcinek pomiędzy ulicami Kochanowskiego i Broniewskiego, mimo że od pierwszej przygotowano kompletny, przepisowy przejazd przez jezdnię, a od drugiej wykonano jego namiastkę. Odcinek ten jest konieczny dla sensowności całej kosztownej inwestycji. Odstąpienie od pierwotnego przebiegu pełnej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudnickiego oznaczałoby zmarnowanie środków wydanych na jego pierwszy projekt. Wiemy o nowych planach Urzędu Dzielnicy Bielany dotyczących tego odcinka, polegających na przeniesieniu ścieżki na drugą stronę ulicy. Jest to rozwiązanie wybitnie nieprzyjazne rowerzystom i wiele wskazuje na to, że okaże się chybione i nie spełni tej roli, jaką powinno. Oznacza to kolejne nieracjonalne marnotrawienie środków publicznych.

W odczuciu społecznym mieszkańców, którzy zwracają się do naszego stowarzyszenia o interwencję, jest to przejaw karygodnego i gorszącego marnotrawstwa społecznych funduszy (sygnalizatory świetlne od 3 lat nie działają i niszczeją zamiast służyć zgodnie z przeznaczeniem). Zastanawiające jest to, że jednocześnie ktoś dba o ich osłanianie czarną folią, kiedy np. zerwie ją wiatr [Zał. 5]. Uważamy, że opisana inwestycja wymaga dokładnego sprawdzenia jako prowadzona w sposób niegospodarny, nieracjonalny, bez jakichkolwiek społecznych konsultacji i sprzeczny z interesem publicznym.

Załączniki:

Zał. 1: Kopia artykułu pt. „Wstyd długi jak Marszałkowska” z gazety „Dziennik” z dnia 2.06.2006

Zał. 2a: Kopia pisma SRN-MARS/24-06/054-WS z dnia 24.06.2006 do dyrektora naczelnego ZDM

Zał. 2b: Kopia odpowiedzi z ZDM sygn. DIPI/P/1379/05 na pismo SRN-MARS/24-06/054-WS z dnia 4.07.2006 r.

Zał. 2c: Kopia odpowiedzi od Inżyniera Ruchu Warszawy sygn. IR/4511/05 na pismo SRNMARS/24-06/054-WS z dnia 1.08.2006 r.

Zał. 2d: Kopia pisma SRN-MARS03/08-05/054-WS z dnia 22.08.2006 do dyrektora ds. inwestycji ZDM i Inżyniera Ruchu Warszawy

Zał. 2e: Kopia pisma SRN-MARSZ/09-16/054-WS z dnia 16.09.2006 do wiceprezydenta miasta Warszawy ds. transportu

Zał. 2f: Kopia pisma SRN-MARS04/09-05-054-WS z dnia 26.09.2006 do dyrektora ds. technicznych ZDM

Zał. 2g: Kopia odpowiedzi od Inżyniera Ruchu Warszawy sygn. IR/5485/05 na pismo SRNMARS03/08-05/054-WS

Zał. 2h: Kopia odpowiedzi ZTM w Warszawie sygn. ZTM/PP-2/MM/3212-S/2005 na pismo IR/5485/05

Zał. 2i: Kopia pisma CZT/010306/0001/05/KR z dnia 1.03.2006 do Inżyniera Ruchu Warszawy

Zał. 2j: Kopia odpowiedzi od Inżyniera Ruchu Warsawy sygn. IR/1528/06 na pismo CZT/010306/0001/05/KR

Zał. 2k: Kopia pisma SRN-06-0201-06-WS z dnia 8.06.2006 do p.o. prezydenta miasta Warszawy

Zał. 3a: Kopia pisma z dnia 9.08.2005 do prezydenta miasta Warszawy

Zał. 3b: Kopia odpowiedzi Inżyniera Ruchu Warszawy sygn IR/5283/05 na pismo z dnia 9.08.2006

Zał. 3c: Zdjęcie nr 1 – Brak oznakowania przejazdu rowerowego przez ulicę Słomińskiego na Rondzie Zgrupowania AK Radosław.

Zał. 3d: Zdjęcie nr 2 - Brak oznakowania przejazdu rowerowego przez ulicę Słomińskiego na Rondzie Zgrupowania AK Radosław.

Zał. 4a: Kopia pisma SRN-RADO/07-15/054-WS z dnia 15 lipca 2005 do Inżyniera Ruchu Warszawy

Zał. 4b: Kopia odpowiedzi Inżyniera Ruchu Warszawy sygn IR/P1061/05 na pismo SRNRADO/07-15/054-WS

Zał. 4c: Kopia pisma SRN-06-214-01-WS z dnia 26.05.2006 do dyrektora ds. zarządzania ZDM, Inżyniera Ruchu Warszawy i p.o. dyrektora biura Drogownictwa i Komunikacji

Zał. 4d: Kopia odpowiedzi Inżyniera Ruchu Warszawy sygn. IR/3908/06 na pismo SRN-06-214-01- WS

Zał. 5: Zdjęcie nr 3 – Sygnalizatory dla rowerzystów zakryte od 4 lat czarną folią na skrzyżowaniu Marymoncka / Podleśna.