W trakcie konsultacji uczestnicy mieli możliwość zgłaszania swoich uwag, postulatów i wniosków. Były one zgłaszane ustnie na poszczególnych spotkaniach konsultacyjnych lub pisemnie i przesyłane do organizatora konsultacji drogą pocztową, faksową oraz mailową.

Poniżej zebrano wnioski i postulaty zgłoszone tymi wszystkimi drogami. Wykaz obejmuje tylko konkretne wnioski, pominięto liczne pytania, na które odpowiedzi udzielali przedstawiciele inwestora, nie zakończone żadnym konkretnym postulatem, oraz postulaty nie odnoszące się bezpośrednio do konsultowanej inwestycji lub procesu konsultacji. Pominięto także postulaty, z których autorzy się wycofali pod wpływem dyskusji i wyjaśnień przedstawicieli inwestora.

W sumie zarejestrowano 108 wniosków. Niektóre z nich pokrywają się ze sobą, niektóre dublują, gdyż wnioskodawcy najpierw zgłosili je na spotkaniu, a później pisemnie. Wystąpienia zawierające kilka wniosków w różnych sprawach rejestrowano jako kilka osobnych wniosków.

Wnioski złożone na spotkaniu w Kościanie 16 marca

Zgłaszający Treść wniosku Sposób rozpatrzenia
Dorota Lew, burmistrz miasta Czempiń Zapytanie o możliwość remontu budynku dworca w Czempinie, wraz z zapewnieniem czystości i bezpieczeństwa, oraz zapytanie o możliwość wymiany wiat peronowych i zastąpienia ich wiatami estetycznymi i trwałymi. W trakcie spotkania przedstawiciele inwestora wyjaśnili, że w ramach projektu nie ma możliwości podejmowania inwestycji związanych z budynkami dworcowymi, gdyż nie są to działania możliwe do sfinansowania w ramach Funduszu Spójności, ani środków budżetowych, Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na obiekty bezpośrednio służące obsłudze ruchu kolejowego. Podjęto natomiast dyskusję, w jaki sposób samorząd może współpracować z właściwymi spółkami kolejowymi w celu rozwiązani problemu. Co do wiat peronowych wyjaśniono, że są one w zakresie modernizacji. Zapewniono, że wszystkie tego typu obiekty są wykonywane w wersji wandaloodpornej.
Dorota Lew, burmistrz miasta Czempiń Zapytanie o kryteria wyboru miejsc, w których zostaną zlokalizowane ekrany dźwiękochłonne. W trakcie spotkania przedstawiciele inwestora wyjaśnili, że przewiduje się budowę łącznie 21 km ekranów akustycznych w miejscach największego narażenia zabudowy mieszkaniowej na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu. jednocześnie ostrzeżono, że w wielu wypadkach mieszkańcy są przeciwni ekranom - najczęściej ze względów estetycznych, zasłaniania widoku, itp. Zaproponowano, żeby składać konkretne wnioski o lokalizację ekranów, tam gdzie życzyli by sobie tego zgłaszający. Jednocześnie zastrzeżono, że ekrany mogą powstać tylko w miejscach, gdzie prognozowany hałas będzie przekraczał wielkości dopuszczalne.
Henryk Bartoszewski, wójt gminy Kościan Zwrócenie uwagi na to, że planowana droga między punktami 118+870, 119+516, 120+115 przebiega przez posesje dostępne wyłącznie z torowiska. W trakcie spotkania przedstawiciele inwertora nie odnieśli się do uwagi. Zostanie ona przeanalizowana przez projektantów w trakcie dalszych prac.
Henryk Bartoszewski, wójt gminy Kościan Wniosek o dostosowanie tunelu na Sławie do umożliwienia przejazdu maszyn rolniczych i samochodów ciężarowych. W trakcie spotkania przedstawiciele inwertora nie odnieśli się do wniosku. Wniosek zostanie przeanalizowany przez inwestora w trakcie dalszych prac.
Henryk Bartoszewski, wójt gminy Kościan Zwrócenie uwagi na to, że w punkcie 127+955 (Stare Oborzyska) nie ma możliwości budowy wiaduktu nad torami, gdyż tory znajdują się na kilkumetrowym nasypie. W trakcie spotkania przedstawiciel inwestora wyjaśnił, że w tym miejscu nie jest planowany wiadukt, a przejazd kolejowy zostanie zlikwidowany.
Henryk Bartoszewski, wójt gminy Kościan Propozycja budowy wiaduktu zamiast przejazdu kolejowego w punkcie wiaduktu na 128+335 i doprowadzenia do niego drogi od likwidowanego przejazdu w punkcie 127+955. W trakcie spotkania przedstawiciele inwestora nie odnieśli się do wniosku. Wniosek zostanie przeanalizowany przez inwestora w trakcie dalszych prac.
Janusz Chodorowski, poparty przez Józefa Cieślę, burmistrza miasta Śmigiel oraz szereg innych przedstawicieli samorządów Wniosek o przekazanie fragmentu studium, dotyczącego gminy, w celu umożliwienia przeanalizowania i skonsultowania z mieszkańcami. W trakcie spotkania ustalono, że każdy zainteresowany samorząd otrzyma po 23.03.2005 od projektanta fragment rysunku studium, dotyczący jego terenu.
Józef Cieśla, burmistrz miasta Śmigiel Upewnienie się i stanowcze poparcie pozostawienia rampy przeładunkowej na stacji Stare Bojanowo, do przeładunku wagonów z torów normalnych na linię wąskotorową. Studium zakłada utrzymanie możliwości przeładunku.
Józef Cieśla, burmistrz miasta Śmigiel Wniosek o budowę wiaduktu zamiast przejazdu kolejowego na terenie Starego Bojanowa. W trakcie spotkania przedstawiciele inwestora nie odnieśli się do wniosku. Wniosek zostanie przeanalizowany przez inwestora w trakcie dalszych prac.
Józef Cieśla, burmistrz miasta Śmigiel Zwrócenie uwagi na dawne nieruchomości kolejowe na terenie Starego Bojanowa, obecnie sprzedane, odcięte planowaną drogą od linii kolejowej. W trakcie spotkania przedstawiciele inwertora nie odnieśli się do wniosku. Wniosek zostanie przeanalizowany przez inwestora w trakcie dalszych prac.
Kazimierz Dembny Apel o wybudowanie w ramach modernizacji jak największej liczby przejazdów dwupoziomowych, o pełnych parametrach. Wniosek uzasadniany dobrymi gruntami w okolicy, dobrze rozwiniętym rolnictwem, koniecznością przejazdu maszyn rolniczych oraz minimalizacji kolizji i zwiększenia bezpieczeństwa. W trakcie spotkania przedstawiciele inwestora nie odnieśli się do wniosku. Wniosek zostanie przeanalizowany przez inwestora w trakcie dalszych prac.

