Niedawno napisaliśmy o lobbingu dwojga miejskich radnych na rzecz komercyjnej działalności lotniczej, przez którą tysiące mieszkańców muszą znosić koszmarny hałas i obawiać się kolejnej katastrofy [zobacz >>>]. Z tym większą przyjemnością informujemy, że Zarząd Żoliborza bardzo sprawnie i pozytywnie zareagował na naszą prośbę o poparcie uwag dotyczących cywilnego lotnictwa z lotniska Babice.

Pismo Burmistrza do MBPR

Warszawa dnia 11.02.2015

Do: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego Oddział terenowy w Radomiu

Przesyłam w załączeniu Uchwałę nr 38/15 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 10.02.2015r. popierającą uwagi i wnioski Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze" i Stowarzyszenia „Ciche Niebo nad Warszawą" [zobacz >>>] złożone do Zarządu Województwa Mazowieckiego n.t. projektów Programu Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego w Województwie Mazowieckim i Prognozy Oddziaływania na Środowisko.

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
Krzysztof Bugla

Załącznik:
uchwała nr 38/15 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z dnia 10.02.2015 r.
uzasadnienie do uchwały nr 38/15

Do wiadomości:
1. Stowarzyszenie „Zielone Mazowsze"
2. Stowarzyszenie „Ciche Niebo nad Warszawą"
3. a/a

Uchwała nr 38/15 Zarządu Dzielnicy Żoliborz z 10 lutego 2015 r.

w sprawie poparcia uwag i wniosków Stowarzyszeń „Zielone Mazowsze” i „Ciche Niebo Nad Warszawą” skierowanych do Zarządu Województwa Mazowieckiego (Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, OT Radom, ul. Mokra 2 02-600 Radom) n.t. projektów Programu Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego w Województwie Mazowieckim i Prognozy Oddziaływania na Środowisko.

Na podstawie § 45 pkt 4 statutu Dzielnicy, zał. nr 18 do Uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.), Uchwały Rady m. st. Warszawy nr XLVI/1422/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ 1.Zarząd Dzielnicy popiera złożone przez Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze” i „Ciche Niebo Nad Warszawą” wnioski i uwagi do Programu propozycji rozwoju lotnictwa ogólnego cywilnego funkcjonującego na lotnisku Warszawa – Babice, a w szczególności ustanowienia tam centralnego heliportu dla Warszawy oraz o ostateczne rozwiązanie tematu prywatnych, cywilnych komercyjnych ośrodków szkoleniowych funkcjonujących na lotnisku MSW Warszawa Babice w tym wskazania lotnisk i lądowisk wokół Warszawy, które przejęłyby ośrodki szkoleniowe funkcjonujące w Warszawie.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Panu Krzysztofowi Bugli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr 38/15

Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze” i „Ciche Niebo Nad Warszawą” w dniu 30.01.2015 r. zwrócili się do Burmistrza Dzielnicy Żoliborz z prośbą o poparcie uwag i wniosków [zobacz >>>] skierowanych do Zarządu Województwa Mazowieckiego (Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, OT Radom, ul. Mokra 2 02-600 Radom) n.t. projektów Programu Rozwoju Infrastruktury Lotnictwa Cywilnego w Województwie Mazowieckim i Prognozy Oddziaływania na Środowisko.

Wnioski i uwagi dotyczą Programu propozycji rozwoju lotnictwa ogólnego cywilnego funkcjonującego na lotnisku Warszawa – Babice, a w szczególności ustanowienia tam centralnego heliportu dla Warszawy oraz ostateczne rozwiązaniu tematu prywatnych, cywilnych komercyjnych ośrodków szkoleniowych funkcjonujących na lotnisku MSW Warszawa Babice w tym także wskazania lotnisk i lądowisk wokół Warszawy, które przejęłyby ośrodki szkoleniowe funkcjonujące w Warszawie.

Zarząd Dzielnicy Żoliborz po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją w pełni popiera złożone wnioski i uwagi zawarte w prośbie obu Stowarzyszeń.

[Teksty uchwały i uzasadnienia pochodzą z BIP bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/0955434C-DC25-407A-AB1C-C4F58DE00988/1052019/uchwaB3aZarzB1dunr3815z10022015.doc ]