Interpelacja do Prezydenta Warszawy

Do: Pani Ewa Malinowska-Grupińska
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy

Na podstawie § 34 ust. 1-4 Statutu m.st. Warszawy składam następującą interpelację do Prezydenta m.st. Warszawy:

Uprzejmie proszę o ustosunkowanie do trzech poniższych kwestii związanych z polityką miasta wobec ruchu rowerowego:

Rowery na Starówce

1. W niezmiernie mnie cieszącej odpowiedzi z dn. 10.06.2008 r. na moją interpelację napisała Pani, iż Biuro Drogownictwa i Komunikacji rozważa wystąpienie o zniesienie zakazu wjazdu rowerami na Starówkę, aby (...) obszar starego Nowego Miasta przekształcić w strefę rowerową. Ruch pieszo-rowerowy powinien odbywać się (...) na zasadzie mieszanej, bez wydzielania osobnych ciągów rowerowych, aby interakcje dwóch wymienionych rodzajów ruchu odbywały się na zasadzie dynamicznej. W związku z tym uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

- Czy jako Prezydent m.st. Warszawy wydała Pani dyspozycję urzędnikom, aby podjedli działania celem otwarcia Starówki na ruch rowerowy?

- Czy są aktualnie prowadzone analizy możliwości wprowadzenia zgody na wjazd rowerów na Starówkę?

- Kiedy można spodziewać się wiążących decyzji w tej kwestii?

Remont Mostu Poniatowskiego niezgodny ze Studium

2. W związku z zakończeniem modernizacji Mostu Poniatowskiego oraz nieuwzględnieniem w ramach modernizacji usytuowania na moście drogi rowerowej, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przyjęte uchwałą LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z 10.10.2006 r., przewiduje przebieg drogi rowerowej przez Most Poniatowskiego. Kto i kiedy zezwolił Zarządowi Dróg Miejskich na odstępstwo od obowiązku jej realizacji?

- Strategia rozwoju Warszawy do 2020 r., przyjęta uchwałą LXI 1/1789/2005 Rady m.st. Warszawy z 24 listopada 2005 r. przewiduje m.in. stworzenie warunków do bezpiecznego korzystania z rowerów. Czy i kiedy ZDM został zwolniony z wprowadzania w życie tych zaleceń przez Prezydenta W-wy?

- Czy ma Pani świadomość, że ZDM złamał Zarządzenie Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju komunikacji rowerowej, w którym przecież czytamy: We wszystkich opracowywanych projektach inwestycji drogowych oraz modernizacji i przebudowy dróg, w szczególności na drogach przewidzianych do uzupełnienia o ścieżki rowerowe wyszczególnione w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Warszawy (...) należy uwzględniać potrzeby ruchu rowerowego w zakresie: (...) b) uzupełnienia jezdni dróg publicznych o wydzielone drogi dla rowerów, bądź, c) wyznaczenia w jezdniach osobnych pasów dla rowerów (w tym kontrapasów), ewentualnie w rejonach o mniejszym natężeniu ruchu autobusowego - pasów rowerowo-autobusowych (…)?

- Co zamierza Pani uczynić, aby pomimo zakończenia modernizacji Mostu Poniatowskiego umożliwić rowerzystom bezpieczne korzystanie z tej przeprawy mostowej?

- Czy zamierza Pani wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec wszystkich podległych Pani osób, pełniących funkcje kierownicze, które doprowadziły do tego, że Most Poniatowskiego pomimo modernizacji nie został przystosowany do wymagań osób korzystających z roweru jako środka transportu w Warszawie?

Przewożenie rowerów z Trasy W-Z na Pl. Zamkowy

3. Warszawscy rowerzyści wielokrotnie bez skutku interweniowali o zniesienie bzdurnego zakazu uniemożliwiającego im korzystanie ze schodów ruchomych lub windy dla wózków przy tunelu na trasie W-Z. Dziś w Warszawie można swobodnie przewozić rowery środkami komunikacji miejskiej, nie ma żadnych przeszkód, aby wozić je windami na stacjach metra (przynajmniej nie znane mi są interwencje służb porządkowych w tym zakresie). Nie można natomiast swobodnie dostać się z rowerem bezpośrednio z poziomu trasy W-Z na Pl. Zamkowy windą lub schodami ruchomymi. Dlatego też zwracam się do Pani o niezwłoczne wydanie stosownych decyzji podległym urzędnikom ZDM celem usunięcia ww. zakazu, który stał się już symbolem niechęci władz miasta do rowerzystów. Proszę o poinformowanie mnie o podjętych w tym zakresie działaniach.

Bartosz Dominiak
Radny m.st. Warszawy

Od redakcji

Dziękujemy panu Bartoszowi Dominiakowi za kolejne wystąpienie. Wcześniej interpelował już w sprawach stosowaniu asfaltu na drogach rowerowych [zobacz >>>] i ochrony Lasu Bielańskiego [zobacz >>>].

Rada Warszawy liczy 60 osób. Trochę więc dziwi, że tylko Bartosz Dominiak wykazuje zainteresowanie nie tylko transportem rowerowym, ale i tym, czy i jak realizuje się wytyczne uchwalone przez Radę Warszawy. Czyżby pozostałych radnych nie interesowały rozbieżności między zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i Strategią rozwoju Warszawy - uchwalonymi przez organ, w którym zasiadają - a ich realizacją? Liczymy, że nie jest to obojętne całej Radzie i inni miejscy rajcowie uaktywnią się i wesprą swoich wyborców w dążeniach do uczynienia Warszawy miastem przyjaźniejszym dla rowerów.

Śródtytuły i wytłuszczenia zostały dodane przez redakcję.

Rowerzysta zaradny zwraca się do radnych

Narzekasz na kiepskie warunki podróżowania rowerem po mieście? Uważasz, że trzeba je poprawiać i masz konkretne postulaty? Zainteresuj nimi radnego, na którego oddałe/aś głos w wyborach samorządowych. Listę radnych Warszawy wraz z adresami e-mail znajdziesz pod odsyłaczem bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Rada_Warszawy/Radni/default.htm

Skontaktuj się też z radnymi swojej dzielnicy. W dotarciu do właściwej osoby pomogą odsyłacze bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Dzielnice/default.htm www.um.warszawa.pl/v_syrenka/miasto/dzielnice.htm

Nie czekaj, aż problemy rozwiążą się same, bo się nie doczekasz!