Wnioski złożone na spotkaniu w Bojanowie 17 marca

Zgłaszający Treść wniosku Sposób rozpatrzenia
Józef Zuter, burmistrz miasta Bojanowo, poparty przez wielu innych uczestników Wniosek o zgranie projektowania modernizacji linii kolejowej E-59 z projektowaniem drogi ekspresowej S-5, gdyż obecnie te dwie inwestycje są całkowicie nieskoordynowane, a na długim odcinku będą biegły równolegle. W trakcie spotkania obszernie dyskutowano ten problem. Projektant wyjaśnił, że konsultował projekt z projektantami drogi, ale na przełomie lata i jesieni, natomiast wygląda na to, że później pojawiły się nowe propozycje. W związku z tym projekty będą koordynowane na etapie projektu budowlanego. Niestety trudno ocenić w jakim tempie będzie projektowana i realizowana droga, zwłaszcza, że będzie to zależało od decyzji przyszłego rządu, więc nie można zagwarantować, że te prace nadążą za terminami projektowania i realizacji linii kolejowej. Wstępnie zakłada się, że odcinek Rawicz - Leszno będzie modernizowany w latach 2009-2010, więc istnieje duża szansa. Przedstawiciele inwestora deklarowali dużą troskę i odłożenie wszelkich starań by te inwestycje zgrać. Obiecali współpracę w tym zakresie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Pierwsze spotkanie jest już umówione na 4 kwietnia.
Andrzej Sobczyk, Rydzyna Wniosek o zgranie projektu skrzyżowania linii kolejowej z drogą powiatową na Kłody w Rydzynie z planami GDDKiA. Koncepcja GDDKiA zakłada przesunięcie drogi o ok. 100 m i skierowanie wiaduktem. W związku z tym wnioskodawca opowiada się za budową wiaduktu zamiast przejazdu w poziomie torów. W trakcie spotkania.
Józef Zuter, burmistrz miasta Bojanowo Wniosek o przekazanie pasa drogi wzdłuż torów kolejowych (z kontekstu dyskusji można domniemywać, że chodzi o pas drogi wzdłuż bocznicy dla wagonów towarowych) przekazać gminie. W trakcie spotkania przedstawiciele inwestora nie odnieśli się do postulatu. Zostanie on przeanalizowany w dalszych pracach. Dla prowadzących konsultacje nie jest jasne, czy postulat ten rzeczywiście dotyczy inwestycji, czy też jest od niej niezależny.
Józef Zuter, burmistrz miasta Bojanowo Wniosek o rozważenie budowy wiaduktu w 74 km w miejscu przejazdu planowanego do przeniesienia w inne miejsce. Postulat jest uzasadniany tym, że w tym miejscu tory idą w wykopie i budowa wiaduktu powinna być tańsza. W trakcie spotkania projektant stwierdził, że budowa wiaduktu nie będzie tania, natomiast nie wykluczył zaplanowania w tym miejscu wiaduktu, pozostawiając to do rozważenia w trakcie dalszych prac.
Osoba z sali Wniosek o priorytetowe potraktowanie uzgodnienia przebiegu drogi ekspresowej wzdłuż linii kolejowej, tak aby zbudować jak najwięcej skrzyżowań dwupoziomowych za pieniądze na budowę dróg. W trakcie spotkania przedstawiciele inwestora jeszcze raz zapewnili, że będą się intensywnie kontaktować z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jednak uprzedzono o trudnościach formalnych takich rozwiązań - są to osobne inwestycje, każda z nich będzie ściśle kontrolowana pod kątem zasadności wydawania środków.
Krzysztof Rytel, społeczny rzecznik niezmotoryzowanych Wniosek o wybudowanie nowego przystanku w Lesznie, pomiędzy przejazdami 93+520 i 93+773. Wniosek argumentowany tym, że w tym rejonie występuje bardzo zwarta zabudowa mieszkaniowa południowej części Leszna, znacznie oddalona od dworca. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja, od kogo pochodzi wniosek, od jak licznej grupy, czy jest poparty jakąś analizą. Ostatecznie postulat będzie rozpatrzony w trakcie dalszych prac.
Krzysztof Rytel, społeczny rzecznik niezmotoryzowanych Wniosek o sprawną organizację prac podczas modernizacji linii. Wniosek argumentowany tym, że na linii E-30 te prace są bardzo słabo zorganizowane. Zamykając odcinek torów, nie wymienia się całego odcinka, tylko kawałek i za jakiś czas znowu jest zamykany. Postulat, by odpowiednie wymagania określać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla wykonawców. W trakcie spotkania projektant wyjaśniał, że to jest bardzo trudna sprawa do osiągnięcia, bo nie udaje się zgrać bardzo wielu elementów, tak żeby cały odcinek można było zrobić jednocześnie, bardzo często pozwolenia na niektóre elementy uzyskuje się później. Natomiast dyrektor Bresch poparł postulat zapisów w SIWZ odnośnie organizacji prac i wyraził gotowość uczynienia wszystkiego co możliwe, by prace były jak najmniej uciążliwe.
Ktoś z sali Wniosek o przekazanie samorządom części rysunku studium, dotyczącego ich terenów. W trakcie spotkania przekazano kontakty projektanta, który przekaże wszystkim samorządom, które się zgłoszą, odpowiednie materiały.
Ktoś z sali Wniosek o skoordynowanie projektu z programami scalania gruntów, tak, żeby wykupy gruntów związane z inwestycją nie były sprzeczne z działaniami scalania. W trakcie spotkania przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego gorąco poparł postulat. Uczestnicy stwierdzili, że będą współpracować, aby te sprawy skoordynować.

