ZDM/5511/DTBR/464/08 - Zarząd Dróg Miejskich o kontrapasach

Warszawa, dnia 31.07.2008 r.

Do: Burmistrz Dzielnicy Śródmieście.

W odpowiedzi na pismo UD-IX-WOD-0717-738/08 i w związku z wystąpieniem Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych, [zobacz >>>] Zarząd Dróg Miejskich informuje, co następuje:

1. Postulowana ścieżka rowerowa w Al. Ujazdowskich znajduje się w planach inwestycyjnych ZDM. Obecnie, na zlecenie ZDM, opracowywana jest, przez Biuro Projektów „Metroprojekt", dokumentacja techniczna dla realizacji tej ścieżki. Planowane jest też również stworzenie warunków dla jazdy rowerem na ul. Waryńskiego na odc. Pl. Konstytucji — Batorego. Inwestycja ta jest obecnie na etapie projektowania technicznego.

2. Zarząd Dróg Miejskich nie zgłasza zastrzeżeń odnośnie możliwości dopuszczenia ruchu rowerowego na pasie autobusowym na ul. Marszałkowskiej od strony Galerii Centrum. Realizację tego pomysłu uzależniamy od stanowiska Inżyniera Ruchu, do którego przekazujemy przy niniejszym wniosek i kopię pisma.

3. Postulat dotyczący dopuszczenia ruchu rowerowego „pod prąd" na ul. Senatorskiej został przekazany wg właściwości do Zarządu Terenów Publicznych.

4. Opiniujemy negatywnie postulat dot. dopuszczenia ruchu rowerowego "pod prąd" w jakiejkolwiek formie na wymienionych przez Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych ulicach Warszawy. Ruch taki może być dopuszczany na ulicach jednokierunkowych o niewielkim natężeniu ruchu i odpowiedniej szerokości jezdni. Dopuszczenie go na ulicach Marszałkowskiej, Mazowieckiej, Koszykowej, Mokotowskiej i Kredytowej, które są drogami powiatowymi a dużym obciążeniu ruchu wpłynęłoby niekorzystnie na bezpieczeństwo rowerzystów.

Zastępca dyrektora,
Michał Trzciński

Do wiadomości:
Pan Janusz Galas - Inżynier Ruchu m. st. Warszawy.

Pytania ZM do Zarządu Dróg Miejskich

SRN/08/0435/04/MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Dotyczy: ruchu rowerów pod prąd na ulicach jednokierunkowych.

Nawiązując do pisma ZDM/5511/DTBR/464/08, cieszymy się z szybkiej reakcji w sprawie dopuszczenia rowerów na pasie autobusowym na ulicy Marszałkowskiej – stosowne pismo zostało już przekazane.

Odnośnie ścieżek rowerowych przy Alejach Ujazdowskich i ulicy Waryńskiego, prosimy o podanie konkretnych terminów planowanego zakończenia prac budowlanych. Przypominamy, że ścieżka przy Waryńskiego miała powstać w 2004 r., zgodnie z listą priorytetów uzgodnioną w 2003 r.

Równocześnie prosimy o podanie konkretnych argumentów przemawiających przeciwko wytyczeniu każdego z zaproponowanych przez nas kontrapasów oraz badań, które dowodzą, że dopuszczanie ruchu rowerowego „pod prąd” pogarsza bezpieczeństwo rowerzystów. Z własnej strony przedstawiamy wyniki dotychczasowych doświadczeń, które świadczą o czymś wręcz przeciwnym:

„Otwarcie ulic jednokierunkowych dla ruchu rowerowego w obu kierunkach z zasady nie oddziałuje ujemnie na bezpieczeństwo. Ani w przypadku liczby wypadków, ani ciężkości urazów nie można wskazać negatywnych oddziaływań. Jest nawet tendencja do zwiększania się bezpieczeństwa ruchu. Ponieważ poprzez otwarcie ulicy jednokierunkowej staje się ona atrakcyjniejsza dla rowerzystów, bez ujemnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu, nie ma dla szerokiego zastosowania tej zasady w miastach i gminach żadnych zastrzeżeń. Dopuszczalna prędkość maksymalna do 30 km/h jest przesłanką dla otwarcia ulic jednokierunkowych dla rowerzystów w obu kierunkach. Wąskie ulice nie są żadnym kryterium dyskryminującym, dopóki istnieją możliwości ominięcia się pojazdów.” (Bundesministerium für Vehrker, Bauß und Wohnungswesen, direkt - Verbesserungen der Vehrkersverhältnisse in den Gemeinden, Fahrradvehrker - Erfarungen und Beispiele aus dem In- und Ausland, 59/2004, str. 93-94)

Co do stwierdzenia o drogach o dużym obciążeniu ruchem, przypominamy, że wszystkie ulice, na których postulowaliśmy utworzenie kontrapasów znajdują się w rejonie, w którym Warszawa ma obowiązek zmniejszyć natężenie ruchu o ponad 70% w ciągu najbliższych siedmiu lat, zgodnie z obowiązującym Programem Ochrony Powietrza. Jednak niezależnie od tego, prosimy o przedstawienie badań, które by dowodziły, iż wpuszczanie rowerów na ulice powiatowe jest bardziej niebezpieczne niż zmuszanie rowerzystów do jeżdżenia drogami wyższych klas o jeszcze większym natężeniu ruchu (przykładowo: Marszałkowska: 800-900 pojazdów w godzinie szczytu porannego, Waryńskiego: ponad 3500; Koszykowa: ok. 250, Piękna: ponad 800). Tym bardziej, że jak wykazano wyżej, kontrapasy zwiększają bezpieczeństwo ruchu.

Ciąg dalszy

[zobacz >>>]