LM-W/LO-2/713/09

Do: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

W odpowiedzi na pismo znak: BIL-08-0001-02 [zobacz >>>] w sprawie wniosków dot. Lasu Bielańskiego, Lasy Miejskie - Warszawa informują:

Ad. 1 Las Bielański od strony ul Marymonckiej jest ogrodzony żywopłotem, jest to jak najbardziej naturalna i odpowiednia forma ogrodzenia. W swoim piśmie z roku 2008. prosiliście Państwo o uzupełnienie ogrodzenia od strony ul. Marymonckiej. Ponieważ od strony ul. Marymonckiej nie ma ogrodzenia, sądziliśmy, że chodzi o naprawienie ogrodzenia od strony ul. Podleśnej.

Ad. 2 Tablice informacyjne przy ul. Marymonckiej ustawione są w prawidłowych miejscach i informują przejeżdżających ulicą, że jest to las Bielański. Na ul. Dewajtis stoją dwie duże tablice informacyjne i szereg tablic zakazów dotyczących rezerwatu. W tej chwili trwają prace przy wymianie uszkodzonych tablic i ustawianiu nowych.

Ad. 3 Wejście od strony AWF jest nielegalne. Tablice zakazów dotyczące psów i prawidłowego zachowania się w rezerwacie umieszczane są przy ścieżkach wyznaczonych do ruchu pieszego lub rowerowego. Uważamy za niestosowne instalowania tablic przy dziko wydeptanych ścieżkach i nielegalnych wejściach do rezerwatu.

Ad. 4 Termin budowy ogrodzenia określała umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Środki na budowę zostały zabezpieczone przez Gminny Fundusz OSiGW na rok 2008 w związku z tym nie było możliwości przesunięcia ich na rok następny. W bieżącym roku przewidziane są środki na remont dróg w rezerwacie.

Ad. 5,6. W miarę możliwości złomy i wywroty są usuwane na bieżąco ze ścieżek i dróg leśnych przeznaczonych do ruchu pieszego lub rowerowego. Poza terenami wyznaczonymi do rekreacji, w miejscach gdzie powalone drzewa nie zagrażają bezpieczeństwu ludzi, pozostawione są do naturalnego rozkładu.

Ad. 7 W naszej opinii ogrodzenie w wąwozie jest odpowiednio zamontowane co przyczynia się do kanalizacji ruchu pieszego i zapobiega rozprzestrzenianiu się niszczeniu runa leśnego poza wyznaczonymi ścieżkami.

Ad. 8 Szlaban stojący przy wejściu od ulicy Podleśnej jest typową zaporą, zapobiegającą wjeżdżaniu osobom nieupoważnionym do lasu. W całej Polsce są stawiane tego typu szlabany.

Ad. 9,10 Ulica Dewajtis stanowi drogę gminną i ewentualne stawianie ogrodzeń, sprzątnięcie tłucznia oraz naprawa pasa zieleni leży w gestii Dzielnicy Warszawa Bielany. Lasy Miejskie Warszawa w pełni popierają projekt drewnianych wygrodzeń zapobiegających dewastacji poboczy ul. Dewajtis.

Dziękujemy Państwu za cenne uwagi i wskazówki dotyczące prac związanych z ochroną i zagospodarowaniem rekreacyjnym rezerwatu Las Bielański. W przypadku jakichkolwiek uwag prosimy o kontakt z pracownikiem terenowym w obwodzie Bielany - Młociny p. Krystyną Grądzką.

p.o. Dyrektora
Karol Podgórski

[Wytłuszczenia i zdjęcia od redakcji, skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/dewajtis/lasymw2zm_lasb_200907.pdf ]

Od redakcji

Postawa Lasów Miejskich rozczarowuje, a pismo sprawia wrażenie, jakby wyszło spod pióra dwóch autorów. Pierwszy neguje wszystkie najistotniejsze wnioski, a drugi dziękuje za cenne uwagi i wskazówki.

Mamy też dowód, że LMW opracowały sobie własny kodeks postępowania administracyjnego, bez wymogu art. 243 [Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę]. Podobnie jak własną ustawę o dostępie do informacji publicznej, która nakazuje udostępnianie wyłącznie akt postępowania zakończonego, nawet jeśli nie zostało wszczęte... [zobacz >>>].

Lasy Miejskie W-wa postanowiły w końcu przyciąć rurę. Czyżby zmieniły zdanie o rewelacyjności typowych zapór stawianych w całej Polsce? Czyżby dostrzegły, że rzecz dobra na odludnych, leśnych duktach może być nieodpowiednia czy wręcz szkodliwa w miejscu uczęszczanym przez tłumy spacerowiczów? Niestety nie. To zdjęcie to efekt zainteresowania sprawą ze strony dziennikarzy... Dziękujemy w imieniu tych, którzy nie zrobią sobie o tę rurę krzywdy.

Na koniec wypada zareklamować tak wytrwale utrzymywaną przez LMW tablicę nieopodal Cm.Włoskiego (widoczną na pierwszym zdjęciu). Wytężmy wzrok i nie mijajmy jej obojętnie! Życzymy ciekawej lektury wszystkim dalekowzrocznym pasażerom samochodów i tramwajów mknących Marymoncką. A co ciekawego można z tej i innych tablicach wyczytać? O tym napiszemy niebawem.