Wnioski złożone na spotkaniu w Żmigrodzie 18 marca

Zgłaszający Treść wniosku Sposób rozpatrzenia
Krzysztof Czerkas, Rada Gminy Oborniki Śląskie Wniosek o budowę większej liczby przejść dla pieszych przez tory w mieście Oborniki, zwłaszcza bezkolizyjnych. W trakcie spotkania projektant zaznaczył, ze budowa wiaduktów jest droga, ale wniosek nie został do końca rozpatrzony. Jest zbieżny z innymi postulatami dotyczącymi miasta Oborniki.
Mieszkaniec Żmigrodu, pracownik Urzędu Gminy Wniosek o zwiększenie połączeń pieszych pomiędzy obydwoma stronami miasta podzielonymi torami kolejowymi w Żmigrodzie, najlepiej bezkolizyjnych. W trakcie spotkania nie odniesiono się do postulatu, będzie rozpatrzony w trakcie dalszych prac.
Maciej Borowski, Urząd Miejski Oborniki Śląskie Wniosek o zmianę objazdu w związku z likwidacją przejazdu w miejscowości Wisznia Mała. Planowany objazd znajdzie się na samym środku planowanego osiedla mieszkaniowego według Studium Zagospodarowania. W trakcie spotkania nie rozstrzygnięto postulatu, będzie rozpatrzony w trakcie dalszych prac. Wniosek złożono pisemnie w piśmie burmistrza miasta Oborniki Śląskie
Maciej Borowski, Urząd Miejski Oborniki Śląskie Uwaga o możliwości likwidacji przejazdu kolejowego w Pęgowie, gdyby dostosować istniejący tam wiadukt nad torami dla ruchu ciężarowego. W trakcie spotkania nie rozstrzygnięto postulatu, będzie rozpatrzony w trakcie dalszych prac. Wniosek złożono pisemnie w piśmie burmistrza miasta Oborniki Śląskie.
Maciej Borowski, Urząd Miejski Oborniki Śląskie Wniosek, aby droga łącząca przysiółek Golędzinów była zgodna z zapisami Studium Gminy. W trakcie spotkania nie odniesiono się do postulatu, będzie rozpatrzony w trakcie dalszych prac.
Maciej Borowski, Urząd Miejski Oborniki Śląskie, na spotkaniu w Żmigrodzie 18.03.2005 Propozycja tunelu w ulicy Ogrodowej pod torami w Obornikach Śląskich, który pozwoli skierować tamtędy ruch tranzytowy jeżdżący przez miasto. W trakcie spotkania nie rozstrzygnięto postulatu, będzie rozpatrzony w trakcie dalszych prac. Wniosek złożono pisemnie w piśmie burmistrza miasta Oborniki Śląskie.
Maciej Borowski, Urząd Miejski Oborniki Śląskie Wniosek o zachowanie przejazdu w pobliżu Obornik Śląskich do dwóch domów, którym zaproponowano objazd w kierunku Morzęcina Wielkiego i Osoli. W trakcie spotkania nie rozstrzygnięto postulatu, będzie rozpatrzony w trakcie dalszych prac. Wniosek złożono pisemnie w piśmie burmistrza miasta Oborniki Śląskie.
Maciej Borowski, Urząd Miejski Oborniki Śląskie Wniosek o budowę wiaduktu zamiast przejazdu kolejowego w drodze powiatowej w Osoli. W trakcie spotkania nie rozstrzygnięto postulatu, będzie rozpatrzony w trakcie dalszych prac. Wniosek złożono pisemnie w piśmie burmistrza miasta Oborniki Śląskie.
Maciej Borowski, Urząd Miejski Oborniki Śląskie Wniosek o zorganizowanie odrębnego spotkania w Obornikach Śląskich z przedstawicielami inwestora w celu omówienia postulatów. Zgodzono się na spotkanie, które odbyło się w dniu 1 kwietnia 2005 r.
Grzegorz Czerkas, Urząd Gminy w Żmigrodzie Wniosek o zorganizowanie odrębnego spotkania w Żmigrodzie z przedstawicielami inwestora w celu omówienia postulatów. Zgodzono się na dodatkowe spotkanie. Spotkanie ustalono po spotkaniu telefonicznie i odbyło się w dniu 5 kwietnia 2005 r.
Edward Zieliński, mieszkaniec Korzeńska Wniosek o pozostawienie drogi dojazdowej i przejazdu kolejowego przy byłej strażnicy kolejowej, w której obecnie mieszka w Korzeńsku (na Przywsiu) w 59 km po lewej stronie. Na spotkaniu wyjaśniono, że jest to tylko propozycja projektantów i że to jeszcze można zmienić. Likwidacja przejazdu wiąże się, z budową drogi łączącej tamten rejon z najbliższym przejazdem w km 60+211 i droga ta będzie lepszej jakości niż dotychczas.
Agnieszka Zakęś - starostwo powiatowe w Trzebnicy, na spotkaniu w Żmigrodzie 18.03.2005 Wniosek o skonsultowanie planów budowy linii kolejowej z zamierzeniami i projektami GDDKiA dotyczącymi drogi ekspresowej nr 5 z Trzebnicy do Wrocławia, gdyż miałaby ona iść wzdłuż torów kolejowych. Projektant wyjaśnił, że stale są robione uzgodnienia z GDDKiA, ale na obecnym etapie Generalna Dyrekcja nie jest jeszcze pewna swoich planów, na tyle, na ile jest pewna PLK. Spotkania z GDDKiA będą się odbywały.
Mieszkaniec Korzeńska - rolnik Wniosek o pozostawienie przejazdu kolejowego w okolicach km 53 (pomiędzy km 51 i 55), gdyż łączy on jego miejsce zamieszkania z ponad 150 ha pola uprawnego. Projektant wyjaśnił, że będą jeszcze rozmowy na ten temat, wniosek pozostawiono do rozpatrzenia na dalszym etapie. Poza tym zaproponował, że są inne możliwości ominięcia tego problemu, np. scalenie gruntów.
Zenon Paszkiewicz - mieszkaniec Gminy Prusice Postulat budowy kilku nowych przejazdów bezkolizyjnych nad torami, zwłaszcza na terenach miejscowości. Wyjaśniono, że np. budowa wiaduktu w mieście spowodowałaby konieczność wyburzenia niektórych budynków i że często zaproponowane objazdy są w efekcie lepsze, niż budowa wiaduktów. W Unii Europejskiej prędkości rzędu 160 km/h są normalne i nie ma konieczność budowy wszystkich przejazdów jako bezkolizyjne. Postulat nie został oddalony i wymaga ustosunkowania się w dalszej części prac.

Wnioski złożone na spotkaniu w Mosinie 1 kwietnia

Zgłaszający Treść wniosku Sposób rozpatrzenia
Zofia Springer, Burmistrz Miasta Mosina, Stanisław Dębiec - wiceburmistrz Wniosek o budowę wiaduktu lub tunelu na przejeździe ulicy Śremskiej. Wniosek argumentowany tym, że jest to przejazd do bardzo atrakcyjnych terenów aktywności gospodarczej. W trakcie spotkania przedstawiciele PLK stwierdzili, że PLK nie może budować wiaduktów na drogach, kiedy są od tego zarządcy dróg. Wyjaśnienie nie zadowoliło zebranych, w związku z czym powinno być dalej rozpatrywane.
Rafał Bukowski, w imieniu prezydenta miasta Leszna Wniosek o remont przejazdu i budowę wiaduktu przy stacji Leszno w km 97+751. Na spotkaniu wyjaśniono, że ten element, wchodzący w obręb stacji Leszno nie będzie przebudowywany.
Rafał Bukowski, w imieniu prezydenta miasta Leszna Wniosek o włączenie stacji Leszno z ulicą Kilińskiego za pomocą kładki, przejścia. W trakcie spotkania wyjaśniono, ze stacja Leszno nie jest jednym z elementów tej modernizacji.
Erazm Walkowiak - sołtys wsi Nowinki Duże k/Drużyny Wniosek o pozostawienie przejazdu kolejowego w centrum wsi Drużyna lub zapewnienie minimalnie przejścia pieszego pod lub nad torami kolejowymi. Dlatego, że piesi w tej miejscowości przekrojonej na pół linią kolejową będą i tak przechodzić przez tory w tym miejscu. W trakcie spotkania przedstawiciele PLK stwierdzili, że istnieje możliwość zapewnienia przejścia pieszego, wiaduktu o szerokości około 3 metrów wyłącznie dla pieszych. Budowa przejazdu jest mniej korzystna ekonomicznie dla tego wniosku. Jeśli by gmina się dołożyła do budowy pełnego przejazdu, to można by go zbudować. Nie ma możliwości budowy wąskiego tunelu dla ruchu pieszego i samochodowego jednocześnie. Zaakceptowano rozważenie przejścia jedynie dla pieszych w postaci tunelu w miejsce obecnego przejazdu kolejowego w centrum miejscowości Drużyna, na drodze gminnej.
Erazm Walkowiak - sołtys wsi Nowinki Duże k/Drużyny Wniosek o zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych przy wyjściu linii kolejowej z lasu pod Drużyną. Na spotkaniu przedstawiciele PKP PLK S.A. stwierdzili, że prawdopodobnie jeśli Pan Walkowiak mieszka 500 metrów od torów, to hałas jest uciążliwy tylko dlatego, że jest bardzo kontrastowy do ciszy w około, zwłaszcza w nocy. Wniosek uznano za bezzasadny.
Erazm Walkowiak - sołtys wsi Nowinki Duże k/Drużyny Wniosek o zrobienie wizji lokalnej i spotkania z mieszkańcami Drużyny w celu omówienia problemu likwidacji przejazdu w centrum miejscowości. Przedstawiciele inwestora wyrazili chęć spotkania, ale nie padły żadne konkretne propozycje i nie wymieniono kontaktów.
Stanisław Dębiec, zastępca burmistrza Mosiny Wniosek o budowę wiaduktu na ulicy Mostowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 (ewentualnie jako alternatywa do budowy wiaduktu na ulicy Śremskiej). Na spotkaniu przedstawiciele PKP PLK S.A. stwierdzili, że PLK nie może budować wiaduktów na drogach, kiedy są zarządcy dróg od tego. Wyjaśnienie nie zadowoliło zebranych i powinno być dalej rozpatrywane.
Mieszkanka Mosiny Wniosek o przesunięcie peronu (peronów) na dworcu w Mosinie jak najbliżej budynku dworca, aby ludzie mieli wygodniej dotrzeć z miasta do pociągu i z dworca. Ustalono, że w projekcie jeden z peronów zostanie przesunięty bliżej (ten dla jadących w kierunku Wrocławia), a drugi pozostanie dość daleko (peron dla wyjeżdżających do Poznania). Projektant zgodził się jeszcze raz rozważyć przesunięcie peronów jeszcze bliżej na etapie projektowym. Zaproponowano też wizję lokalną ze strony PLK.
Andrzej Nowak - komendant straży miejskiej z Mosiny, poparte przez pismo wiceburmistrza Mosiny - Dębca oraz Panią burmistrz - Springer Wniosek o przebicie przejścia podziemnego na stacji kolejowej w Mosinie na drugą stronę torów kolejowych oraz przesunięcie go bliżej dworca (odsunięcie od ulicy Śremskiej), ponieważ powstało tam nowe duże osiedle mieszkaniowe, a ludzie z niego przechodzą na stację po torach nielegalnie. Na spotkaniu przedstawiciele PKP PLK S.A. stwierdzili, że takie przejście podziemne może być rozważone, jeśli zrezygnuje się z postulatu budowy wiaduktu w ulicy Śremskiej.
Marian Kunaj, Rada Osiedla nr 5 w Mosinie Wniosek o jak najszybszą modernizację przejazdu kolejowego w ulicy Śremskiej, nawet jeszcze przed modernizacją, bo jest obecnie niebezpieczne dla młodzieży idącej do szkoły, ze względu na np. nierówności chodnika. Na spotkaniu przedstawiciele PKP PLK S.A. wyjaśnili, że modernizacja spowoduje, ze to przejście będzie też przebudowane i bezpieczniejsze, a niezależnie od tego, sprawa ma być zbadana wcześniej, czy da się zrobić prowizoryczną naprawę.

Wnioski złożone na spotkaniach w Obornikach 1 kwietnia i w Żmigrodzie 5 kwietnia

Zgłaszający Treść wniosku Sposób rozpatrzenia
Burmistrz miasta Oborniki Wniosek o wprowadzenie stopni spoczynkowych w km 16 na przejeździe Zajączkowo. W trakcie spotkania nie odniesiono się do uwagi. Będzie ona rozpatrzona na etapie szczegółowego projektu.
Burmistrz miasta Oborniki Wniosek o zachowanie przejazdu dla mieszkańców dwóch domów w rejonie km 29, przebieg drogi równoległej jest w złym kierunku (do Osoły, zamiast Obornik) W trakcie spotkania projektant zaproponował zmianę drogi w kierunku Obornik, zamiast Osoły, teraz gruntowej, na utwardzoną z mijankami.
Burmistrz miasta Żmigród Wniosek o inne poprowadzenie drogi objazdowej pomiędzy Garbcami i Korzeńskiem - istniejącą drogą gminną, zamiast wzdłuż torów. Rozwiązanie to umożliwi rezygnację z wykupu gruntów W trakcie spotkania inwestor stwierdził, że gotów jest przystać na propozycję, jeśli nie wymaga to wykupu gruntów i zapewni realizację postulatów społeczności lokalnej.
Burmistrz miasta Żmigród Wniosek o zmianę kąta dojazdu do przejazdu w rejonie km 57+500. W trakcie spotkania nie odniesiono się do tego postulatu. Zostanie on rozpatrzony.

Wnioski przesłane pisemnie - Oborniki Śląskie

Zgłaszający Treść wniosku Sposób rozpatrzenia
Rada Miejska w Obornikach Śląskich, pismo z dnia 2005-03-17 Protest przeciw likwidacji przejazdu na km 25+758 w Obornikach Śląskich. Protest jest uzasadniany tym, że po zlikwidowaniu w/w przejazdu, miasto które jest podzielone linią kolejową na dwie części, będzie miało tylko jedno połączenie obu części - za pomocą istniejącego tunelu. W dodatku połączenie to jest zlokalizowane w centrum miasta i w związku z tym cały ruch kołowy zostanie skierowany do centrum, co jest sprzeczne z wymogami zapewnienia przyjaznych warunków zamieszkania miejscowej ludności. Jednocześnie spowoduje to pogorszenie komunikacji pomiędzy obiektami administracyjnymi i usługowymi położonymi po jednej stronie torów, a terenami mieszkaniowymi, położonymi po drugiej stronie torów. Oborniki Śląskie są miastem o najniższej gęstości zaludnienia w regionie, stąd długości dojść są i tak wyższe niż przeciętnie. Linia kolejowa przebiega przez miasto na odcinku 4 km i pozostawienie tylko jednego przejazdu bez przejść dla pieszych, spowoduje bardzo dużą uciążliwość dla mieszkańców. Wniosek był dyskutowany na dodatkowym spotkaniu inwestora z samorządami w Obornikach Śl. w dniu 1.04.2005. Przedstawiciele PKP PLK wyjaśnili, że likwidacja przejazdu jest spowodowana wydłużeniem torów stacyjnych do 750m, które wyszły na obecny przejazd. PKP PLK nie wyklucza, że może partycypować w kosztach rozwiązań komunikacyjnych, jeśli propozycje samorządu będą rozsądne ekonomicznie. W dalszym etapie materiał z dyskusji i wnioski zostaną pod tym względem rozpatrzone.
Rada Miejska w Obornikach Śląskich, pismo z dnia 2005-03-17 Protest przeciw likwidacji przejazdu na km 31+814. Protest jest uzasadniany tym, że likwidacja spowoduje przerwanie ciągłości drogi powiatowej Osolin - Siemianice i jest sprzeczna z planowanymi inwestycjami gminy i powiatu (m.in. budowa odcinka powyższej drogi), a także z dokumentami planistycznymi. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Rada Miejska w Obornikach Śląskich, pismo z dnia 2005-03-17 Wniosek o poprzedzenie likwidacji przejazdów - planowanych do zlikwidowania (z wyjątkiem przejazdów na km 25+758 oraz km 31+814, do których likwidacji wnioskodawca zgłosił sprzeciw) wykonaniem i oddaniem do użytku dróg zbierających ruch do pozostawionych przejazdów. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Rada Miejska w Obornikach Śląskich, pismo z dnia 2005-03-17 Wniosek o zabezpieczenie właściwej liczby przejść dla pieszych przez linię kolejową, ze szczególnym uwzględnieniem likwidowanych przejazdów oraz planowanych terenów budowlanych. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Burmistrz Miasta Oborniki Śląskie, pismo AG-7333/12/2005 z dnia 2005-03-18 oraz AG-7333/14/2005 z dnia 2005-04-01 Wniosek o dostosowanie przebiegu drogi i lokalizacji mostu na rzecze Widawa (fragment planowanej drogi Oborniki Śl. - Wrocław) do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Oborniki Śl. z 17.02.2005 oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu urb. Rędzin i płn. części Osobowickich Pól Irygacyjnych we Wrocławiu. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Burmistrz Miasta Oborniki Śląskie, pismo AG-7333/12/2005 z dnia 2005-03-18 Wniosek o przeanalizowanie konieczności wykonania odcinka drogi obwodowej w obrębie Szewce od wschodniej strony przejazdu kat. B na km 16+156. Droga ta jest planowana przez istniejące osiedla mieszkaniowe. W zamian wnioskodawca proponuje przeprowadzenie modernizacji istniejącego układu drogi powiatowej. Wniosek był już składany ustnie na spotkaniu w Żmigrodzie w dniu 18.03.05 oraz dyskutowany na dodatkowym spotkaniu inwestora z samorządami w Obornikach Śl. w dniu 1.04.2005. Wniosek będzie szczegółowo analizowany na następnym etapie prac.
Burmistrz Miasta Oborniki Śląskie, pismo AG-7333/12/2005 z dnia 2005-03-18 oraz AG-7333/14/2005 z dnia 2005-04-01 Wniosek o zachowanie bocznicy kolejowej we wsi Pęgów. Wniosek jest uzasadniany koniecznością obsługi terenów inwestycyjnych wyznaczonych w studium zagosp. przestrzennego. Wniosek był dyskutowany na dodatkowym spotkaniu inwestora z samorządami w Obornikach Śl. w dniu 1.04.2005. Przedstawiciele PKP PLK wyjaśnili, że zamiast stacji zostają 2 rozjazdy, które umożliwiają w przyszłości dojazd pociągów towarowych. Wyjaśnienie zadowoliło zebranych.
Burmistrz Miasta Oborniki Śląskie, pismo AG-7333/12/2005 z dnia 2005-03-18 oraz AG-7333/14/2005 z dnia 2005-04-01 Wniosek o modernizację istniejącego wiaduktu i drogi nr 47548 (ul. Kasztanowa w Pęgowie) z przekwalifikowaniem drogi na wojewódzką. Wiadukt jest obecnie w złym stanie technicznym. Przejazd ma duże znaczenie komunikacyjne. Wniosek był dyskutowany na dodatkowym spotkaniu inwestora z samorządami w Obornikach Śl. w dniu 1.04.2005. Przedstawiciele PKP PLK stwierdzili, że postulat ten jest skrajnie nierealny, z uwagi na kwestię przekroju drogi i bliskość drogi 341, co wymaga uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Burmistrz Miasta Oborniki Śląskie, pismo AG-7333/12/2005 z dnia 2005-03-18 oraz AG-7333/14/2005 z dnia 2005-04-01 Wniosek o zastąpienie planowanej modernizacji układu ulicy Kolejowej w Golędzinowie przy przejeździe na km 22+358, poprawą nawierzchni drogi w kierunku od projektowanej drogi dwupasowej do Lubnowa oraz korektą planowanych dróg zgodnie z załączonym materiałem graficznym. Wniosek zbieżny z wnioskiem Rady Miejskiej. Wniosek był dyskutowany na dodatkowym spotkaniu inwestora z samorządami w Obornikach Śl. w dniu 1.04.2005. Przedstawiciele PKP PLK wyjaśnili, że wymaga to analizy terenu i kosztów zmienionego rozwiązania. Wyjaśnienie zadowoliło zgłaszającego wniosek burmistrza.
Burmistrz Miasta Oborniki Śląskie, pismo AG-7333/12/2005 z dnia 2005-03-18 oraz AG-7333/14/2005 z dnia 2005-04-01 Wniosek o zachowanie przejazdu w ul. Łokietka w Obornikach na km 25+758, lub zachowanie przejścia pieszego w tym miejscu z budową przejazdu i przejścia z dojściem do peronu na wys. ul. Dworcowej w kierunku ul. Spółdzielczej, np. w rejonie obniżenia przy ul. Małej Ogrodowej, zgodnie z załącznikiem graficznym. Wniosek uzasadniany całkowitym paraliżem komunikacyjnym dwóch części rozbudowującego się miasta, zmniejszeniem atrakcyjności inwestycyjnej zachodniej części miasta. Wniosek zbieżny z wnioskiem Rady Miejskiej. Wniosek był dyskutowany na dodatkowym spotkaniu inwestora z samorządami w Obornikach Śl. w dniu 1.04.2005. Przedstawiciele PKP PLK wyjaśnili, że likwidacja przejazdu jest spowodowana wydłużeniem torów stacyjnych do 750m, które wyszły na obecny przejazd. PKP PLK nie wyklucza, że może partycypować w kosztach rozwiązań komunikacyjnych, jeśli propozycje samorządu będą rozsądne ekonomicznie. PKP PLK rozpatrzy wniosek, co wymaga czasu, gdyż pierwsza propozycja wymaga zmiany projektu (inne wejście na perony, nie od strony stacji, lecz ulicy, której obecnie nie ma i musiałoby ją zrobić miasto). W wyniku rozpatrzenia wniosku będzie zdecydowane, czy będzie projektowany tunel czy przejazd. Inwestor rozumie plany miasta rozwoju drugiej strony Obornik i znaczenie przejścia do centrum i na stację.
Burmistrz Miasta Oborniki Śląskie, pismo AG-7333/12/2005 z dnia 2005-03-18 oraz AG-7333/14/2005 z dnia 2005-04-01 Wniosek o budowę wiaduktu - fragmentu obwodnicy Obornik Śląskich w rejonie km 24+500, zgodnie z zał. mat. graficznym. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia. Nie wydaje się, żeby wniosek wypływał z konkretnych planów budowy obwodnicy, posiadających jakiekolwiek zaawansowanie planistyczne.
Burmistrz Miasta Oborniki Śląskie, pismo AG-7333/12/2005 z dnia 2005-03-18 oraz AG-7333/14/2005 z dnia 2005-04-01 Wniosek o zmianę planowanych dróg objazdowych, w związku z likwidacją przejazdu w km 30+000 w rejonie Morzęcina Wielkiego. W jednym z pism wnioskodawca żąda zaplanowania układu drogi dwupasmowej, w drugim proponuje zamiast planowanego układu drogowego poprawę stanu nawierzchni drogi gminnej 181/2 AM2 w kierunku Morzęcina Wielkiego i Obornik. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do analizy.
Burmistrz Miasta Oborniki Śląskie, pismo AG-7333/12/2005 z dnia 2005-03-18 oraz AG-7333/14/2005 z dnia 2005-04-01 Wniosek o wybudowanie skrzyżowania bezkolizyjnego w miejscu przejazdu w km 31+814. Proponowana likwidacja przejazdu rozdzieli istniejacą jednostkę urbanistyczną. Wniosek poparty protestem dwójki mieszkańców. Wniosek był dyskutowany na dodatkowym spotkaniu inwestora z samorządami w Obornikach Śl. w dniu 1.04.2005. Przedstawiciele PKP PLK wyjaśnili, że obecnie droga w Osole nie obsługuje ciężkiego ruchu, który samorząd chce wyprowadzić. Nie ma sensu utrzymania w polu przejazdu oddalonego 600 m od wsi. Argumenty, że niedaleko też jest wiadukt drogi wojewódzkiej, który taki ruch obsługuje (ok. 1 km dalej), nie spotkały się ze zrozumieniem. W związku z tym kwestia przejazdu w km 31,814 będzie tematem dalszych analiz, po uzyskaniu stanowiska dróg wojewódzkich, co do ich planów modernizacji dróg. Droga powiatowa obecnie praktycznie nie obsługuje ruchu samochodowego.
Burmistrz Miasta Oborniki Śląskie, pismo AG-7333/12/2005 z dnia 2005-03-18 Wniosek o przeprowadzenie modernizacji przejazdów kolejowych, przeznaczonych do pozostawienia w sposób ułatwiający ich użytkowanie. Obecne ich wyprofilowanie nie umożliwia swobodnego postoju pojazdów przed rogatkami, co jest zwłaszcza ważne w okresie zimowym. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do analizy.
Elżbieta Beata Mielke - mieszkanka Morzęcina Wielkiego, pismo od mieszkanki przekazane przez Urząd Miejski Obornik Śląskich pismem sygn. AG 7333/02J/2005 Protest przeciwko zamknięciu przejazdu kolejowego na odcinku między Obornikami Śląskimi a Osolą. Jest to przejazd konieczny do utrzymania komunikacji z najbliższą miejscowością Osolą. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do analizy.

Wnioski przesłane pisemnie - Żmigród

Zgłaszający Treść wniosku Sposób rozpatrzenia
Robert Lewandowski, z-ca burmistrza miasta Żmigród, pismo z dnia 2005-04-07 Wniosek o zachowanie istniejącego przejazdu w km 53+927 (między Garbcami a Korzeńskiem). Wniosek argumentowany koniecznością zapewnienia dojazdu ok. 20 rolnikom na pola o areale powyżej 100 ha. Wnioskodawca zwraca uwagę, że określenie sposobu dojazdu powinno być ustalone w porozumieniu z projektantem drogi ekspresowej S-5 Wniosek był dyskutowany na dodatkowym spotkaniu inwestora z samorządami w Żmigrodzie w dniu 5.04.2005. Ustalono, ze rozstrzygnięcie sprawy zostanie zawieszone do czasu ustalenia przebiegu drogi ekspresowej, która jeśli pójdzie wzdłuż torów wykluczy sens zostawienia przejazdu kolejowego.
Robert Lewandowski, z-ca burmistrza miasta Żmigród, pismo z dnia 2005-04-07 Wniosek o zachowanie istniejącego przejazdu w km 56+560 (na północ od Korzeńska). Wniosek argumentowany koniecznością zapewnienia dojazdu do miejscowości mieszkańcom kilku zabudowań położonych po wschodniej stronie linii.. Wnioskodawca dopuszcza także możliwość innego zapewnienia komunikacji w/w mieszkańcom z Korzeńskiem przy wariantowej propozycji rozwiązania układu dróg dojazdowych. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Robert Lewandowski, z-ca burmistrza miasta Żmigród, pismo z dnia 2005-04-07 Wniosek o wykonanie zabezpieczeń uniemożliwiających wejście na tory od strony zabudowań (rodzin Adama Kołodyńskiego i Anny Warwary), w miejscu likwidowanego przejazdu w km 52+191. Ponadto wnioskodawca wnosi o przeanalizowanie, czy zamiast budowy projektowanej drogi objazdowej wzdłuż zachodniej strony torów nie lepiej byłoby zmodernizować istniejące odcinki dróg gminnych (szer. pasa drog. 12 m, jezdni 5,5 m dz. nr 307/2, 307/3, 307/1 i 283/5) łączące drogi powiatowe nr 47502 (w kierunku Chodlewa) i 47573 (w kierunku Korzeńska), bez potrzeby wykupu gruntów. Wniosek był dyskutowany na dodatkowym spotkaniu inwestora z samorządami w Żmigrodzie w dniu 5.04.2005. inwestor zapewnił, że uwzględni wniosek.
Robert Lewandowski, z-ca burmistrza miasta Żmigród, pismo z dnia 2005-04-07 Wniosek o utrzymanie przejazdu w km 47+120, ewentualnie o przesunięcie o 100 - 150 m na południe z zachowaniem kategorii A i realizując łącznie z przejściami dla pieszych i drogami dojazdowymi. Wniosek jest uzasadniany rozbudową Żmigrodu w kierunku zachodnim, lokalizacją po tej stronie infrastruktury miejskiej, składów i magazynów oraz planowanego cmentarza komunalnego i wymaganego do niego dojazdu, a także zagrożeniem powodziowym obszaru na zachód od stacji. Pozostawienie w mieście tylko jednego przejazdu (w km 46+679) jest dla wnioskodawcy nie do przyjęcia, z uwagi na paraliż miasta w przypadku konieczności jego awaryjnego zamknięcia. Wniosek był dyskutowany na dodatkowym spotkaniu inwestora z samorządami w Żmigrodzie w dniu 5.04.2005. PKP PLK w zamian za likwidację przejazdu była skłonna spełnić inne postulaty samorządu. Ukształtowanie terenu w km 47+12 znacznie podnosi koszt wiaduktu, dodatkowo 6 m ponad ziemią ze względu na obniżenie terenu. na razie brak decyzji samorządu w tej sprawie.
Robert Lewandowski, z-ca burmistrza miasta Żmigród, pismo z dnia 2005-04-07 Propozycja utworzenia przejścia pieszego przez przedłużenie projektowanego tunelu pieszego obsługującego perony stacji w Żmigrodzie w kierunku zachodnim na drogę do oczyszczalni ścieków. Propozycja jest argumentowana planowaną likwidacją przejścia pieszego na km 46+825. Wniosek był dyskutowany na dodatkowym spotkaniu inwestora z samorządami w Żmigrodzie w dniu 5.04.2005. PKP PLK gotowe jest zgodzić się na przejście tunelowe, pod warunkiem zgody na likwidację przejścia w km 47+120 i zastąpienia przejazdu 46+579. Brak decyzji samorządu.

Wnioski przesłane pisemnie - Bojanowo i Rydzyna

Zgłaszający Treść wniosku Sposób rozpatrzenia
Józef Zuter, burmistrz miasta Bojanowo, pismo Zn:7040/11/2005 z dnia 2005-03-18 Wniosek o rozważenie pobudowania skrzyżowania dwupoziomowego (wiaduktu), zamiast przejazdu w poziomie szyn w okolicach km 47+000. Wniosek jest uzasadniany korzystnym ukształtowaniem terenu (linia kolejowa w wykopie), poprawą funkcjonalności zarówno dla ruchu kolejowego, jak i lokalnego, oraz bliskością Domu Pomocy Społecznej o charakterze otwartym, co zwiększa ryzyko wypadków. Wniosek jest powtórzeniem wniosku zgłoszonego na spotkaniu konsultacyjnym w Bojanowie. W piśmie z dnia 31.03.05 do CZT, z-ca Naczelnego Dyrektora Oddziału Regionalnego PKP PLK SA w Poznaniu wyjaśnia, że w trakcie spotkania konsultacyjnego w Bojanowie w dniu 17.03.05 przedstawiciele projektanta i inwestora wyjaśnili zasadność przyjętego rozwiązania, oraz że jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami. Jednakże zapis ze spotkanie wskazuje, że burmistrz, mimo tych wyjaśnień podtrzymywał swój wniosek.
Grzegorz Jędrzejczak, burmistrz miasta Rydzyna, pismo z dnia 2005-03-31 Wniosek o zachowanie dwóch tuneli pod torami w miejscowości Kaczkowo, w km 88+000 - 83+000. Wniosek nie zawiera uzasadnienia. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Grzegorz Jędrzejczak, burmistrz miasta Rydzyna, pismo z dnia 2005-03-31 Wniosek o wybudowanie ekranów dźwiękochłonnych na zbliżeniu z osiedlami mieszkaniowymi w miejscowościach Kłoda i Kaczkowo. Wniosek nie zawiera uzasadnienia. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Grzegorz Jędrzejczak, burmistrz miasta Rydzyna, pismo z dnia 2005-03-31 Wniosek o uzgodnienie modernizacji linii kolejowej z GDDKiA w zakresie planowanych przez GDDKiA inwestycji drogowych: budowa drogi ekspresowej S-5,budowa węzła "Rydzyna", zmiana przebiegu dróg powiatowych nr 21302 i nr 21250. Uzgodnienie powinno dotyczyć w szczególności budowy wiaduktów w miejscach przecięcia się linii kolejowej z planowanymi nowymi przebiegami w/w dróg i wyeliminowania ewentualnych kolizji. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.

Wnioski przesłane pisemnie - Leszno

Zgłaszający Treść wniosku Sposób rozpatrzenia
Janusz Chodorowski, wójt gminy Lipno, pismo z dnia 2005-04-05 Wniosek jest wyrażeniem akceptacji władz gminy dla przebudowy przejazdu kolejowego w km 102+382 na zasadzie pobudowania wiaduktu w miejscowości Klonówiec. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Tomasz Malepszy, prezydent miasta Leszno, pismo MZD-5544/KOR/32/2005 z dnia 2005-03-31 Likwidacja przejazdów kat. A w km 93+520 i 93+773 oraz przejazdu kat. C w km 92+436 może nastąpić po wybudowaniu wiaduktu na przejeździe wkm 93+116 i drogi objazdowej. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Tomasz Malepszy, prezydent miasta Leszno, pismo MZD-5544/KOR/32/2005 z dnia 2005-03-31 Wniosek o zachowanie dla przejazdu w km 94+210 kategorii A. Wniosek uzasadniany tym, że przewiduje się znaczne zwiększenie natężenia ruchu na tymciągu komunikacyjnym, oraz tym, że przejazd ten będzie jedyną alternatywą w przypadku zamknięcia wiaduktu w km 93+116. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Tomasz Malepszy, prezydent miasta Leszno, pismo MZD-5544/KOR/32/2005 z dnia 2005-03-31 Wniosek o zachowanie przejazdu kat. A w km 95+450 jako awaryjnego oraz o jednoczesną przebudowę istniejącego przejścia podziemnego z dostosowaniem do obowiązujących przepisów, w tym z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Wniosek uzasadniany tym, że już wielokrotnie przejazd był wykorzystywany w sytuacjach awaryjnych, np. podczas inwestycji drogowych. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Tomasz Malepszy, prezydent miasta Leszno, pismo MZD-5544/KOR/32/2005 z dnia 2005-03-31 Wniosek o likwidację przejazdu w km 97+751 z jednoczesną budową wiaduktu. Wniosek wynika z ustaleń planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Tomasz Malepszy, prezydent miasta Leszno, pismo MZD-5544/KOR/32/2005 z dnia 2005-03-31 Wniosek o budowę przejścia podziemnego łączącego dworce PKP i PKS oraz ul. Kilińskiego, przy wykorzystaniu istniejących tuneli łączących perony. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Tomasz Malepszy, prezydent miasta Leszno, pismo MZD-5544/KOR/32/2005 z dnia 2005-03-31 Wniosek o budowę ekranów akustycznych na odcinkach linii wzdłuż zabudowy mieszkaniowej - zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Tomasz Malepszy, prezydent miasta Leszno, pismo MZD-5544/KOR/32/2005 z dnia 2005-03-31 Wniosek o budowę estetycznego, wysokiego ogrodzenia, uniemożliwiającego przechodzenie przez tory w miejscach niedozwolonych-na odcinkach gdzie nie przewiduje się ekranów akustycznych. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.

Wnioski przesłane pisemnie - Kościan

Zgłaszający Treść wniosku Sposób rozpatrzenia
Urząd miasta Kościan, pismo KOS 7015/6/2005 z dnia 2005-03-29 Wniosek o budowę wiaduktu lub tunelu w km 121+960. W przypadku nie uwzględnienia wniosku, wnosi się o budowę kładki dla pieszych. Wniosek jest uzasadniany planami budowy obwodnicy miasta Kościana łączącej osiedla Gurostwo i Jagiellońskie. Kładka jest niezbędna ze względu na konieczność dojścia dzieci i młodzieży z osiedla Gurostwo do Zespołu Szkół nr 3. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Urząd miasta Kościan, pismo KOS 7015/6/2005 z dnia 2005-03-29 Wniosek o budowę ekranów akustycznych w km 121+960 - 122+953 (od wiaduktu do ul. Młyńskiej) - prawa strona. Ekrany pozwolą na ochronę zabudowy mieszkaniowej osiedla Gurostwo. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Urząd miasta Kościan, pismo KOS 7015/6/2005 z dnia 2005-03-29 Wniosek o budowę tunelu pod torami w km 122+953 (ul. Młyńska).Wniosek jest uzasadniany tym, że z punktu widzenia potrzeb miasta i funkcjonowania jego układu komunikacyjnego, skrzyżowanie bezkolizyjne w tym miejscu w połączeniu z przebudowanym pobliskim rondem, znacznie poprawi drożność układu komunikacyjnego miasta. W przypadku uwzględnienia budowy wiaduktu lub tunelu w km 121+960, tunel w ul. Młyńskiej może być ograniczony do jedynie tunelu pieszo - rowerowego. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Urząd miasta Kościan, pismo KOS 7015/6/2005 z dnia 2005-03-29 Wniosek o budowę ekranów akustycznych w km 123+313 - 123+913 (od kanału Obry do ul. Gostyńskiej) - lewa strona. Ekrany pozwolą na ochronę zabudowy mieszkaniowej przy ul. Berwińskiego oraz szpitala powiatowego. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Urząd miasta Kościan, pismo KOS 7015/6/2005 z dnia 2005-03-29 Wniosek o budowę wiaduktu lub tunelu pod torami w km 123+913 - ul. Gostyńska. W przypadku uwzględnienia budowy wiaduktu lub tunelu w km 125+460, tunel w ul. Gostyńskiej może być ograniczony do jedynie tunelu pieszo - rowerowego. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Urząd miasta Kościan, pismo KOS 7015/6/2005 z dnia 2005-03-29 Wniosek o budowę ekranów akustycznych w km 123+913 - 124+595 (od Gostyńskiej do ul. Północnej) - lewa strona. Ekrany pozwolą na ochronę zabudowy mieszkaniowej przy ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Wschodniej. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Urząd miasta Kościan, pismo KOS 7015/6/2005 z dnia 2005-03-29 Wniosek o budowę wiaduktu lub tunelu pod torami w km 125+460 (ul. Młyńska). Wniosek jest uzasadniany tym, że w projektowanym studium zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana proponowany wiadukt/tunel będzie stanowił element drogi wojewódzkiej Grodzisk Wielkopolski - Gostyń. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Urząd Skarbowy w Kościanie Wniosek o ustawienie ekranu dźwiękochłonnego przy przejeździe kolejowym na ul. Młuńskiej w Kościanie od strony ul. Łąkowej. Tory kolejowe biegną na nasypie obok budynków Urzędu Skarbowego przy ulicy Młyńskiej, a hałas od linii kolejowej zakłóca normalne funkcjonowanie Urzędu. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.

Wnioski przesłane pisemnie - Mosina i Luboń

Zgłaszający Treść wniosku Sposób rozpatrzenia
Erazm Walkowiak, sołtys wsi Nowinki - Drużyna, pismo z dnia 2005-04-04 Wniosek o zapewnienie możliwości komunikacji w miejscu obecnego przejazdu w km 141+679. Wniosek jest uzasadniany dużym ruchem pieszym, gdyż przejazd ten jest w miejscu, gdzie kolej dzieli wieś na dwie części, korzystają z niego dzieci uczęszczające do szkoły, oraz mieszkańcy w drodze do sklepu. Projektowana droga równoległa do toru nie rozwiąże potrzeb ruchu pieszego. Wniosek odnosi się wyłącznie do ruchu pieszego. Wnioskodawca proponuje zachowanie obecnego przejazdu w kategorii B lub wybudowanie w jego miejscu tunelu pieszo - rowerowego o szerokości w świetle 3-4 m i wysokości 2,5 m. Wnioskodawcy również negatywnie ustosunkowują się do budowy drogi równoległej do toru w związku z likwidacją powyższego przejazdu, gdyż miałaby ona przechodzić przez 2 gospodarstwa, oraz grunty innych rolników. Również wnioskodawca podkreśla, że likwidacja przejazdu w km 140+921 jest problemem znaczącym, gdyż zapewnia on dojazd do pól. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Erazm Walkowiak, sołtys wsi Nowinki - Drużyna, pismo z dnia 2005-04-04 Wniosek o budowę ekranów akustycznych wzdłuż linii kolejowej w obrębie zabudowy wsi Nowinki - Drużyna. Wniosek jest uzasadniany spodziewanym wzrostem prędkości i natężenia ruchu pociągów po modernizacji, a więc także wzrostem hałasu, oraz przykładem Niemiec, gdzie w obrębie osiedli mieszkaniowych ekrany akustyczne wzdłuż linii kolejowych są standardem. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Sternal Maria i Bogusław, mieszkańcy wsi Drużyna, pismo z dnia 2005-04-06 Protest przeciw budowie drogi będącej przedłużeniem połączenia drogowego Mosina - Czempiń. Protest wynika z faktu, że droga ta przechodziłaby przez gospodarstwo autorów wniosku, co wiązałoby się z wyburzeniem nowego i starego domu oraz zabudowań gospodarczych. Autorzy wnioskują o inne przeprowadzenie drogi: po śladzie innej istniejącej drogi, lub przez niezabudowane tereny sąsiadów, na co mają oni wyrażać zgodę. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Urząd Miasta Mosina, pismo IK 7040-12-1/05 z dnia 2005-04-04 Wniosek o budowę pełnych rogatek (4 szt. zapór) na przejeździe 138+750. Wniosek uzasadniany dużym ruchem na ciągu drogi nr 32640, pełniącej funkcję ulicy miejskiej w centrum miejscowości Pecna. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Urząd Miasta Mosina, pismo IK 7040-12-1/05 z dnia 2005-04-04 Wniosek o budowę tunelu dla pieszych na km. 141+679 oraz budowę proponowanej drogi. Wniosek uzasadniany tymże tory kolejowe dzielą wsie Nowinki i Drużyna na dwie części, konieczne jest zachowanie komunikacji pieszej obu części, ze względu na lokalizację usług w południowej części. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Urząd Miasta Mosina, pismo IK 7040-12-1/05 z dnia 2005-04-04 Wniosek o korektę przebiegu drogi powiatowej nr 32605 tak, żeby zapewnić widoczność z obu stron drogi na przejeździe w km 148+265. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Urząd Miasta Mosina, pismo IK 7040-12-1/05 z dnia 2005-04-04 Wniosek o budowę tunelu pod torami wraz z dojazdami do posesji w km 145+650. Wniosek uzasadniany tym, że po stronie południowej linii znajdują się zakłady przemysłowe, generujące ruch o wielkości 120 samochodów TIR dziennie, a w przyszłym roku planowane jest podwojenie tej wielkości. Samochody oczekujące na przejazd od strony północnej blokowałyby ulice w centrum miasta. Ponadto w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina tereny te były przewidziane pod obiekty drogowe. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Urząd Miasta Mosina, pismo IK 7040-12-1/05 z dnia 2005-04-04 Wniosek o budowę tunelu drogowego przez teren dawnego zakładu BARWY na km 146+551. Wnioskodawca podkreśla, że istniejącego przejazdu nie można likwidować bez zapewnienia ciągłości ruchu drogowego. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Urząd Miasta Mosina, pismo IK 7040-12-1/05 z dnia 2005-04-04 Wniosek o budowę wiaduktu drogowego na km 147+522. Obecny przejazd znajduje sięw ciągu drogi wojewódzkiej nr 431, po której przebiega obwodnica pierścieniowa miasta poznania dla pojazdów ciężarowych. Jest ona również wykorzystywana jako dojazd do autostrady. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Urząd Miasta Mosina, pismo IK 7040-12-1/05 z dnia 2005-04-04 Wniosek o wydłużenie tunelu usługującego perony na dworcu w Mosinie do rampy kolejowej po południowej stronie torów oraz o maksymalne przesunięcie peronu numer 2 w stronę Poznania. Wniosek argumentowany poprawą bezpieczeństwa pracowników zakładów położonych po południowej stronie dworca, korzystających z kolei. Trwa postępowanie w celu podzielenia gruntów na terenie rampy południowej i wydzielenia ulicy. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Urząd Miasta Mosina, pismo IK 7040-12-1/05 z dnia 2005-04-04 Wniosek o zmianę nazwy przystanku Iłówiec na Pecna. Wniosek argumentowany tym, ze w/w przystanek znajduje się na terenie administracyjnym wsi Pecna. Wniosek jest częściowo zbieżny z wnioskiem mieszkańców wsi Pecna. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu, pismo PI 813/2005 z dnia 2005-03-30 Wniosek o zastosowanie skutecznej ochrony przed hałasem i drganiami na odcinku od kotłowni osiedlowej (ul. Sowiniecka 47c) do przejazdu przy ul. Sowinieckiej w Mosinie, w celu ochrony mieszkańców budynków przy ul. Sowinieckiej 47, 47a, 47b, 46, 46a, 46b, 46c. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu, pismo PI 813/2005 z dnia 2005-03-30 Wniosek o zapewnienie przy projektowaniu skrzyżowania linii kolejowej z ul. Targową w Mosinie dojazdu i dowozu opału do kotłowni osiedlowej przy ul. Sowinieckiej 47c oraz do garaży osiedlowych przy ul. Sowinieckiej 47d - od strony ul. Targowej. Wniosek zostanie przekazany inwestorowi do rozpatrzenia.

Wnioski zgłoszone w Internecie

Zgłaszający Treść wniosku Sposób rozpatrzenia
Michał Marcinowicz oraz Michał Gil, za pośrednictwem listy dyskusyjnej pl.misc.kolej Pozostawienie peronów przy torach nr 5 w linii do Śremu na stacji Czempiń lub wprowadzenie odgałęzienia na linię do Śremu z toru nr 3. Wniosek przekazujemy do rozpatrzenia przez inwestora na dalszym etapie.
Michał Marcinowicz oraz Michał Gil, za pośrednictwem listy dyskusyjnej pl.misc.kolej Proponuję powiększyć liczbę elektryfikowanych torów i zelektryfikować 3 lub nawet 4 po "stronie głogowskiej" dworca w Lesznie. Równie pożądana byłaby 4-ta krawędź peronowa po "stronie wrocławskiej" dworca z układem torów po każdej stronie torów szlakowych po jednym torze dodatkowym. Wniosek przekazujemy do rozpatrzenia przez inwestora na dalszym etapie.
Michał Marcinowicz oraz Michał Gil, za pośrednictwem listy dyskusyjnej pl.misc.kolej Należy uwzględnić budowę toru nr 4 przy krawędzi peronowej w Kościanie. Innym kompromisowym (ale gorszym rozwiązaniem) przy braku miejsca rozwiązaniem byłoby pozostawienie toru nr 2 bez krawędzi peronowej, a dobudować tor nr 4 z krawędzią peronową oraz rozjazdami pozwalającymi nań wjechać z prędkością 80 km/h "na bok" dla zatrzymujących się tutaj pociągów pospiesznych. Wniosek przekazujemy do rozpatrzenia przez inwestora na dalszym etapie.
Michał Marcinowicz oraz Michał Gil, za pośrednictwem listy dyskusyjnej pl.misc.kolej Należy wybudować tor dodatkowy po stronie nieparzystej torów linii Wrocław - Poznań na stacji w Rawiczu. Wniosek przekazujemy do rozpatrzenia przez inwestora na dalszym etapie.
Michał Marcinowicz oraz Michał Gil, za pośrednictwem listy dyskusyjnej pl.misc.kolej Z racji często wykonywanych zjazdów z linii głównej albo w kierunku Wolsztyna, albo w kierunku Starołęki (Franowa) należy umożliwić jak najszybsze zwolnienie szlaku głównego poprzez budowę rozjazdów pozwalających jechać z prędkością 100 km/h "na zboczenie" w głowicy południowej dla pociągów towarowych jeżdżących na kierunku Leszno - Franowo. Wniosek przekazujemy do rozpatrzenia przez inwestora na dalszym etapie.
Michał Marcinowicz oraz Michał Gil, za pośrednictwem listy dyskusyjnej pl.misc.kolej Przesunięcie peronów na stacji Poznań Dębiec w kierunku pętli tramwajowej. Wniosek przekazujemy do rozpatrzenia przez inwestora na dalszym etapie.
Michał Marcinowicz oraz Michał Gil, za pośrednictwem listy dyskusyjnej pl.misc.kolej Budowa przejazdu bezkolizyjnego w ul. Czechosłowackiej w Poznaniu przy stacji Poznań Dębiec, zamiast przejazdu w poziomie szyn. Wniosek przekazujemy do rozpatrzenia przez inwestora na dalszym etapie.